Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Indications test

Currently 34 users online.

You will now be tested on the Indications category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

derrière =

jìn

hòumiàn
后面

gōngzhèng
公正

zài ... pángbiān
在 ... 旁边
indications =

línjìn
邻近

yuǎn

shuōmíng
说明

wǎng nàlǐ
往哪里
dessus =

shàngmiàn
上面

lǐmiàn
里面

wǎng nàlǐ
往哪里

zuǒbiān
左边
est =

xīběi
西北

dōng

gōngzhèng
公正

línjìn
邻近
sud-est =

dōng

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

dōngběi
东北

dōngnán
东南
dessous =

shuōmíng
说明

xiàmiàn
下面

zhèlǐ
这里

wàimiàn
外面
sud-ouest =

xīnán
西南

jìn

xiàng xià de
向下的

jìn
autour =

hòumiàn
后面

fùjìn
附近

zuǒbiān
左边

jìn
sud =

shàngmiàn
上面

nán

wàimiàn
外面

fāngxiàng
方向
à côté =

wàimiàn
外面

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

nán

yuǎn
descendant =

dōng

xiàng xià de
向下的

běi

dōngběi
东北
derrière =

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

dōngběi
东北

hòumiàn
后面

duìmiàn
对面
proximité =

wàimiàn
外面

jìn

línjìn
邻近

nán
nord-est =

nán

běi

xīnán
西南

dōngběi
东北
à l'extérieure =

wàimiàn
外面

běi

duìmiàn
对面

hòumiàn
后面
ici =

zhèngmiàn
正面

zhèlǐ
这里

wǎng nàlǐ
往哪里

xiàmiàn
下面
à l'intérieur =

xiàmiàn
下面

fāngxiàng
方向

lǐmiàn
里面


西
ascendant =

zuǒbiān
左边

jìn

zhèlǐ
这里

xiàngshàngde
向上的
région =


西

fùjìn
附近

miànjì
面积

zuǒbiān
左边
devant =

xiàmiàn
下面

zhèngmiàn
正面

shuōmíng
说明

dōng
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles