Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Boissons test

Currently 18 users online.

You will now be tested on the Boissons category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

cognac =

chá

báilándì
白兰地

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒
whisky =

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒

xuělìjiǔ
雪梨酒

guǒ zhī yǐn liào
果汁饮料

wēishìjì jiǔ
威士忌酒
eau =

shuǐ

xuělìjiǔ
雪梨酒

báilándì
白兰地

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮
vin =

shuǐ

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

qìshuǐ
汽水

guǒ zhī yǐn liào
果汁饮料
port =

kǔ ài jiǔ
苦艾酒

píngguǒjiǔ
苹果酒

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

fútèjiā
伏特加
milk-shake =

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

jiǔjīng
酒精

nǎixī
奶昔

kǔ ài jiǔ
苦艾酒
boisson =

yǐnliào
饮料

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

kāfēidòu
咖啡豆

nǎixī
奶昔
cocktail =

guǒ zhī yǐn liào
果汁饮料

fútèjiā
伏特加

jīwěijiǔ
鸡尾酒

lǜ chá
绿茶
chocolat en poudre =

báilándì
白兰地

xuělìjiǔ
雪梨酒

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

píngguǒjiǔ
苹果酒
stout =

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒

nǎixī
奶昔

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

qìshuǐ
汽水
lait =

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒

nǎi

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒
bière blonde =

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒

qìshuǐ
汽水

jiǔ

báilándì
白兰地
cidre =

píngguǒjiǔ
苹果酒

kǔ ài jiǔ
苦艾酒

yǐnliào
饮料

shuǐ
vermout =

guǒ zhī yǐn liào
果汁饮料

kǔ ài jiǔ
苦艾酒

píngguǒjiǔ
苹果酒

xuělìjiǔ
雪梨酒
sirop =

kāfēidòu
咖啡豆

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒

fútèjiā
伏特加

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒
alcoolisé boisson =

chá

shuǐ

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

jiǔ
xérès =

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒

xuělìjiǔ
雪梨酒

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒
champagne =

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

nǎi

jiǔ

yǐnliào
饮料
sirop =

guǒ zhī yǐn liào
果汁饮料

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

fútèjiā
伏特加
thé vert =

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒

yǐnliào
饮料

lǜ chá
绿茶
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles