Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Boissons test

Currently 28 users online.

You will now be tested on the Boissons category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

port =

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

guǒ zhī yǐn liào
果汁饮料

báilándì
白兰地

nǎi
alcoolisé boisson =

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

jiǔ
milk-shake =

jiǔ

nǎixī
奶昔

xuělìjiǔ
雪梨酒

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒
eau =

yǐnliào
饮料

shuǐ

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒

nǎixī
奶昔
cocktail =

xuělìjiǔ
雪梨酒

jīwěijiǔ
鸡尾酒

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒
boisson gazeuse =

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒

qìshuǐ
汽水

nǎixī
奶昔
bière blonde =

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

qìshuǐ
汽水

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒

xuělìjiǔ
雪梨酒
champagne =

báilándì
白兰地

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒
vodka =

píngguǒjiǔ
苹果酒

píjiǔ
啤酒

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

fútèjiā
伏特加
vermout =

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

píngguǒjiǔ
苹果酒

kǔ ài jiǔ
苦艾酒

píngguǒjiǔ
苹果酒
sirop =

guǒ zhī yǐn liào
果汁饮料

shuǐ

chá

jiǔ
café =

qìshuǐ
汽水

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

kāfēidòu
咖啡豆
chocolat en poudre =

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

shuǐ

kǔ ài jiǔ
苦艾酒
alcool =

fútèjiā
伏特加

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

jiǔjīng
酒精
gin =

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

báilándì
白兰地

báilándì
白兰地

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒
biere =

kǔ ài jiǔ
苦艾酒

lǜ chá
绿茶

píjiǔ
啤酒

shuǐ
cognac =

shuǐ

kǔ ài jiǔ
苦艾酒

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

báilándì
白兰地
whisky =

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

píjiǔ
啤酒

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

lǜ chá
绿茶
lait =

kāfēidòu
咖啡豆

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

nǎi

jīwěijiǔ
鸡尾酒
sirop =

jīwěijiǔ
鸡尾酒

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

píngguǒjiǔ
苹果酒

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles