Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Oiseaux test

Currently 26 users online.

You will now be tested on the Oiseaux category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

corbeau =

tíhú
鹈鹕

éè
faucon =

má yù
麻鹬

jiāoliáo
鹪鹩

yuān

yīng
butor =

má yā
麻鸦

hán yā; xué niǎo
寒鸦; 穴鸟

hǎi ōu; hǎi ōu lèi fēi niǎo
海鸥; 海鸥类飞鸟

ōu gē qú
欧歌鸲
busard =

xiǎo pì tī (chǎn yú ōu zhōu de yī zhǒng pǔ tōng pì tī)
小䴙䴘(产于欧洲的一种普通䴙䴘)

yào shǔ, xiǎo yīng
鹞属, 小鹰

shí què yīng; yào
食雀鹰; 鹞

bào fēng hù
暴风鹱
geai =

lièyīng
猎鹰

tiān`é
天鹅

sōng yā
松鸦

xiǎojī
小鸡
plongeon =

táng é
塘鹅

qián niǎo
潜鸟yá shā yàn
崖砂燕
pie =

lú cí
鸬鹚

sōng yā
松鸦

què

dùjuān
杜鹃
loriot =

cāng tóu yàn què
苍头燕雀

huáng yīng; jīn huáng lí
黄莺; 金黄鹂

yàn ōu
燕鸥

fǎn zuǐ yù
反嘴鹬
caille =

ān chún
鹌鹑

hóng fù bīn yù
红腹滨鹬ōuyàqú
欧亚鸲
guillemot =

ōuliángniǎo
欧椋鸟

hóng fù huī què
红腹灰雀

hǎi jiū; hǎi què
海鸠; 海雀

ōuliángniǎo
欧椋鸟
jaseur =

chángwěi yīngwǔ
长尾鹦鹉lián què
连雀

yàn ōu
燕鸥
cormoran =

shānchún
山鹑

tián yún què; jí líng
田云雀; 鹡鸰

yǐ lie
蚁鴷

lú cí
鸬鹚
bécasse =

zhì

hēi shuǐ jī; cí hóng sōng jī
黑水鸡; 雌红松鸡

qiū yù
丘鹬

běi jí yàn ōu
北极燕鸥
grand tétras =

sōng jī
松鸡

hēi shuǐ jī; cí hóng sōng jī
黑水鸡; 雌红松鸡

ōuyàqú
欧亚鸲


huppe =

jí líng
鹡鸰

dài shèng niǎo
戴胜鸟wūdōng
乌鸫
rossignol =

hēi wěi yù
黑尾豫

lì yù
蛎鹬

yèyīng
夜莺

yǔyàn
雨燕
poulet =

qīng shān què
青山雀

xiǎojī
小鸡

érmiáo
鸸鹋


coucou =

dùjuān
杜鹃

guǎn bí huò (hǎi yàn de yī zhǒng)
管鼻藿(海燕的一种)

é

yǐ lie
蚁鴷
grèbe castagneux =

xiǎo pì tī (chǎn yú ōu zhōu de yī zhǒng pǔ tōng pì tī)
小䴙䴘(产于欧洲的一种普通䴙䴘)

hēi wěi yù
黑尾豫

hán yā; xué niǎo
寒鸦; 穴鸟

xiǎo zuǐ héng
小嘴鸻
pinson =

yèyīng
夜莺

lù, cāng lù
鹭, 苍鹭

yá shā yàn
崖砂燕

cāng tóu yàn què
苍头燕雀
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles