Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 23 users online.

You will now be tested on the Religion category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

God =

qīngzhēnsì
清真寺

shàngdì
上帝

xìngshì
幸事

jīdūtú
基督徒
angel =

qídǎo
祈祷

tiānshǐ
天使

mùsīlín
穆斯林

pǔbiàntú
普遍徒
bishop =

yùyánjiā
预言家

zhǔjiào
主教

yùyánjiā
预言家

chànhuǐ
忏悔
Jewish =

shàngdìde
上帝的

tiānshǐ
天使

shàngdì
上帝

yóutàide
犹太的
worshipper =

chóngbàizhě
崇拜者

zhǔjiào
主教

sīduó, mùshī
司铎, 牧师

jīdū
基督
baptism =

yùyánjiā
预言家

qídǎowén
祈祷文

xǐlǐ
洗礼

sīduó, mùshī
司铎, 牧师
archbishop =

dàzhǔjiào
大主教

zōngjiào
宗教

dìyù
地狱

shàngdìde
上帝的
Christianity =

mùsīlín
穆斯林

xiūnǚ
修女

jīdūjiào
基督教

shǐtú
使徒
church =

nǚshén
女神

chànhuǐ
忏悔

xiūnǚ
修女

jiàotáng
教堂
holy =

shàngdìde
上帝的

sēnglǚ
僧侣

jīdū
基督

shèngjiéde
圣洁的
Christian =

miàoyǔ
庙宇

shǐtú
使徒

zōngjiào de
宗教的

jīdūtú
基督徒
temple =

tiāntáng
天堂

qīngzhēnsì
清真寺

shèngzhí
圣职

miàoyǔ
庙宇
chapel =

xìntú
信徒

shǐtú
使徒

xiǎo jiàotáng
小教堂

qídǎo
祈祷
Buddha =shèngzhí
圣职

xiǎo jiàotáng
小教堂

jīdūtú
基督徒
monk =

qídǎo
祈祷sēnglǚ
僧侣

zōngjiào de
宗教的
hell =

dìyù
地狱

shèngjīng
圣经

pǔbiàntú
普遍徒

yóutàide
犹太的
cemetary =

mùdì
墓地

tiānshǐ
天使

jīdū
基督

jīdūtú
基督徒
oracle =

shényù
神谕

qídǎo
祈祷

xǐlǐ
洗礼

qídǎowén
祈祷文
Jew =

cìfú
赐福

jiàotáng
教堂

yóutàirén
犹太人

shénfù
神父
confessionary =

zōngjiào de
宗教的

chànhuǐshì
忏悔室

fójiào
佛教

fójiào
佛教徒
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles