Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Fleurs test

Currently 21 users online.

You will now be tested on the Fleurs category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

hortensia =

xiùqiúhuā
绣球花

dǎo guà jīn zhōng
倒挂金钟

yīngsù
罂粟

huángshuǐxiān
黄水仙
delphinium =

yě fēng xìn zǐ
野风信子

fēi yàn cǎo
飞燕草

xiùqiúhuā
绣球花

shuǐxiānshǔ
水仙属
glaïeul =

jiàn lán
剑兰

yīngsù
罂粟

méiguì
玫瑰

xiùqiúhuā
绣球花
coquelicot =

yīngsù
罂粟

dǎo guà jīn zhōng
倒挂金钟

zǐwǎn
紫菀

chújú
雏菊
jacinthe =

fēngxìnzǐ
风信子

jīnzhǎnhuā
金盏花

chújú
雏菊

bǎihé
百合
dahlia =

tiān zhú kuí
天竺葵

yīyèlán
一叶兰

dàlìjú
大麗菊

huángshuǐxiān
黄水仙
rose =

zǐwǎn
紫菀

méiguì
玫瑰

yīngsù
罂粟

yīyèlán
一叶兰
lilas =

huángshuǐxiān
黄水仙

dīngxiāng
丁香

jiàn lán
剑兰

chújú
雏菊
lis =

yīngsù
罂粟

bǎihé
百合yě fēng xìn zǐ
野风信子
tournesol =

fēi yàn cǎo
飞燕草

hànjīnlián
旱金莲

xiàngrìkuí
向日葵

dǎo guà jīn zhōng
倒挂金钟
chardon =

tiānzhúkuí
天竺葵

hànjīnlián
旱金莲

qiūhǎitángshǔ
秋海棠属


aspidistra =

púgōngyīng
蒲公英

dùjuān
杜鹃

xiàngrìkuí
向日葵

yīyèlán
一叶兰
jonquille =

yǔshàndòu
羽扇豆

qiūhǎitángshǔ
秋海棠属

huángshuǐxiān
黄水仙

yínliánhuā
银莲花属
oeillet =

qiūhǎitángshǔ
秋海棠属

yǔshàndòu
羽扇豆

méiguì
玫瑰

shèxiāng shízhú
麝香石竹
azalée =

dùjuān
杜鹃

yùjīnxiāng
郁金香

dàlìjú
大麗菊

yùjīnxiāng
郁金香
souci =

yùjīnxiāng
郁金香

dàlìjú
大麗菊

bǎi rì cǎo
百日草

jīnzhǎnhuā
金盏花
cyclamen =

yīyèlán
一叶兰

ǎi qiān niú huā
矮牵牛花

xiānkèlái
仙客来

xiàngrìkuí
向日葵
fleur =

yě fēng xìn zǐ
野风信子

huā

xiùqiúhuā
绣球花

yǔshàndòu
羽扇豆
tulipe =

yě fēng xìn zǐ
野风信子

jiàn lán
剑兰

yǔshàndòu
羽扇豆

yùjīnxiāng
郁金香
primèvere officinale =

huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huā
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花

huángshuǐxiān
黄水仙

bǎihé
百合

dīngxiāng
丁香
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles