Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 17 users online.

You will now be tested on the Trees category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

birch =

fēng

huàshù
桦树

suānchéngshù
酸橙树

ānshù
桉树
spruce =

yúnshān
云杉

lín

lìshù
梨树

luòyèsōng
落叶松
fir =

lěngshān
冷杉

píngguǒshù
苹果树

liǔshù
柳树

chìyáng
赤杨
ash =

ānshù
桉树

liǔshù
柳树

suānchéngshù
酸橙树

shù
jungle =

cónglín
丛林

luòyèsōng
落叶松

sōngshù
松树

lěngshān
冷杉
oak =

yángshù
杨树

yángshù
杨树

xiàngshù
橡树

xuěsōng
雪松
pine =

shānmáojǔ
山毛榉

fēng

huàshù
桦树

sōngshù
松树
beech =

lěngshān
冷杉

bǎishù
柏树

shānmáojǔ
山毛榉

sēnlín
森林
yew =

xuěsōng
雪松

zǐshān
紫杉

lěngshān
冷杉

sōngshù
松树
wood =

zǐshān
紫杉

huàshù
桦树

lín

ānshù
桉树
poplar =

yángshù
杨树

lěngshān
冷杉

sēnlín
森林

píngguǒshù
苹果树
maple =

fēng

lìshù
梨树

huàshù
桦树

suānchéngshù
酸橙树
cypress =

bǎishù
柏树

fēng

ānshù
桉树

hútáoshù
胡桃树
tree =

suānchéngshù
酸橙树

fēng

luòyèsōng
落叶松

shù
cedar =

chìyáng
赤杨

shù

xuěsōng
雪松

yángshù
杨树
larch =

shù

bǎishù
柏树

luòyèsōng
落叶松

fēng
willow =

xuěsōng
雪松

suānchéngshù
酸橙树

liǔshù
柳树

shù
elm =

lěngshān
冷杉chìyáng
赤杨

yángshù
杨树
forest =

xuěsōng
雪松

luòyèsōng
落叶松

sēnlín
森林

cónglín
丛林
apple tree =

huàshù
桦树

fēng

luòyèsōng
落叶松

píngguǒshù
苹果树
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles