Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Poissons test

Currently 21 users online.

You will now be tested on the Poissons category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

poisson-chat =shànbèi
扇贝

niánfǎng mù
鲇形目

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎
anémone de mer =

hǎikuí
海葵

ténghú
藤壶

lǐyú
鲤鱼

qīng
vairon =

shànbèi
扇贝

yáo kē
鳐科

ténghú
藤壶

tiáo yú (yī zhǒng xiǎo dàn shuǐ yú)
鲦鱼(一种小淡水鱼)
carpe =xuě

lǐyú
鲤鱼

xiǎo wú xū xuě
小无须鳕
bernache =

xiǎo wú xū xuě
小无须鳕ténghú
藤壶

lǐyú
鲤鱼
requin =

gǒuyú
狗鱼

niánfǎng mù
鲇形目

shāyú
鲨鱼


anguille =

shàn, màn
鳝, 鳗

yáo mù
鳐目guī
carrelet =

lóngxiā
龙虾

shuǐmǔ, hǎizhé
水母, 海蜇

shuǐmǔ, hǎizhé
水母, 海蜇

dié
pieuvre =

dàbǐmùyú
大比目鱼

shànbèi
扇贝

jīnyú
金鱼

zhāngyú
章鱼
coquille Saint-Jacques =

shànbèi
扇贝

biān yú
蝙鱼bǐmùyú
大比目鱼
saumon =

gǒuyú
狗鱼

ténghú
藤壶

guī

fēiyú
鲱鱼
homard =lóngxiā
龙虾

yáo kē
鳐科

jīnyú
金鱼
corail =

biān yú
蝙鱼

shānhú
珊瑚ténghú
藤壶
perche =tiáo yú (yī zhǒng xiǎo dàn shuǐ yú)
鲦鱼(一种小淡水鱼)

zhāngyú
章鱼

shānhú
珊瑚
cabillaud =

lóngxiā
龙虾

xuě

ténghú
藤壶

tiáo yú (yī zhǒng xiǎo dàn shuǐ yú)
鲦鱼(一种小淡水鱼)
calamar =

dié

yóuyú
鱿鱼

dàbǐmùyú
大比目鱼

lǐyú
鲤鱼
raie =

yáo kē
鳐科

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

lóngxiā
龙虾

xiè
flétan =

dàbǐmùyú
大比目鱼

guī

xiè

zhāngyú
章鱼
maquereau =

shāyú
鲨鱼

qīng

zhāngyú
章鱼

shāyú
鲨鱼
méduse =

shuǐmǔ, hǎizhé
水母, 海蜇

shàn, màn
鳝, 鳗

fēiyú
鲱鱼

guī
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles