Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Poissons test

Currently 25 users online.

You will now be tested on the Poissons category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

bernache =

shuǐmǔ, hǎizhé
水母, 海蜇

ténghú
藤壶

lǐyú
鲤鱼

yóuyú
鱿鱼
merlan =

dié

shānhú
珊瑚xiǎo wú xū xuě
小无须鳕
truite =

ténghú
藤壶

dié

xiè

zūnyú
鳟鱼
raie =

yóuyú
鱿鱼

gǒuyú
狗鱼

yáo mù
鳐目


poisson =

xiè

yáo mù
鳐目zhāngyú
章鱼
flétan =

zhāngyú
章鱼

dàbǐmùyú
大比目鱼

zhāngyú
章鱼

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎
saumon =

yáo mù
鳐目

shànbèi
扇贝

guī

bǐmùyú
大比目鱼
brème =

yáo mù
鳐目

biān yú
蝙鱼xiǎo wú xū xuě
小无须鳕
homard =

ténghú
藤壶

lǐyú
鲤鱼

lóngxiā
龙虾


pique =

gǒuyú
狗鱼

zhāngyú
章鱼

hēixiànxuě
黑线鳕

lǐyú
鲤鱼
vairon =

shāyú
鲨鱼

hēixiànxuě
黑线鳕

xiǎo wú xū xuě
小无须鳕

tiáo yú (yī zhǒng xiǎo dàn shuǐ yú)
鲦鱼(一种小淡水鱼)
corail =

shānhú
珊瑚

jīnqiāngyú
金枪鱼zhāngyú
章鱼
thon =

jīnqiāngyú
金枪鱼

xuě

shuǐmǔ, hǎizhé
水母, 海蜇

bǐmùyú
大比目鱼
poisson rouge =

hēixiànxuě
黑线鳕

yáo mù
鳐目

jīnyú
金鱼

tiáo yú (yī zhǒng xiǎo dàn shuǐ yú)
鲦鱼(一种小淡水鱼)
crabe =

dàbǐmùyú
大比目鱼

xiè

guī

jīnyú
金鱼
poisson-chat =

niánfǎng mù
鲇形目

biān yú
蝙鱼

jīnyú
金鱼

zhāngyú
章鱼
huître =

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

lǐyú
鲤鱼

xiè

lǐyú
鲤鱼
cabillaud =

dié

xiǎo wú xū xuě
小无须鳕

gǒuyú
狗鱼

xuě
méduse =

gǒuyú
狗鱼

xiè

shuǐmǔ, hǎizhé
水母, 海蜇

guī
carrelet =

yóuyú
鱿鱼

jīnyú
金鱼

dié

xuě
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles