Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Animals test

Currently 13 users online.

You will now be tested on the Animals category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

poche =

qízhuàngzhī
鳍状肢

yù`érdài
育儿袋

liáoyá
獠牙

zōng
griffe =

zhuǎzi
爪子

páxíng dòngwù
爬行动物

shòupí
兽皮

zhǎo
peau =

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

shòupí
兽皮

páxíng dòngwù
爬行动物

lín
bec =

páxíng dòngwù
爬行动物

yǔmáo
羽毛

yǔmáo
羽毛

niǎozuǐ
鸟嘴
queue =

zhuǎ

kǒnglóng
恐龙

wěiba
尾巴

yù`érdài
育儿袋
croc =

jiānyá
尖牙

wěiba
尾巴

kǒubízi
口鼻子

liáoyá
獠牙
crinière =

bízi
鼻子zōng

bízi
鼻子
fourrure =

ruǎnmáo
软毛

wěiba
尾巴

kǒubízi
口鼻子

wěiba
尾巴
serre =

zhuǎzi
爪子

páxíng dòngwù
爬行动物

ruǎnmáo
软毛

zhuǎ
défense =

qízhuàngzhī
鳍状肢

niǎohuì
鸟喙

liáoyá
獠牙

kǒubízi
口鼻子
nageoire =

kǒubízi
口鼻子

kǒubízi
口鼻子niǎohuì
鸟喙
dinosaure =

jiānyá
尖牙

línkǒnglóng
恐龙
museau =

kǒubízi
口鼻子

jiānyá
尖牙

zhuǎzi
爪子

niǎozuǐ
鸟嘴
animal =

zōng

dòngwù
动物

yǔmáo
羽毛

zōng
poisson =

wěiba
尾巴

yù`érdài
育儿袋kǒubízi
口鼻子
nez =

kǒnglóng
恐龙

zhǎo

bízi
鼻子

dòngwù
动物
museau =

kǒubízi
口鼻子yǔmáo
羽毛


peau =

kǒubízi
口鼻子

zhuǎ
patte =

zhuǎzi
爪子

niǎo, qín
鸟, 禽

zhuǎ

shòupí
兽皮
oiseau =

niǎo, qín
鸟, 禽

wěiba
尾巴

dòngwù
动物


Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles