Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 28 users online.

You will now be tested on the Weights and Measures category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

millilitre =

háoshēng
毫升

chǐcùn
尺寸

zhòng

háokè
毫克
foot =

huáshì wēndùjì
花式温度计

chǐcùn
尺寸

yīngchǐ
英尺

mísa
弥撒
stone =

jùlí
距离

pǐntuō
品脱

yīngshí
英石

yīnglǐ
英里
gram =bīngdiǎn
冰点

dùliànghéng
度量衡


millimetre =

háomǐ
毫米

yīnglǐ
英里fèidiǎn
沸点
fahrenheit =

shèshìdù
摄氏度

huáshì wēndùjì
花式温度计

liàngdù
量度

liàngdù
量度
measurement =

mísa
弥撒

liàngdù
量度

qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里

shēng
inch =

yīngcùn
英寸

jiālún
加仑

huáshì wēndùjì
花式温度计

zhòng
metre =

dùliànghéng
度量衡

mǐ, gōngchǐ
米, 公尺

jiālún
加仑

qiānkè, gōngjīn
千克, 公斤
mass =

mísa
弥撒

yīngshí
英石tǐjì
体积
centimetre =qiānkè, gōngjīn
千克, 公斤límǐ, gōngfēn
厘米, 公分
measurement =

shēng

bàng

lìfāngmǐ
立方米

chǐcùn
尺寸
mile =

huáshì wēndùjì
花式温度计

yīngchǐ
英尺

yīnglǐ
英里

lìfāngmǐ
立方米
celcius =

liàngdù
量度

dùliànghéng
度量衡

shèshìdù
摄氏度

háoshēng
毫升
pound =

fèiténg
沸腾

huáshì wēndùjì
花式温度计

bàng

qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里
boiling point =

fèidiǎn
沸点

jùlí
距离

qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里

tǐjì
体积
weights and measures =

yīngshí
英石

dùliànghéng
度量衡

yīngcùn
英寸

àngsī
盎司
yard =chǐcùn
尺寸

yīngshí
英石

wēndù
温度
gallon =

jiālún
加仑

jùlí
距离

shēng

huáshì wēndùjì
花式温度计
ounce =

zhòng

límǐ, gōngfēn
厘米, 公分

shēng

àngsī
盎司
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles