Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 27 users online.

You will now be tested on the Religion category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

bless =

xǐlǐ
洗礼

pǔbiàntú
普遍徒

yùyánjiā
预言家

cìfú
赐福
prophecy =

xiǎo jiàotáng
小教堂

yùyán
预言

yóutàide
犹太的

jiàoqū mùshī
教区牧师
Christ =

xiǎo jiàotáng
小教堂

xǐlǐ
洗礼

jīdū
基督

yùyán
预言
Christian =

chànhuǐ
忏悔

jīdūtú
基督徒

miàoyǔ
庙宇

bùdào
布道
archbishop =

shénfù
神父

dàzhǔjiào
大主教

mùdì
墓地

zōngjiào de
宗教的
priest =

sīduó, mùshī
司铎, 牧师

jiàoqū mùshī
教区牧师

shèngjiéde
圣洁的

shàngdì
上帝
prophet =

bùdào
布道

yùyánjiā
预言家

nǚshén
女神

sīduó, mùshī
司铎, 牧师
worshipper =

èmó
恶魔

chànhuǐshì
忏悔室

tiānshǐ
天使

chóngbàizhě
崇拜者
bishop =

qídǎowén
祈祷文

zhǔjiào
主教

xiǎo jiàotáng
小教堂

yùyán
预言
baptism =

yùyán
预言

jìngfèng
敬奉

xǐlǐ
洗礼

mùsīlín
穆斯林
priesthood =

shàngdìde
上帝的

shèngjīng
圣经

shèngzhí
圣职

yùyánjiā
预言家
apostle =

jìngfèng
敬奉

yùyánjiā
预言家

jīdū
基督

shǐtú
使徒
heaven =

zōngjiào de
宗教的

shèngdì
圣地

tiāntáng
天堂

jiàotáng
教堂
angel =

tiānshǐ
天使

èmó
恶魔

fójiào
佛教徒

sīduó, mùshī
司铎, 牧师
Buddhist =

nǚshén
女神

fójiào
佛教徒

xiǎo jiàotáng
小教堂

shǐtú
使徒
prayer =

qídǎowén
祈祷文

xìngshì
幸事

fójiào
佛教徒

yóutàirén
犹太人
holy =

jiàoqū mùshī
教区牧师

chànhuǐshì
忏悔室

xǐlǐ
洗礼

shèngjiéde
圣洁的
worship =

jìngfèng
敬奉

shèngjīng
圣经

shèngjiéde
圣洁的

qīngzhēnsì
清真寺
pray =

yóutàirén
犹太人

qídǎo
祈祷

shénfù
神父

shàngdìde
上帝的
rabbi =

jīdūtú
基督徒

xìngshì
幸事

yùyán
预言

lābǐ
拉比
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles