Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Animals test

Currently 44 users online.

You will now be tested on the Animals category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

queue =

qízhuàngzhī
鳍状肢

shòupí
兽皮

wěiba
尾巴

dòngwù
动物
peau =

páxíng dòngwù
爬行动物

shòupí
兽皮

liáoyá
獠牙

zhuǎzi
爪子
dinosaure =

kǒnglóng
恐龙

niǎo, qín
鸟, 禽

niǎo, qín
鸟, 禽

ruǎnmáo
软毛
nageoire =

niǎohuì
鸟喙

qízhuàngzhī
鳍状肢

niǎo, qín
鸟, 禽

zōng
reptile =

zōng

páxíng dòngwù
爬行动物

zhuǎzi
爪子


mammifère =

zōng

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

lín

zhuǎzi
爪子
serre =liáoyá
獠牙

ruǎnmáo
软毛

zhuǎ
fourrure =

qízhuàngzhī
鳍状肢

ruǎnmáo
软毛liáoyá
獠牙
défense =kǒnglóng
恐龙

liáoyá
獠牙

shòupí
兽皮
bec =niǎozuǐ
鸟嘴

niǎo, qín
鸟, 禽


écaille =

lín

qízhuàngzhī
鳍状肢

kǒubízi
口鼻子

niǎo, qín
鸟, 禽
croc =

jiānyá
尖牙

shòupí
兽皮

shòupí
兽皮

shòupí
兽皮
crinière =

kǒubízi
口鼻子

liáoyá
獠牙

bízi
鼻子

zōng
museau =

bízi
鼻子

niǎohuì
鸟喙

wěiba
尾巴

kǒubízi
口鼻子
poche =

qízhuàngzhī
鳍状肢

bízi
鼻子

yǔmáo
羽毛

yù`érdài
育儿袋
griffe =

niǎozuǐ
鸟嘴

ruǎnmáo
软毛

niǎozuǐ
鸟嘴

zhǎo
poisson =

zhuǎzi
爪子

kǒubízi
口鼻子zhuǎzi
爪子
nez =

kǒubízi
口鼻子

lín

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

bízi
鼻子
bec =

niǎohuì
鸟喙

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物bízi
鼻子
patte =zhǎo

zhuǎzi
爪子

zhǎo
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles