Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Indications test

Currently 18 users online.

You will now be tested on the Indications category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

dessous =

xiàmiàn
下面

dōng

zhèlǐ
这里

miànjì
面积
sud-est =

dōngnán
东南

hòumiàn
后面

lǐmiàn
里面

wǎng nàlǐ
往哪里
ascendant =

xiàngshàngde
向上的

jìn

fāngxiàng
方向

yuǎn
proximité =

línjìn
邻近

zhèngmiàn
正面

gōngzhèng
公正

yuǎn
région =

dōngnán
东南

xīběi
西北

miànjì
面积

xīběi
西北
direction =

fāngxiàng
方向

hòumiàn
后面

duìmiàn
对面

dōngnán
东南
en face =

zuǒbiān
左边

duìmiàn
对面

yuǎn


西
droite =

gōngzhèng
公正

lǐmiàn
里面

nán

duìmiàn
对面
devant =

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

yuǎn

zhèngmiàn
正面

xiàmiàn
下面
est =

dōng

duìmiàn
对面

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

xiàng xià de
向下的
ici =

hòumiàn
后面

nán

wǎng nàlǐ
往哪里

zhèlǐ
这里
descendant =

zuǒbiān
左边

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

hòumiàn
后面

xiàng xià de
向下的
gauche =

zuǒbiān
左边

línjìn
邻近

línjìn
邻近

lǐmiàn
里面
sud =

xiàmiàn
下面

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

nán

hòumiàn
后面
à l'intérieur =

lǐmiàn
里面

hòumiàn
后面

shuōmíng
说明

hòumiàn
后面
à l'extérieure =

hòumiàn
后面

shuōmíng
说明

wàimiàn
外面

hòumiàn
后面
près =

wǎng nàlǐ
往哪里

jìn

línjìn
邻近

gōngzhèng
公正
dessus =

xīnán
西南

hòumiàn
后面

shàngmiàn
上面

wàimiàn
外面
ouest =

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

fùjìn
附近

miànjì
面积


西
indications =

jìn

xiàng xià de
向下的

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

shuōmíng
说明
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles