Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 18 users online.

You will now be tested on the Sport category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

dart board =

huá xuě xuē
滑雪靴

qiú

bǎ zǐ
靶子

fēi biāo bǎ
飞镖靶
american football =

zhōng fēng
中锋

yǔ máo qiú
羽毛球

měi shì gǎn lǎn qiú
美式橄榄球

běn lěi cái pàn
本垒裁判
ski pole =

qiú pāi
球拍

huá xuě zhàng
滑雪杖

gāo ěr fū qiú chǎng
高尔夫球场

mǎ qiú
马球
running shoes =

tián jìng yùn dòng
田径运动

huá xuě xuē
滑雪靴

huá xuě fú
滑雪服

pǎo xié
跑鞋
golf course =

gāo ěr fū qiú chǎng
高尔夫球场

wǎng qiú pāi
网球拍

biān fēng
边锋

huá xuě xié pō
滑雪斜坡
net =

qiú wǎng
球网

fàn guī
犯规

hù tuǐ
护腿

biān fēng
边锋
archery =

shè jī
射击

shè jiàn
射箭

sān lěi
三垒

wǎng qiú pāi
网球拍
tennis player =

kuà lán pǎo
跨栏跑

shè jiàn
射箭

wǎng qiú shǒu
网球手

qū gùn qiú
曲棍球
tennis ball =

zhōng fēng
中锋

lán qiú
篮球

bǎo líng qiú
保龄球

wǎng qiú
网球
pitch =

tuī qiān qiú
推铅球

qiú wǎng
球网

tuī qiān qiú
推铅球

zú qiú chǎng
足球场
football player =

qū gùn qiú qiú gùn
曲棍球球棍

qiú wǎng
球网

zú qiú yùn dòng yuán
足球运动员

bàng qiú
棒球
court =

fàn guī
犯规

tiào yuǎn
跳远

qiú chǎng
球场

tuī qiān qiú
推铅球
ski lift =

cái pàn
裁判

qū gùn qiú miàn jù
曲棍球面具

bǎo líng qiú
保龄球

shàng shān diào yǐ (zhǐ yùn sòng huá xuě zhě děng de)
上山吊椅 (指运送滑雪者等的)
baseball =

huá xuě fú
滑雪服

shàng shān diào yǐ (zhǐ yùn sòng huá xuě zhě děng de)
上山吊椅 (指运送滑雪者等的)

bàng qiú
棒球

zú qiú chǎng
足球场
racket =

qiú pāi
球拍

tiào tái huá xuě
跳台滑雪

shǒu tào
手套

qiú wǎng
球网
field =

yóu yǒng zhě
游泳者

wài chǎng
外场

zhàng ài huá xuě sài
障碍滑雪赛

qiú mén
球门
winger =

sān jí tiào yuǎn
三级跳远

biān fēng
边锋

qiú mén
球门

yǒng kù
泳裤
home base umpire =

běn lěi cái pàn
本垒裁判

qián fēng
前锋

měi shì gǎn lǎn qiú
美式橄榄球

tiào yuǎn
跳远
shot put =

qiú pāi
球拍

huá jiàng bǐ sài
滑降比赛

tuī qiān qiú
推铅球

fēi biāo
飞镖
goal keeper =

qiú mén
球门

pǎo xié
跑鞋

shǒu mén yuán
守门员

fēi biāo
飞镖
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles