Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Oiseaux test

Currently 27 users online.

You will now be tested on the Oiseaux category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

engoulevent =

zhìhóngsǔn
红隼

ōu yè yīng; wén mǔ yīng
欧夜鹰; 蚊母鹰
choucas =

xiǎo pì tī (chǎn yú ōu zhōu de yī zhǒng pǔ tōng pì tī)
小䴙䴘(产于欧洲的一种普通䴙䴘)

zéi ōu
贼鸥

lièyīng
猎鹰

hán yā; xué niǎo
寒鸦; 穴鸟
perroquet =

xìntiānwēng
信天翁

yīngwǔ
鹦鹉

cāng tóu yàn què
苍头燕雀

qián niǎo
潜鸟
faucon =

má yā
麻鸦

lù, cāng lù
鹭, 苍鹭

táng é
塘鹅

yīng
labbe =

yá shā yàn
崖砂燕

zéi ōu
贼鸥

hēi wěi yù
黑尾豫

máquè
麻雀
faucon crécerelle =

hóngsǔn
红隼

tián yún què; jí líng
田云雀; 鹡鸰

dùjuān
杜鹃

má yù
麻鹬
busard =gēzi
鸽子

cuì niǎo
翠鸟

yào shǔ, xiǎo yīng
鹞属, 小鹰
cormoran =

tūbí wūyā
秃鼻乌鸦

sháo yù
杓鹬

hǎi jiū; hǎi què
海鸠; 海雀

lú cí
鸬鹚
manchot =

qǐ`é
企鹅

hóngsǔn
红隼

má què
麻雀

lián què
连雀
canard =

èbào fēng hù
暴风鹱

dài shèng niǎo
戴胜鸟
coucou =

édùjuān
杜鹃

lièyīng
猎鹰
jaseur =

lián què
连雀

má què
麻雀

qiū yù
丘鹬

hǎi ōu; hǎi ōu lèi fēi niǎo
海鸥; 海鸥类飞鸟
balbuzard =

quèkē míngqín
雀科鸣禽

è

máquè
麻雀

yīng
rossignol progné =

ōu gē qú
欧歌鸲

tiān`é
天鹅

tūbí wūyā
秃鼻乌鸦

què
dinde =

tíhú
鹈鹕

huǒjī
火鸡

zhǎng bí lú cí
长鼻鸬鹚

é
fulmar =

guǎn bí huò (hǎi yàn de yī zhǒng)
管鼻藿(海燕的一种)

yúnquè
云雀

hán yā; xué niǎo
寒鸦; 穴鸟

quèkē míngqín
雀科鸣禽
merle =

ōu gē qú
欧歌鸲

wūdōng
乌鸫

gēzi
鸽子

niǎo
albatros =

xìntiānwēng
信天翁

huáng yīng; jīn huáng lí
黄莺; 金黄鹂hǎi què lèi; yī zhǒng jiān zuǐ niǎo
海雀类; 一种尖嘴鸟
fulmar pacifique =

běi jí yàn ōu
北极燕鸥

bào fēng hù
暴风鹱

dùjuān
杜鹃

tíhú
鹈鹕
grand tétras =

sōng jī
松鸡

ōu gē qú
欧歌鸲

yúnquè
云雀


Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles