Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Poissons test

Currently 24 users online.

You will now be tested on the Poissons category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

anguille =

shānhú
珊瑚shàn, màn
鳝, 鳗

lǐyú
鲤鱼
corail =

shàn, màn
鳝, 鳗shānhú
珊瑚

jīnqiāngyú
金枪鱼
palourde =

shānhú
珊瑚yóuyú
鱿鱼

ténghú
藤壶
poisson rouge =

zūnyú
鳟鱼

jīnyú
金鱼

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

xuě
pique =

jīnyú
金鱼

tiáo yú (yī zhǒng xiǎo dàn shuǐ yú)
鲦鱼(一种小淡水鱼)

gǒuyú
狗鱼

biān yú
蝙鱼
carrelet =

biān yú
蝙鱼

shāyú
鲨鱼dié
bernache =

dié

dié

ténghú
藤壶

zūnyú
鳟鱼
carpe =tiáo yú (yī zhǒng xiǎo dàn shuǐ yú)
鲦鱼(一种小淡水鱼)

lǐyú
鲤鱼


calamar =

lóngxiā
龙虾

shàn, màn
鳝, 鳗

dàbǐmùyú
大比目鱼

yóuyú
鱿鱼
thon =

zhāngyú
章鱼

hēixiànxuě
黑线鳕

shàn, màn
鳝, 鳗

jīnqiāngyú
金枪鱼
aiglefin =

hēixiànxuě
黑线鳕

yáo mù
鳐目shàn, màn
鳝, 鳗
méduse =

gǒuyú
狗鱼

shuǐmǔ, hǎizhé
水母, 海蜇

xiǎoxiā
小虾

biān yú
蝙鱼
requin =

xiè

hǎikuí
海葵

shāyú
鲨鱼

gǒuyú
狗鱼
huître =

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

zūnyú
鳟鱼

yóuyú
鱿鱼

jīnqiāngyú
金枪鱼
homard =

hēixiànxuě
黑线鳕

lóngxiā
龙虾

fēiyú
鲱鱼

xiǎo wú xū xuě
小无须鳕
flétan =

dàbǐmùyú
大比目鱼dié

lóngxiā
龙虾
pieuvre =

zhāngyú
章鱼

lǐyú
鲤鱼

dié

shānhú
珊瑚
vairon =

bǐmùyú
大比目鱼

zūnyú
鳟鱼

zūnyú
鳟鱼

tiáo yú (yī zhǒng xiǎo dàn shuǐ yú)
鲦鱼(一种小淡水鱼)
raie =

dié

yáo mù
鳐目

qīng

niánfǎng mù
鲇形目
flet =

shànbèi
扇贝

bǐmùyú
大比目鱼

niánfǎng mù
鲇形目


Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles