Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Indications test

Currently 10 users online.

You will now be tested on the Indications category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

près =

dōng

fùjìn
附近

wàimiàn
外面

jìn
à l'intérieur =

lǐmiàn
里面

jìn

fāngxiàng
方向

fùjìn
附近
loin =

xiàmiàn
下面

línjìn
邻近

yuǎn

dōngnán
东南
proximité =

xiàng xià de
向下的

miànjì
面积

fùjìn
附近

línjìn
邻近
à l'extérieure =

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

xīběi
西北

wàimiàn
外面

yuǎn
nord =

línjìn
邻近

wàimiàn
外面

běi

dōngběi
东北
est =

dōng

wǎng nàlǐ
往哪里

wàimiàn
外面

xiàng xià de
向下的
là =

miànjì
面积

wǎng nàlǐ
往哪里

xiàmiàn
下面

zhèlǐ
这里
derrière =

xiàngshàngde
向上的

yuǎn

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

hòumiàn
后面
sud-est =

shuōmíng
说明

dōngnán
东南

dōngběi
东北

běi
en face =

duìmiàn
对面

zhèlǐ
这里

shàngmiàn
上面

zài ... pángbiān
在 ... 旁边
nord-ouest =

xīběi
西北

hòumiàn
后面

zhèngmiàn
正面

hòumiàn
后面
ouest =

línjìn
邻近

wǎng nàlǐ
往哪里


西

yuǎn
sud =

xiàng xià de
向下的

gōngzhèng
公正

nán

lǐmiàn
里面
descendant =

xiàng xià de
向下的

wàimiàn
外面

dōngnán
东南

zài ... pángbiān
在 ... 旁边
indications =

lǐmiàn
里面

shuōmíng
说明

duìmiàn
对面

hòumiàn
后面
nord-est =

miànjì
面积

dōngběi
东北

hòumiàn
后面

gōngzhèng
公正
sud-ouest =

xīběi
西北

fāngxiàng
方向

fùjìn
附近

xīnán
西南
région =

fùjìn
附近

jìn

gōngzhèng
公正

miànjì
面积
à côté de =

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

fāngxiàng
方向

hòumiàn
后面

shàngmiàn
上面
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles