Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 27 users online.

You will now be tested on the Religion category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Goddess =

bùdào
布道

xìntú
信徒

yùyánjiā
预言家

nǚshén
女神
worshipper =

chóngbàizhě
崇拜者

sādàn
撒旦

zhǔjiào
主教

zōngjiào
宗教
Buddhism =

shényù
神谕

fójiào
佛教

shèngjīng
圣经

miàoyǔ
庙宇
religion =

yóutàirén
犹太人

bùdào
布道

zōngjiào
宗教

chóngbàizhě
崇拜者
pray =

shèngjīng
圣经

pǔbiàntú
普遍徒

guāncai
棺材

qídǎo
祈祷
temple =

lābǐ
拉比

miàoyǔ
庙宇
Muslim =

sēnglǚ
僧侣

sādàn
撒旦

yùyán
预言

mùsīlín
穆斯林
Christianity =

jīdūjiào
基督教

zōngjiào
宗教

mùdì
墓地

qídǎowén
祈祷文
church =

nǚshén
女神

jiàotáng
教堂

zhǔjiào
主教

shèngdì
圣地
prophecy =

yùyán
预言

xiǎo jiàotáng
小教堂

èmó
恶魔

dàzhǔjiào
大主教
devil =

shényù
神谕

sādàn
撒旦

chànhuǐshì
忏悔室

yóutàide
犹太的
monk =

shǐtú
使徒

chànhuǐshì
忏悔室

shàngdì
上帝

sēnglǚ
僧侣
Jewish =

qīngzhēnsì
清真寺

yóutàide
犹太的

jiàotáng
教堂

qídǎo
祈祷
oracle =

chóngbàizhě
崇拜者

shèngjīng
圣经

shényù
神谕

zōngjiào
宗教
confession =

qídǎowén
祈祷文

yùyán
预言

miàoyǔ
庙宇

chànhuǐ
忏悔
shrine =

shèngzhí
圣职

yóutàide
犹太的

shèngdì
圣地

tiāntáng
天堂
confessionary =

xiǎo jiàotáng
小教堂

xìngshì
幸事

chànhuǐshì
忏悔室

bùdào
布道
preach =

xiǎo jiàotáng
小教堂

jīdūtú
基督徒

fójiào
佛教

bùdào
布道
coffin =

guāncai
棺材

mùsīlín
穆斯林

chóngbàizhě
崇拜者

jīdūtú
基督徒
heaven =

dàzhǔjiào
大主教

shèngjīng
圣经

tiāntáng
天堂

shèngzhí
圣职
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles