Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 20 users online.

You will now be tested on the Weights and Measures category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

weight =

zhòng

qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里

fèidiǎn
沸点

pǐntuō
品脱
kilogram =

shèshìdù
摄氏度

qiānkè, gōngjīn
千克, 公斤

bàng

liàngdù
量度
mass =

qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里

jùlí
距离

liàngdù
量度

mísa
弥撒
freezing point =

háomǐ
毫米

bīngdiǎn
冰点

shèshìdù
摄氏度

háoshēng
毫升
centimetre =

bàng

bīngdiǎn
冰点

jùlí
距离

límǐ, gōngfēn
厘米, 公分
celcius =

yīngshí
英石

fèidiǎn
沸点

yīngshí
英石

shèshìdù
摄氏度
measurement =

chǐcùn
尺寸

yīnglǐ
英里

wēndù
温度


boiling =

zhòng

yīnglǐ
英里

liàngdù
量度

fèiténg
沸腾
yard =chǐcùn
尺寸

bīngdiǎn
冰点

bàng
metre =

mǐ, gōngchǐ
米, 公尺

dùliànghéng
度量衡

chǐcùn
尺寸

yīngcùn
英寸
litre =

yīngchǐ
英尺

mísa
弥撒

shēng

bàng
measurement =

háomǐ
毫米

liàngdù
量度

mǐ, gōngchǐ
米, 公尺

tǐjì
体积
kilometre =

qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里

háomǐ
毫米

shèshìdù
摄氏度


distance =

zhòng

jùlí
距离

shèshìdù
摄氏度

wēndù
温度
pound =

zhòng

shēng

bàng

shèshìdù
摄氏度
millilitre =háomǐ
毫米

háoshēng
毫升

háomǐ
毫米
weights and measures =qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里

zhòng

dùliànghéng
度量衡
fahrenheit =huáshì wēndùjì
花式温度计

háomǐ
毫米


foot =

yīngchǐ
英尺

háokè
毫克

liàngdù
量度


cubicmetre =

lìfāngmǐ
立方米

shèshìdù
摄氏度

qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里

shèshìdù
摄氏度
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles