Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 22 users online.

You will now be tested on the Sport category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

bowling shoes =

bǎo líng qiú xié
保龄球鞋

zhōng fēng
中锋

qiú

yǒng mào
泳帽
swimming trunks =

běn lěi
本垒

yǒng kù
泳裤

tiào gāo
跳高

yǔ máo qiú
羽毛球
tennis ball =

lěi (zhǐ yī, èr, sān lěi); (biǎo míng yī, èr, sān lěi de) shí xīn de fāng dài
垒 (指一, 二, 三垒); (表明一, 二, 三垒的) 实心的方袋

zú qiú xié
足球鞋

wǎng qiú
网球

èr lěi
二垒
ball =

qiú

qiú bàng; qiú pāi
球棒; 球拍

bīng qiú
冰球

biān fēng
边锋
running shoes =

pǎo xié
跑鞋

shǒu tào
手套

shè jī
射击

èr lěi
二垒
goal post =

wǎng qiú pāi
网球拍

sài pǎo
赛跑

zú qiú mén zhù
足球门柱

shè jī
射击
badminton =

qū gùn qiú
曲棍球

wài chǎng
外场

yǔ máo qiú
羽毛球

gāo ěr fū jù lè bù
高尔夫俱乐部
first base =

zhàng ài huá xuě sài
障碍滑雪赛

zhōng fēng
中锋

yī lěi
一垒

zú qiú
足球
ski =

fā lìng qiāng
发令枪

tuī qiān qiú
推铅球

shè jī
射击

huá xuě qiāo
滑雪橇
hockey =

qū gùn qiú
曲棍球

tuī qiān qiú
推铅球

tiào yuǎn
跳远

yǒng yī
泳衣
triple jump =

běn lěi
本垒

huá xuě
滑雪

gāo ěr fū bāo
高尔夫包

sān jí tiào yuǎn
三级跳远
slalom =

fā lìng qiāng
发令枪

huá xuě xuē
滑雪靴

zhàng ài huá xuě sài
障碍滑雪赛

qiú wǎng
球网
to swim (doing) =

wǎng qiú
网球

héng dù
横渡

qiú

yóu yǒng
游泳
frame =

qiú chǎng
球场

liàn qiú
链球

pái chéng sān jiǎo xíng de qiú
排成三角形的球

kǒu shào
口哨
running =

bàng qiú
棒球

sài pǎo
赛跑

jī qiú yuán, jī qiú shǒu
击球员, 击球手

jiàn
referee =

zhōng fēng
中锋

cái pàn yuán
裁判员

sài pǎo
赛跑

jiàn
athletics =

tián jìng yùn dòng
田径运动

zú qiú xié
足球鞋

huá xuě fú
滑雪服

héng dù
横渡
spare =

fáng shǒu duì yuán
防守队员

biān fēng
边锋

zhōng fēng
中锋

èr jī quán dǎo
二击全倒
court =

huá xuě xié pō
滑雪斜坡

qiú chǎng
球场

èr lěi
二垒

tián jìng yùn dòng
田径运动
catcher =

jiē qiú shǒu
接球手

lán qiú
篮球

zú qiú mén zhù
足球门柱

wǎng qiú chǎng
网球场
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles