Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 34 users online.

You will now be tested on the Trees category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

cedar =

sōngshù
松树

huàshù
桦树

xuěsōng
雪松

sēnlín
森林
elm =bǎishù
柏树

lěngshān
冷杉

píngguǒshù
苹果树
lime tree =

cónglín
丛林sēnlín
森林

suānchéngshù
酸橙树
pine =

sōngshù
松树

shù

sēnlín
森林

cónglín
丛林
maple =

chìyáng
赤杨

fēng

yángshù
杨树

lěngshān
冷杉
larch =

luòyèsōng
落叶松

hútáoshù
胡桃树

cónglín
丛林

cónglín
丛林
apple tree =

hútáoshù
胡桃树

píngguǒshù
苹果树

suānchéngshù
酸橙树


birch =

lěngshān
冷杉

lìshù
梨树

huàshù
桦树

fēng
poplar =

huàshù
桦树

yángshù
杨树

xiàngshù
橡树

hútáoshù
胡桃树
oak =

luòyèsōng
落叶松

xiàngshù
橡树

zǐshān
紫杉

fēng
cypress =

lìshù
梨树

shù

zǐshān
紫杉

bǎishù
柏树
walnut =

hútáoshù
胡桃树lìshù
梨树

sōngshù
松树
yew =

zǐshān
紫杉

lín

chìyáng
赤杨

lìshù
梨树
chestnut =

yúnshān
云杉

shù

lìshù
梨树

cónglín
丛林
willow =

lìshù
梨树

ānshù
桉树

liǔshù
柳树

suānchéngshù
酸橙树
forest =

shānmáojǔ
山毛榉

luòyèsōng
落叶松

cónglín
丛林

sēnlín
森林
fir =

chìyáng
赤杨

yúnshān
云杉

lěngshān
冷杉

hútáoshù
胡桃树
spruce =

lín

shānmáojǔ
山毛榉

yúnshān
云杉

sōngshù
松树
beech =

shānmáojǔ
山毛榉

sōngshù
松树

sōngshù
松树


wood =

cónglín
丛林

línshānmáojǔ
山毛榉
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles