Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Boissons test

Currently 17 users online.

You will now be tested on the Boissons category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

alcool =

xuělìjiǔ
雪梨酒

jīwěijiǔ
鸡尾酒

jiǔjīng
酒精

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮
café =

píngguǒjiǔ
苹果酒

kāfēidòu
咖啡豆

jiǔjīng
酒精

jiǔjīng
酒精
boisson =

yǐnliào
饮料

jiǔjīng
酒精

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒
lait =

kāfēidòu
咖啡豆

jiǔ

nǎi

xiāngbīnjiǔ
香槟酒
milk-shake =

fútèjiā
伏特加

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

jiǔ

nǎixī
奶昔
sirop =

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

xuělìjiǔ
雪梨酒

guǒ zhī yǐn liào
果汁饮料

kāfēidòu
咖啡豆
vodka =

jiǔjīng
酒精

kāfēidòu
咖啡豆

qìshuǐ
汽水

fútèjiā
伏特加
stout =

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

nǎixī
奶昔

wēishìjì jiǔ
威士忌酒
cidre =

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

nǎixī
奶昔

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒

píngguǒjiǔ
苹果酒
cocktail =

chá

jīwěijiǔ
鸡尾酒

jiǔjīng
酒精

báilándì
白兰地
port =

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

xuělìjiǔ
雪梨酒

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

píngguǒjiǔ
苹果酒
vin =

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒

fútèjiā
伏特加

báilándì
白兰地

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒
alcoolisé boisson =

píjiǔ
啤酒

jiǔ

píjiǔ
啤酒

lǜ chá
绿茶
champagne =

nǎixī
奶昔

báilándì
白兰地

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

xiāngbīnjiǔ
香槟酒
whisky =

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒

nǎi

kǔ ài jiǔ
苦艾酒
bière blonde =

nǎi

lǜ chá
绿茶

kǔ ài jiǔ
苦艾酒

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒
gin =

qìshuǐ
汽水

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒
vermout =

xuělìjiǔ
雪梨酒

fútèjiā
伏特加

kǔ ài jiǔ
苦艾酒

shuǐ
sirop =

fútèjiā
伏特加

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒

fútèjiā
伏特加

báilándì
白兰地
boisson gazeuse =

jiǔ

qìshuǐ
汽水

jiǔ

jiǔ
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles