Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Animals test

Currently 39 users online.

You will now be tested on the Animals category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

croc =

lín

jiānyá
尖牙yǔmáo
羽毛
peau =

zhuǎ

lín

kǒnglóng
恐龙


crinière =

zōng

zhuǎ

yǔmáo
羽毛

qízhuàngzhī
鳍状肢
reptile =

niǎozuǐ
鸟嘴páxíng dòngwù
爬行动物

shòupí
兽皮
défense =

niǎozuǐ
鸟嘴

liáoyá
獠牙

páxíng dòngwù
爬行动物


nez =

yǔmáo
羽毛

bízi
鼻子
museau =

kǒubízi
口鼻子

ruǎnmáo
软毛

yù`érdài
育儿袋

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物
dinosaure =

kǒnglóng
恐龙

liáoyá
獠牙

liáoyá
獠牙

yù`érdài
育儿袋
bec =

shòupí
兽皮

bízi
鼻子

niǎohuì
鸟喙

niǎo, qín
鸟, 禽
poche =

qízhuàngzhī
鳍状肢

niǎozuǐ
鸟嘴

yù`érdài
育儿袋

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物
animal =

zhǎokǒubízi
口鼻子

dòngwù
动物
museau =yù`érdài
育儿袋

bízi
鼻子

kǒubízi
口鼻子
griffe =

ruǎnmáo
软毛

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

zhǎo

niǎo, qín
鸟, 禽
serre =

zhuǎ

qízhuàngzhī
鳍状肢

zōng


nageoire =

dòngwù
动物liáoyá
獠牙

kǒubízi
口鼻子
peau =

páxíng dòngwù
爬行动物

dòngwù
动物

shòupí
兽皮

kǒubízi
口鼻子
oiseau =

niǎozuǐ
鸟嘴

ruǎnmáo
软毛

dòngwù
动物

niǎo, qín
鸟, 禽
écaille =

niǎozuǐ
鸟嘴

lín

zhuǎzi
爪子


bec =

niǎozuǐ
鸟嘴

yù`érdài
育儿袋

jiānyá
尖牙

shòupí
兽皮
queue =

wěiba
尾巴

niǎo, qín
鸟, 禽

yǔmáo
羽毛

shòupí
兽皮
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles