Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Oiseaux test

Currently 16 users online.

You will now be tested on the Oiseaux category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

perroquet =

māotóuyīng
猫头鹰

sōngjī
松鸡

yīngwǔ
鹦鹉


engoulevent =

dài shèng niǎo
戴胜鸟

tián yún què; jí líng
田云雀; 鹡鸰

ōu yè yīng; wén mǔ yīng
欧夜鹰; 蚊母鹰

hóng fù huī què
红腹灰雀
jaseur =

jí líng
鹡鸰

cāng yīng
苍鹰

lián què
连雀

zhì
poule d'eau =kǒngquè
孔雀

hēi shuǐ jī; cí hóng sōng jī
黑水鸡; 雌红松鸡

hēi wěi yù
黑尾豫
grive musicienne =

yào shǔ, xiǎo yīng
鹞属, 小鹰

huà méi, gē dōng
画眉, 歌鸫

fēng hǔ
蜂虎

dùjuān
杜鹃
guillemot =

xiǎo zuǐ héng
小嘴鸻

yànzi
燕子

sān zhǐ yù
三趾鹬

hǎi jiū; hǎi què
海鸠; 海雀
coq de bruyère =

wūdōng
乌鸫

sōng yā
松鸦sōngjī
松鸡
bécasseau variable =

máquè
麻雀

táng é
塘鹅

hēi fù bīn yù
黑腹滨鹬

huáng yīng; jīn huáng lí
黄莺; 金黄鹂
faucon =sōngjī
松鸡

lièyīng
猎鹰

hǎi yàn
海燕
rouge-gorge =

chángwěi yīngwǔ
长尾鹦鹉

hēi fù bīn yù
黑腹滨鹬

yǔyàn
雨燕

ōuyàqú
欧亚鸲
bécasseau =yàn sǔn
燕隼

lièyīng
猎鹰

má què
麻雀
martin-pêcher =

érmiáo
鸸鹋

qǐ`é
企鹅

cuì niǎo
翠鸟

sān zhǐ yù
三趾鹬
canard =

yuānyúnquè
云雀


cormoran =

fǎn zuǐ yù
反嘴鹬

lièyīng
猎鹰

sōng jī
松鸡

lú cí
鸬鹚
hobereau =

zéi ōu
贼鸥

yàn sǔn
燕隼

tūbí wūyā
秃鼻乌鸦

lián què
连雀
faucon =

táng é
塘鹅

qǐ`é
企鹅

yīng

hóngsǔn
红隼
avocette =

táng é
塘鹅lú cí
鸬鹚

fǎn zuǐ yù
反嘴鹬
hirondelle de fenêtre =

hēi shuǐ jī; cí hóng sōng jī
黑水鸡; 雌红松鸡běi jí yàn ōu
北极燕鸥

jiā yàn
家燕
roitelet =

jiāoliáo
鹪鹩

hǎi yàn
海燕

dài shèng niǎo
戴胜鸟

léi niǎo; sōng jī lèi
雷鸟; 松鸡类
oie =

huà méi, gē dōng
画眉, 歌鸫

é

lù, cāng lù
鹭, 苍鹭

hóng fù huī què
红腹灰雀
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles