Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 11 users online.

You will now be tested on the Weights and Measures category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

boiling =

fèiténg
沸腾

háokè
毫克

fèidiǎn
沸点

zhòng
measurement =

mǐ, gōngchǐ
米, 公尺

fèiténg
沸腾

liàngdù
量度

mísa
弥撒
yard =yīngcùn
英寸

zhòng


foot =

àngsī
盎司

yīngchǐ
英尺

jiālún
加仑

mísa
弥撒
kilogram =

tǐjì
体积

pǐntuō
品脱

qiānkè, gōngjīn
千克, 公斤

bīnglěng
冰冷
celcius =yīnglǐ
英里

shèshìdù
摄氏度

háokè
毫克
freezing point =

bīngdiǎn
冰点

tǐjì
体积jùlí
距离
weight =

shèshìdù
摄氏度

bīngdiǎn
冰点

zhòng

fèiténg
沸腾
litre =

yīngchǐ
英尺

zhòng

shēng

mísa
弥撒
millimetre =

pǐntuō
品脱

fèiténg
沸腾

qiānkè, gōngjīn
千克, 公斤

háomǐ
毫米
millilitre =

wēndù
温度

lìfāngmǐ
立方米

háoshēng
毫升

huáshì wēndùjì
花式温度计
temperature =

lìfāngmǐ
立方米

wēndù
温度

mǐ, gōngchǐ
米, 公尺

qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里
cubicmetre =

lìfāngmǐ
立方米

shēng

pǐntuō
品脱

bīnglěng
冰冷
kilometre =

shēng

qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里

fèidiǎn
沸点

mísa
弥撒
gallon =

àngsī
盎司

yīngcùn
英寸

jiālún
加仑

háoshēng
毫升
centimetre =

límǐ, gōngfēn
厘米, 公分

qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里

jiālún
加仑

mǐ, gōngchǐ
米, 公尺
centigrade =

jiālún
加仑

shèshìdù
摄氏度

yīngcùn
英寸

mísa
弥撒
=

límǐ, gōngfēn
厘米, 公分

qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里

yīngcùn
英寸


distance =

jùlí
距离

shèshìdù
摄氏度

mǐ, gōngchǐ
米, 公尺

yīngchǐ
英尺
boiling point =

fèiténg
沸腾

háokè
毫克

fèiténg
沸腾

fèidiǎn
沸点
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles