Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 32 users online.

You will now be tested on the Weights and Measures category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

freezing =

bīnglěng
冰冷

shèshìdù
摄氏度

mǐ, gōngchǐ
米, 公尺

fèiténg
沸腾
pound =

bàng

háoshēng
毫升

háokè
毫克

shēng
celcius =

shèshìdù
摄氏度

fèidiǎn
沸点

àngsī
盎司

yīngcùn
英寸
weight =àngsī
盎司

fèidiǎn
沸点

zhòng
gram =

jùlí
距离

tǐjì
体积
foot =

yīngchǐ
英尺

mǐ, gōngchǐ
米, 公尺

tǐjì
体积

chǐcùn
尺寸
kilometre =

qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里

háoshēng
毫升

fèiténg
沸腾

chǐcùn
尺寸
centigrade =

yīngchǐ
英尺

wēndù
温度

chǐcùn
尺寸

shèshìdù
摄氏度
fahrenheit =

huáshì wēndùjì
花式温度计

pǐntuō
品脱

jiālún
加仑


boiling point =

shèshìdù
摄氏度

fèidiǎn
沸点

mísa
弥撒

qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里
volume =

tǐjì
体积

fèiténg
沸腾

wēndù
温度


stone =

pǐntuō
品脱

shèshìdù
摄氏度

háokè
毫克

yīngshí
英石
litre =

tǐjì
体积

shēng

bàng

liàngdù
量度
measurement =

huáshì wēndùjì
花式温度计

mísa
弥撒

huáshì wēndùjì
花式温度计

liàngdù
量度
freezing point =

qiānkè, gōngjīn
千克, 公斤

fèiténg
沸腾

shèshìdù
摄氏度

bīngdiǎn
冰点
distance =

jùlí
距离

yīngshí
英石límǐ, gōngfēn
厘米, 公分
gallon =

jiālún
加仑

shēng
=

tǐjì
体积

tǐjì
体积háomǐ
毫米
temperature =

fèidiǎn
沸点

wēndù
温度

tǐjì
体积

chǐcùn
尺寸
metre =

lìfāngmǐ
立方米

zhòngmǐ, gōngchǐ
米, 公尺
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles