Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 15 users online.

You will now be tested on the Religion category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

God =

guāncai
棺材

xìntú
信徒

shàngdì
上帝

yóutàide
犹太的
blessing =

shénfù
神父

xǐlǐ
洗礼

xìngshì
幸事

xiūnǚ
修女
bishop =

xiūnǚ
修女

xǐlǐ
洗礼

zhǔjiào
主教

jìngfèng
敬奉
Christ =

xìngshì
幸事

jīdū
基督

qīngzhēnsì
清真寺

mùdì
墓地
devil =

zhǔjiào
主教

sādàn
撒旦

shàngdìde
上帝的

èmó
恶魔
shrine =

shèngdì
圣地

chànhuǐshì
忏悔室

jiàotáng
教堂

pǔbiàntú
普遍徒
Jewish =

dàzhǔjiào
大主教

yóutàide
犹太的

shèngjīng
圣经

miàoyǔ
庙宇
archbishop =

dàzhǔjiào
大主教

shàngdìde
上帝的

jīdū
基督

dìyù
地狱
monk =

sēnglǚ
僧侣

xǐlǐ
洗礼

jīdūjiào
基督教

jīdūtú
基督徒
godly =qídǎowén
祈祷文

shàngdìde
上帝的

xiǎo jiàotáng
小教堂
confessionary =

sādàn
撒旦

tiānshǐ
天使

chànhuǐshì
忏悔室

xiǎo jiàotáng
小教堂
Buddhism =

jiàoqū mùshī
教区牧师

sīduó, mùshī
司铎, 牧师

fójiào
佛教

shénfù
神父
religious =

guāncai
棺材

qídǎo
祈祷zōngjiào de
宗教的
prophecy =

jīdūjiào
基督教

xìngshì
幸事

zōngjiào de
宗教的

yùyán
预言
apostle =

nǚshén
女神

zōngjiào
宗教

shǐtú
使徒

qídǎo
祈祷
church =

jiàotáng
教堂

yóutàirén
犹太人

sīduó, mùshī
司铎, 牧师

xìntú
信徒
Nun =

tiānshǐ
天使

xiūnǚ
修女

xìntú
信徒

chànhuǐ
忏悔
temple =

nǚshén
女神

xìntú
信徒

èmó
恶魔

miàoyǔ
庙宇
pray =

yóutàirén
犹太人

jiàoqū mùshī
教区牧师

jīdūjiào
基督教

qídǎo
祈祷
mosque =

shèngzhí
圣职

dàzhǔjiào
大主教

qīngzhēnsì
清真寺

xìngshì
幸事
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles