Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 39 users online.

You will now be tested on the Weights and Measures category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

freezing point =

lìfāngmǐ
立方米

liàngdù
量度

bīngdiǎn
冰点

pǐntuō
品脱
mass =

yīngchǐ
英尺

háoshēng
毫升

mísa
弥撒

huáshì wēndùjì
花式温度计
weights and measures =

pǐntuō
品脱

àngsī
盎司

jiālún
加仑

dùliànghéng
度量衡
gallon =

chǐcùn
尺寸

dùliànghéng
度量衡

háomǐ
毫米

jiālún
加仑
fahrenheit =

límǐ, gōngfēn
厘米, 公分

huáshì wēndùjì
花式温度计

liàngdù
量度

dùliànghéng
度量衡
litre =

shèshìdù
摄氏度

háoshēng
毫升

shēng

àngsī
盎司
yard =

dùliànghéng
度量衡lìfāngmǐ
立方米


centigrade =

shèshìdù
摄氏度háoshēng
毫升

chǐcùn
尺寸
foot =

límǐ, gōngfēn
厘米, 公分

pǐntuō
品脱

yīngchǐ
英尺

shèshìdù
摄氏度
millimetre =

shèshìdù
摄氏度

àngsī
盎司

háomǐ
毫米

chǐcùn
尺寸
millilitre =

yīngcùn
英寸

jiālún
加仑

háoshēng
毫升

yīngshí
英石
volume =tǐjì
体积

jiālún
加仑


mile =

mísa
弥撒

tǐjì
体积

háoshēng
毫升

yīnglǐ
英里
kilometre =

fèidiǎn
沸点

mísa
弥撒

chǐcùn
尺寸

qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里
gram =

pǐntuō
品脱dùliànghéng
度量衡

liàngdù
量度
metre =

mǐ, gōngchǐ
米, 公尺

liàngdù
量度

wēndù
温度

dùliànghéng
度量衡
cubicmetre =

háoshēng
毫升

fèidiǎn
沸点

lìfāngmǐ
立方米

qiānkè, gōngjīn
千克, 公斤
temperature =

wēndù
温度

mísa
弥撒

bīnglěng
冰冷


stone =

háoshēng
毫升

shèshìdù
摄氏度

yīngshí
英石

háomǐ
毫米
pint =

huáshì wēndùjì
花式温度计

pǐntuō
品脱

jiālún
加仑

bīnglěng
冰冷
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles