Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Oiseaux test

Currently 22 users online.

You will now be tested on the Oiseaux category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

hirondelle de rivage =

yá shā yàn
崖砂燕

sōng jī
松鸡

yǐ lie
蚁鴷

sōng yā
松鸦
courlis =

má yù
麻鹬

běi jí yàn ōu
北极燕鸥

yá shā yàn
崖砂燕

yèyīng
夜莺
autruche =

ōuliángniǎo
欧椋鸟

huī bèi sǔn
灰背隼

tuóniǎo
鸵鸟

xiǎo zuǐ héng
小嘴鸻
bécassine =sōngjī
松鸡

yàn ōu
燕鸥

hēi fù bīn yù
黑腹滨鹬
grive musicienne =

éhuà méi, gē dōng
画眉, 歌鸫

dài shèng niǎo
戴胜鸟
faucon crécerelle =

dài shèng niǎo
戴胜鸟

hóngsǔn
红隼

yǔyàn
雨燕

yúnquè
云雀
flamant rose =

huǒlièniǎo
火烈鸟

māotóuyīng
猫头鹰niǎo
roitelet =

má yā
麻鸦jiā yàn
家燕

jiāoliáo
鹪鹩
bécasseau =xiǎo zuǐ héng
小嘴鸻yīng
émeu =

hēi fù bīn yù
黑腹滨鹬

érmiáo
鸸鹋

māotóuyīng
猫头鹰

qīng shān què
青山雀
oie =é

ōuyàqú
欧亚鸲

qǐ`é
企鹅
faucon émerillon =

huī bèi sǔn
灰背隼

huǒjī
火鸡
geai =

niǎo

tūbí wūyā
秃鼻乌鸦

sōng yā
松鸦

hǎi ōu; hǎi ōu lèi fēi niǎo
海鸥; 海鸥类飞鸟
barge =

sháo yù
杓鹬

hēi wěi yù
黑尾豫

hǎi jiū; hǎi què
海鸠; 海雀

lián què
连雀
combattant varié =

hēi fù bīn yù
黑腹滨鹬

yīng

xiǎo pì tī (chǎn yú ōu zhōu de yī zhǒng pǔ tōng pì tī)
小䴙䴘(产于欧洲的一种普通䴙䴘)

(xióng)liú sū yù
(雄)流苏鹬
dinde =

qián niǎo
潜鸟

lián què
连雀

lì yù
蛎鹬

huǒjī
火鸡
cygne =tiān`é
天鹅

hēi shuǐ jī; cí hóng sōng jī
黑水鸡; 雌红松鸡

yīng
oiseau =

niǎo

qǐ`é
企鹅qǐ`é
企鹅
choucas =

xiǎojī
小鸡

hán yā; xué niǎo
寒鸦; 穴鸟

má què
麻雀

tūbí wūyā
秃鼻乌鸦
guillemot =

shuǐ niǎo (yī zhǒng niǎo)
水鸟(一种鸟)

(xióng)liú sū yù
(雄)流苏鹬

hǎi jiū; hǎi què
海鸠; 海雀

yīng
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles