Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Fleurs test

Currently 25 users online.

You will now be tested on the Fleurs category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

lupin =

bǎihé
百合xiānkèlái
仙客来

yǔshàndòu
羽扇豆
zinnia =

xiānkèlái
仙客来

dīngxiāng
丁香

xiùqiúhuā
绣球花

bǎi rì cǎo
百日草
bégonia =

yīyèlán
一叶兰

xiùqiúhuā
绣球花

qiūhǎitángshǔ
秋海棠属

ǎi qiān niú huā
矮牵牛花
géranium =

yīngsù
罂粟

ǎi qiān niú huā
矮牵牛花

xiùqiúhuā
绣球花

tiānzhúkuí
天竺葵
aspidistra =

yīyèlán
一叶兰

jiàn lán
剑兰

dīngxiāng
丁香

dǎo guà jīn zhōng
倒挂金钟
jonquille =

huángshuǐxiān
黄水仙

méiguì
玫瑰

bǎihé
百合

xiùqiúhuā
绣球花
pâquerette =

yuānwěi
鸢尾

xiānkèlái
仙客来

fēngxìnzǐ
风信子

chújú
雏菊
oeillet =

fēi yàn cǎo
飞燕草

shèxiāng shízhú
麝香石竹

huángshuǐxiān
黄水仙

jiàn lán
剑兰
pélargonium =

tiān zhú kuí
天竺葵

yǔshàndòu
羽扇豆

xiùqiúhuā
绣球花

hànjīnlián
旱金莲
lilas =

dīngxiāng
丁香

yuānwěi
鸢尾

xuělián
雪莲

xiàngrìkuí
向日葵
fuchsia =

shuǐxiānshǔ
水仙属

dǎo guà jīn zhōng
倒挂金钟

xuělián
雪莲

jiàn lán
剑兰
primèvere officinale =

púgōngyīng
蒲公英

yínliánhuā
银莲花属

shèxiāng shízhú
麝香石竹

huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huā
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花
pétunia =

dīngxiāng
丁香

ǎi qiān niú huā
矮牵牛花

yǔshàndòu
羽扇豆

yě fēng xìn zǐ
野风信子
delphinium =

jīnzhǎnhuā
金盏花

méiguì
玫瑰

fēi yàn cǎo
飞燕草


chardon =

púgōngyīng
蒲公英

bǎihé
百合qiūhǎitángshǔ
秋海棠属
lis =

yùjīnxiāng
郁金香

bǎihé
百合

chújú
雏菊

xiàngrìkuí
向日葵
narcisse =

shuǐxiānshǔ
水仙属

yě fēng xìn zǐ
野风信子

dǎo guà jīn zhōng
倒挂金钟

fēngxìnzǐ
风信子
glaïeul =

yīyèlán
一叶兰

yě fēng xìn zǐ
野风信子

jiàn lán
剑兰

huā
tournesol =

xuělián
雪莲

xiàngrìkuí
向日葵

yǔshàndòu
羽扇豆

dīngxiāng
丁香
azalée =

huā

dùjuān
杜鹃

júhuā
菊花

xiùqiúhuā
绣球花
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles