Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 25 users online.

You will now be tested on the Sport category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

horse =

zhōng fēng
中锋

zhàng ài huá xuě sài
障碍滑雪赛

huá xuě zhàng
滑雪杖


downhill =

huá jiàng bǐ sài
滑降比赛

tóu qiú gěi jī qiú shǒu
投球给击球手

qū gùn qiú miàn jù
曲棍球面具

héng dù
横渡
skier =

bǎ zǐ
靶子

huá xuě de rén
滑雪的人

héng dù
横渡

fēi biāo
飞镖
long jump =

tián jìng yùn dòng
田径运动

tiào yuǎn
跳远

zhàng ài huá xuě sài
障碍滑雪赛

yǒng kù
泳裤
batter =

lán qiú
篮球

jī qiú yuán, jī qiú shǒu
击球员, 击球手

wǎng qiú xié
网球鞋

qiú bàng; qiú pāi
球棒; 球拍
to swim (doing) =

gāo ěr fū qiú shǒu
高尔夫球手

qū gùn qiú miàn jù
曲棍球面具

huá xuě zhàng
滑雪杖

yóu yǒng
游泳
bow =

gōng jiàn
弓箭

cái pàn yuán
裁判员

jì fēn pái
记分牌

liàn qiú
链球
dart =

biān fēng
边锋

bàng qiú
棒球

liàn qiú
链球

fēi biāo
飞镖
to book =

pǎo xié
跑鞋

jǐng gào chǔ fèn
警告处分

gāo ěr fū bāo
高尔夫包

bǎ zǐ
靶子
home plate =

bīng shàng qū gùn qiú
冰上曲棍球

běn lěi
本垒

bǎo líng qiú xié
保龄球鞋

yóu yǒng chí
游泳池
tee =

zú qiú
足球

qiú mén
球门

qiú zuò, fā qiú chù, shǒu cì jī qiú chù
球座, 发球处, 首次击球处

qū gùn qiú qiú gùn
曲棍球球棍
net =

qiú wǎng
球网

yǒng kù
泳裤

héng dù
横渡

qū gùn qiú qiú gùn
曲棍球球棍
goal =

yóu yǒng chí
游泳池

qiú mén
球门

huá jiàng bǐ sài
滑降比赛

qiú pāi
球拍
shot put =

gāo ěr fū bāo
高尔夫包

tuī qiān qiú
推铅球

yī qiú jī dǎo
一球击倒

qū gùn qiú
曲棍球
tennis ball =

qiú pāi
球拍

qū gùn qiú
曲棍球

zú qiú
足球

wǎng qiú
网球
tennis shoes =

fēi biāo qǐ tóu xiàn
飞镖起投线

wǎng qiú xié
网球鞋

shàng shān diào yǐ (zhǐ yùn sòng huá xuě zhě děng de)
上山吊椅 (指运送滑雪者等的)

zú qiú xié
足球鞋
linesman =

zú qiú chǎng
足球场

huá xuě qiāo
滑雪橇

qián fēng
前锋

yī qiú jī dǎo
一球击倒
hockey stick =

wǎng qiú chǎng
网球场

yǒng kù
泳裤

bàng qiú
棒球

qū gùn qiú qiú gùn
曲棍球球棍
pitch =

tián jìng yùn dòng
田径运动

sān jí tiào yuǎn
三级跳远

tiào tái huá xuě
跳台滑雪

zú qiú chǎng
足球场
skiing =

yǔ máo qiú
羽毛球

yǒng kù
泳裤

huá xuě
滑雪

bīng qiú
冰球
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles