Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Animals test

Currently 32 users online.

You will now be tested on the Animals category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

fourrure =

bízi
鼻子

ruǎnmáo
软毛

yǔmáo
羽毛

kǒubízi
口鼻子
bec =

dòngwù
动物

zōng

kǒubízi
口鼻子

niǎohuì
鸟喙
serre =

lín

liáoyá
獠牙

liáoyá
獠牙

zhuǎ
queue =

zhǎo

wěiba
尾巴

ruǎnmáo
软毛

liáoyá
獠牙
animal =zōng

dòngwù
动物

zōng
poche =

niǎo, qín
鸟, 禽

zhuǎzi
爪子

shòupí
兽皮

yù`érdài
育儿袋
défense =

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

páxíng dòngwù
爬行动物

niǎo, qín
鸟, 禽

liáoyá
獠牙
bec =

yǔmáo
羽毛

liáoyá
獠牙niǎozuǐ
鸟嘴
reptile =

dòngwù
动物bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

páxíng dòngwù
爬行动物
nageoire =

zōng

qízhuàngzhī
鳍状肢

yù`érdài
育儿袋

ruǎnmáo
软毛
nageoire =

kǒnglóng
恐龙

bízi
鼻子

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物


mammifère =

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

kǒnglóng
恐龙

liáoyá
獠牙

bízi
鼻子
museau =liáoyá
獠牙

yǔmáo
羽毛

kǒubízi
口鼻子
poisson =

jiānyá
尖牙

yù`érdài
育儿袋

jiānyá
尖牙


nez =

jiānyá
尖牙

bízi
鼻子

liáoyá
獠牙

niǎozuǐ
鸟嘴
croc =

jiānyá
尖牙

niǎozuǐ
鸟嘴liáoyá
獠牙
écaille =

lín

niǎozuǐ
鸟嘴

kǒnglóng
恐龙

zōng
griffe =

wěiba
尾巴

jiānyá
尖牙

shòupí
兽皮

zhǎo
crinière =

lín

niǎozuǐ
鸟嘴

zōng

zhuǎ
patte =

wěiba
尾巴

zhuǎ

zhuǎzi
爪子

kǒubízi
口鼻子
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles