Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 33 users online.

You will now be tested on the Time category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

day =

hòu tiān zǎo shàng
后天早上

qián tiān shàng wǔ
前天上午

nián

tiān
yesterday afternoon =

míng tiān
明天

shàng shàng gè yuè
上上个月

zuó tiān xià wǔ
昨天下午

zhè gè yuè
这个月
week after next =

xià xià zhōu
下下周

míng nián
明年

zhè zhōu
这周

jīn tiān zǎo shàng
今天早上
next year =

míng nián
明年

zuó tiān zǎo shàng
昨天早上

zuó tiān
昨天

zhè gè yuè
这个月
day before yesterday morning =

shínián
十年

qián tiān shàng wǔ
前天上午

míng tiān shàng wǔ
明天上午

fēn
year =

nián

shàng gè yuè
上个月

zuó tiān
昨天

zuó tiān zǎo shàng
昨天早上
yesterday evening =

nián

zuó tiān bàng wǎn
昨天傍晚

shàng gè yuè
上个月

zuó tiān wǎn shàng
昨天晚上
next week =

zuó tiān zǎo shàng
昨天早上

míng tiān zǎo shàng
明天早上

jīn nián
今年

xià zhōu
下周
last year =

xià xià gè yuè
下下个月

míng tiān shàng wǔ
明天上午

qù nián
去年

shàng gè yuè
上个月
minute =

xià zhōu
下周

nián

xià xià gè yuè
下下个月

fēn
month =

zhè gè yuè
这个月

liǎng xīngqī
两星期

yuè

míng tiān
明天
century (time) =

yìbǎinián
一百年

hòu tiān zǎo shàng
后天早上

jīn tiān
今天

shàng shàng gè xīng qī
上上个星期
today =

tiān

shàng zhōu
上周

jīn tiān
今天

míng tiān zǎo shàng
明天早上
week before last =

liǎng xīngqī
两星期

míng tiān wǎn shàng
明天晚上

liǎng xīngqī
两星期

shàng shàng gè xīng qī
上上个星期
tomorrow night =

míng tiān zǎo shàng
明天早上

jīn tiān zǎo shàng
今天早上

míng tiān wǎn shàng
明天晚上

míng nián
明年
second =

hòu nián
后年

qián tiān
前天

xià gè yuè
下个月

miǎo
day after tomorrow morning =

zuó tiān bàng wǎn
昨天傍晚

qián nián
前年

hòu tiān zǎo shàng
后天早上

hòu nián
后年
millenium =

xià xià zhōu
下下周

yìqiānnián
一千年

nián

yìbǎinián
一百年
month after next =

yuè

shàng zhōu
上周

xià xià gè yuè
下下个月

nián
this morning =

jīn tiān zǎo shàng
今天早上

zhè zhōu
这周

qián tiān
前天

jīn nián
今年
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles