Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 8 users online.

You will now be tested on the Tools category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

jigsaw =

bào jī, bào chuáng
刨机, 刨床

guàn gài chē
灌溉车

lòu huā jù
镂花锯

jù zi
锯子
brush =

hún níng tǔ zuàn
混凝土钻

shuā zi
刷子

chǐ lún bān shǒu
齿轮扳手

xǐ chuáng
铣床
concrete drill =

hún níng tǔ zuàn
混凝土钻

tiě qiāo, chǎn zi
铁锹, 铲子

tiě chuí
铁锤

diàn zuàn
电钻
lawn mower =

shǒu gōng jù
手工具

gē cǎo jī
割草机

jù zi
锯子

lǎo hǔ qián
老虎钳
garden tool =

yán mó jī
研磨机

shǒu chuí
手槌

tiě chuí
铁锤

yuán yì gōng jù
园艺工具
lathe =

mó shā jī
磨沙机

xǐ chuáng
铣床

chú tou
锄头

chē chuáng; jī chuáng
车床; 机床
grinder =

yán mó jī
研磨机

héng tóu chuí
横头锤

jiá qián, luó sī qián
夹钳, 螺丝钳

yuán jù
圆锯
hand tool =

nǐng jǐn bān shǒu, tào tǒng bǎn shǒu
拧紧扳手, 套筒板手

gōng jù
弓锯

shǒu gōng jù
手工具

diàn dòng gōng jù
电动工具
impact wrench =

lǎo hǔ qián
老虎钳

nǐng jǐn bān shǒu, tào tǒng bǎn shǒu
拧紧扳手, 套筒板手

guàn gài chē
灌溉车

jù zi
锯子
soldering iron =

mò ěr bān shǒu
莫尔扳手

mù jù
木锯

shuā zi
刷子

lào tiě; hàn tiě
烙铁; 焊铁
crowbar =

tiě chuí
铁锤

G zì jiá
G字夹

hún níng tǔ zuàn
混凝土钻

qiào gùn
撬棍
stanley knife =

sī tǎn lì dāo
斯坦利刀

hún níng tǔ zuàn
混凝土钻

hún níng tǔ zuàn
混凝土钻

dà láng tóu
大榔头
pliers =

yuán jù
圆锯

luó sī dāo
螺丝刀

lǎo hǔ qián
老虎钳

shǒu gōng jù
手工具
saw =

guàn gài chē
灌溉车

tiě chuí
铁锤

juàn chǐ
卷尺

jù zi
锯子
tool =

yuán jù
圆锯

gōng jù
工具

lòu huā jù
镂花锯

chē chuáng; jī chuáng
车床; 机床
milling machine =

sī tǎn lì dāo
斯坦利刀

méi huā bān shǒu
梅花扳手

xǐ chuáng
铣床

lào tiě; hàn tiě
烙铁; 焊铁
electric drill =

shǒu chuí
手槌

diàn zuàn
电钻

jiá qián, luó sī qián
夹钳, 螺丝钳

gōng jù
弓锯
clamp =

yáng jiǎo chuí
羊角锤

shuā zi
刷子

záo zi
凿子

jiá qián, luó sī qián
夹钳, 螺丝钳
paint brush =

G zì jiá
G字夹

diàn dòng gōng jù
电动工具

ní dāo
泥刀

tú qī shuā
涂漆刷
screwdriver =

luó sī dāo
螺丝刀

jī lì yóu qiāng
机力油枪

bào jī, bào chuáng
刨机, 刨床

záo zi
凿子
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles