Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 27 users online.

You will now be tested on the Plants category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

plant =

zhíwù
植物

huā guàn
花冠

jīng

huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄
root =

fèn niè; xīn yá; nèn miáo; yòu shù
分蘖; 新芽; 嫩苗; 幼树

jīng

gēn

zǐ fáng
子房
stamen =

yè piàn
叶片

xióng ruǐ
雄蕊

jīng

shùpí
树皮
anther =

huā fěn náng, huā yào
花粉囊, 花药

zǐ fáng
子房

qiújìng
球茎

pí kǒng
皮孔
filament =

huā sī
花丝

huābàn
花瓣

huāè
花萼

zǐ fáng
子房
tiller =

cǎoběn zhíwù
草本植物

fèn niè; xīn yá; nèn miáo; yòu shù
分蘖; 新芽; 嫩苗; 幼树

zhíwù
植物

huā sī
花丝
sepal =

huāè
花萼

zhíwù
植物
fern =

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

fèn niè; xīn yá; nèn miáo; yòu shù
分蘖; 新芽; 嫩苗; 幼树

juélèi
蕨类

huā fěn náng, huā yào
花粉囊, 花药
ovary =

huā guàn
花冠

huā

xióng ruǐ
雄蕊

zǐ fáng
子房
thorn =

xióng ruǐ
雄蕊

zǐ fáng
子房yè piàn
叶片
flower =

qiújìng
球茎

huā

xióng ruǐ
雄蕊

qiújìng
球茎
bulb =

huā

qiújìng
球茎

cǎo

fèn niè; xīn yá; nèn miáo; yòu shù
分蘖; 新芽; 嫩苗; 幼树
flower =

jīng

huā

jīng

qiújìng
球茎
branch =

shuǐguǒ
水果

shùzhī
树枝

xióng ruǐ
雄蕊

huāfěn
花粉
lenticel =shùzhī
树枝

shūcài
蔬菜

pí kǒng
皮孔
petiole (stalk) =

yè bǐng; bǐng bù, (zhí wù de) jīng, gǎn; (zhī chí yè zǐ, guǒ shí hé huā de) gěng, bǐng
叶柄; 柄部, (植物的) 茎, 秆; (支持叶子, 果实和花的) 梗, 柄

huā

yè piàn
叶片

jīng
grass =

pí kǒng
皮孔

zǐ fáng
子房

shùpí
树皮

cǎo
petiole =yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

juélèi
蕨类

zǐ fáng
子房
bud =

shùpí
树皮cǎoběn zhíwù
草本植物


stem =

shuǐguǒ
水果

zǐ fáng
子房

fèn niè; xīn yá; nèn miáo; yòu shù
分蘖; 新芽; 嫩苗; 幼树

jīng
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles