Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Poissons test

Currently 26 users online.

You will now be tested on the Poissons category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

pieuvre =

gǒuyú
狗鱼

zhāngyú
章鱼

hǎikuí
海葵

shuǐmǔ, hǎizhé
水母, 海蜇
crabe =

xiè

yáo mù
鳐目

shāyú
鲨鱼

lǐyú
鲤鱼
carpe =

yóuyú
鱿鱼

xiǎo wú xū xuě
小无须鳕

lóngxiā
龙虾

lǐyú
鲤鱼
calamar =

dié

yóuyú
鱿鱼

lǐyú
鲤鱼

ténghú
藤壶
merlan =

jīnqiāngyú
金枪鱼

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

xiǎo wú xū xuě
小无须鳕

yóuyú
鱿鱼
maquereau =

qīng

shuǐmǔ, hǎizhé
水母, 海蜇

lóngxiā
龙虾

xiè
cabillaud =

xuě

yóuyú
鱿鱼

yáo mù
鳐目

xiǎo wú xū xuě
小无须鳕
truite =

xiǎo wú xū xuě
小无须鳕

dié

zūnyú
鳟鱼

shānhú
珊瑚
pique =hǎikuí
海葵

gǒuyú
狗鱼

yóuyú
鱿鱼
palourde =

lǐyú
鲤鱼

lóngxiā
龙虾

tiáo yú (yī zhǒng xiǎo dàn shuǐ yú)
鲦鱼(一种小淡水鱼)


aiglefin =

yóuyú
鱿鱼

hēixiànxuě
黑线鳕

xiǎo wú xū xuě
小无须鳕

bǐmùyú
大比目鱼
bernache =

shuǐmǔ, hǎizhé
水母, 海蜇

guī

shānhú
珊瑚

ténghú
藤壶
poisson =

hēixiànxuě
黑线鳕

dié

dié


brème =

guī

hēixiànxuě
黑线鳕

biān yú
蝙鱼

gǒuyú
狗鱼
flet =

tiáo yú (yī zhǒng xiǎo dàn shuǐ yú)
鲦鱼(一种小淡水鱼)zūnyú
鳟鱼

bǐmùyú
大比目鱼
coquille Saint-Jacques =

bǐmùyú
大比目鱼

shànbèi
扇贝

fēiyú
鲱鱼

yáo mù
鳐目
hareng =

fēiyú
鲱鱼

niánfǎng mù
鲇形目

xuě

shàn, màn
鳝, 鳗
carrelet =

jīnqiāngyú
金枪鱼

yáo mù
鳐目

dié

hǎikuí
海葵
thon =

hǎikuí
海葵

jīnqiāngyú
金枪鱼

niánfǎng mù
鲇形目

shāyú
鲨鱼
requin =

yáo mù
鳐目

shāyú
鲨鱼xuě
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles