Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 33 users online.

You will now be tested on the Trees category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

larch =

luòyèsōng
落叶松

lěngshān
冷杉

suānchéngshù
酸橙树

shù
birch =

lín

lěngshān
冷杉

huàshù
桦树

bǎishù
柏树
wood =

xiàngshù
橡树

lín

yángshù
杨树

bǎishù
柏树
spruce =

yúnshān
云杉

sōngshù
松树

zǐshān
紫杉

shù
pine =

sōngshù
松树

sēnlín
森林

liǔshù
柳树

yángshù
杨树
apple tree =

píngguǒshù
苹果树

chìyáng
赤杨

lín

xuěsōng
雪松
jungle =yúnshān
云杉

sēnlín
森林

cónglín
丛林
oak =

chìyáng
赤杨

zǐshān
紫杉

xiàngshù
橡树

liǔshù
柳树
alder =

chìyáng
赤杨

xuěsōng
雪松

fēng

luòyèsōng
落叶松
tree =

píngguǒshù
苹果树

xuěsōng
雪松

yángshù
杨树

shù
beech =

shānmáojǔ
山毛榉shù

shù
maple =

fēng

lěngshān
冷杉

lín

lěngshān
冷杉
cypress =

zǐshān
紫杉xuěsōng
雪松

bǎishù
柏树
lime tree =

suānchéngshù
酸橙树

hútáoshù
胡桃树

chìyáng
赤杨

hútáoshù
胡桃树
ash =

suānchéngshù
酸橙树

ānshù
桉树

lìshù
梨树

hútáoshù
胡桃树
chestnut =

chìyáng
赤杨

lìshù
梨树

luòyèsōng
落叶松

sōngshù
松树
elm =

yángshù
杨树

luòyèsōng
落叶松sōngshù
松树
forest =

yúnshān
云杉

sēnlín
森林

shānmáojǔ
山毛榉

bǎishù
柏树
poplar =

yángshù
杨树

lín

liǔshù
柳树

sēnlín
森林
cedar =

chìyáng
赤杨

sēnlín
森林

xuěsōng
雪松

chìyáng
赤杨
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles