Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Boissons test

Currently 30 users online.

You will now be tested on the Boissons category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

lait =

qìshuǐ
汽水

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒

nǎi

xuělìjiǔ
雪梨酒
boisson =

yǐnliào
饮料

shuǐ

shuǐ

kāfēidòu
咖啡豆
alcoolisé boisson =

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

jiǔ

lǜ chá
绿茶

xuělìjiǔ
雪梨酒
thé =

chá

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

wēishìjì jiǔ
威士忌酒
gin =

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

xuělìjiǔ
雪梨酒

báilándì
白兰地

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒
biere =

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

píjiǔ
啤酒

guǒ zhī yǐn liào
果汁饮料

báilándì
白兰地
stout =

jīwěijiǔ
鸡尾酒

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒

chá

kǔ ài jiǔ
苦艾酒
xérès =

yǐnliào
饮料

jiǔjīng
酒精

xuělìjiǔ
雪梨酒

jiǔ
cognac =

nǎi

báilándì
白兰地

qìshuǐ
汽水

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒
vermout =

píngguǒjiǔ
苹果酒

kǔ ài jiǔ
苦艾酒

jīwěijiǔ
鸡尾酒

qìshuǐ
汽水
alcool =

jiǔjīng
酒精

kǔ ài jiǔ
苦艾酒

jīwěijiǔ
鸡尾酒

chá
port =

píjiǔ
啤酒

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

fútèjiā
伏特加

guǒ zhī yǐn liào
果汁饮料
cidre =

píngguǒjiǔ
苹果酒

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

shuǐ
sirop =

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

guǒ zhī yǐn liào
果汁饮料

báilándì
白兰地
sirop =

báilándì
白兰地

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒
thé vert =

shuǐ

báilándì
白兰地

lǜ chá
绿茶

xuělìjiǔ
雪梨酒
champagne =

nǎi

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

báilándì
白兰地

qìshuǐ
汽水
whisky =

lǜ chá
绿茶

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

báilándì
白兰地

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒
cocktail =

jīwěijiǔ
鸡尾酒

qìshuǐ
汽水

nǎixī
奶昔

yǐnliào
饮料
bière blonde =

guǒ zhī yǐn liào
果汁饮料

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒

jiǔ
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles