Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Animals test

Currently 29 users online.

You will now be tested on the Animals category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

museau =

niǎo, qín
鸟, 禽

kǒubízi
口鼻子

wěiba
尾巴


croc =

kǒubízi
口鼻子

niǎohuì
鸟喙

zhuǎzi
爪子

jiānyá
尖牙
reptile =

wěiba
尾巴

páxíng dòngwù
爬行动物

ruǎnmáo
软毛

qízhuàngzhī
鳍状肢
crinière =

zōng

páxíng dòngwù
爬行动物bízi
鼻子
défense =

liáoyá
獠牙ruǎnmáo
软毛

bízi
鼻子
peau =

bízi
鼻子

kǒubízi
口鼻子

niǎo, qín
鸟, 禽

shòupí
兽皮
bec =

qízhuàngzhī
鳍状肢

jiānyá
尖牙

yù`érdài
育儿袋

niǎohuì
鸟喙
fourrure =

jiānyá
尖牙

ruǎnmáo
软毛

qízhuàngzhī
鳍状肢

wěiba
尾巴
nez =

niǎohuì
鸟喙bízi
鼻子

wěiba
尾巴
museau =

jiānyá
尖牙

zhuǎzi
爪子

kǒubízi
口鼻子

zōng
mammifère =bízi
鼻子

zhuǎzi
爪子

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物
griffe =

kǒubízi
口鼻子

kǒubízi
口鼻子

zhǎo

zhuǎzi
爪子
écaille =

yù`érdài
育儿袋

lín

zōng

yù`érdài
育儿袋
queue =

ruǎnmáo
软毛

bízi
鼻子

wěiba
尾巴

kǒubízi
口鼻子
nageoire =

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

páxíng dòngwù
爬行动物
patte =ruǎnmáo
软毛

wěiba
尾巴

zhuǎzi
爪子
serre =

wěiba
尾巴

zhuǎ

kǒnglóng
恐龙

yǔmáo
羽毛
poisson =ruǎnmáo
软毛

zhuǎ

zhǎo
poche =

zhuǎ

niǎohuì
鸟喙

niǎozuǐ
鸟嘴

yù`érdài
育儿袋
plume =

yǔmáo
羽毛páxíng dòngwù
爬行动物

kǒnglóng
恐龙
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles