Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 21 users online.

You will now be tested on the Weapons category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

staff =

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

dùn

zhuāngjiǎ
装甲

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒
visor =

miànjiǎ
面甲

duǎnjiàn
短剑

duǎnjiàn
短剑

jiàn
lance =

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀

zhàdàn
炸弹

bùqiāng
步枪

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛
pistol =

dàpào
大炮

shǒuqiāng
手枪

dùn

dǎodàn
导弹
shotgun =

zhuāngjiǎ
装甲

lièqiāng
猎枪

jiàn, dāo
剑, 刀

shǒuliúdàn
手榴弹
scimitar =

duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāo
短弯刀; 半月形刀

dùn

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀

shǒuliúdàn
手榴弹
sword =

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiàn
弩箭, 矢, 方镞箭

jiàn, dāo
剑, 刀

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩
rocket =

kuījiǎ
盔甲

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀

huǒjiàn
火箭

tǎnkè
坦克
cutlass =

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiàn
弩箭, 矢, 方镞箭

qiāng

duǎnjiàn
短剑
katana =

zhuāngjiǎ
装甲

qiāng

jiàn, dāo
剑, 刀

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀
weapon =

wǔqì
武器

tǎnkè
坦克

nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiàn
弩箭, 矢, 方镞箭

dǎodàn
导弹
machine gun =

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷

jīqiāng
机枪

huǒjiàn
火箭

dǎodàn
导弹
missile =

duǎnjiàn
短剑

dǎodàn
导弹

zhuāngjiǎ
装甲

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛
gun =

shǒuliúdàn
手榴弹

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

qiāng

zhuāngjiǎ
装甲
tank =

dǎodàn
导弹

huǒjiàn
火箭

shǒuliúdàn
手榴弹

tǎnkè
坦克
crossbow =

jiàn

wǔqì
武器

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩
grenade =

kuījiǎ
盔甲

zhuāngjiǎ
装甲

shǒuliúdàn
手榴弹

qiāng
bullet =

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀

tǎnkè
坦克

qiāngdàn
枪弹

jiàn, dāo
剑, 刀
rocket launcher =

qiāng

jīqiāng
机枪

duǎnjiàn
短剑

huǒ jiàn fā shè qì
火箭发射器
mine =

lièqiāng
猎枪

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩

tǎnkè
坦克

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles