Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 16 users online.

You will now be tested on the Plants category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

ovary =

huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄

zǐ fáng
子房

huā zhù
花柱

juélèi
蕨类
grass =

gēn

cǎo

juélèi
蕨类

pí kǒng
皮孔
plant =

shùzhī
树枝

cǎoběn zhíwù
草本植物

zhíwù
植物

huā zhù
花柱
stamen =

shùpí
树皮

xióng ruǐ
雄蕊

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部
herb =

cǎoběn zhíwù
草本植物

xiānrénzhǎng
仙人掌

shùpí
树皮


bud =

shù, mù
树, 木juélèi
蕨类

juélèi
蕨类
stigma =

pí kǒng
皮孔

huā fěn náng, huā yào
花粉囊, 花药

zhù tóu
柱头

shù, mù
树, 木
petal =

huābàn
花瓣

shuǐguǒ
水果

zhíwù
植物

juélèi
蕨类
pedicel =

huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄

jīng

zhù tóu
柱头

fèn niè; xīn yá; nèn miáo; yòu shù
分蘖; 新芽; 嫩苗; 幼树
petiole (stalk) =

shù, mù
树, 木

yè bǐng; bǐng bù, (zhí wù de) jīng, gǎn; (zhī chí yè zǐ, guǒ shí hé huā de) gěng, bǐng
叶柄; 柄部, (植物的) 茎, 秆; (支持叶子, 果实和花的) 梗, 柄huā fěn náng, huā yào
花粉囊, 花药
filament =

huā

huā sī
花丝huāè
花萼
tiller =

yè piàn
叶片

huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄

fèn niè; xīn yá; nèn miáo; yòu shù
分蘖; 新芽; 嫩苗; 幼树

zhíwù
植物
thorn =

fèn niè; xīn yá; nèn miáo; yòu shù
分蘖; 新芽; 嫩苗; 幼树

pí kǒng
皮孔jīng
lamina (blade) =

yè piàn
叶片

fèn niè; xīn yá; nèn miáo; yòu shù
分蘖; 新芽; 嫩苗; 幼树

xiānrénzhǎng
仙人掌

huā guàn
花冠
flower =

gēn

shùpí
树皮

huā

pí kǒng
皮孔
fruit =

shuǐguǒ
水果

huā zhù
花柱

huā

huābàn
花瓣
root =

xiānrénzhǎng
仙人掌

huābàn
花瓣gēn
bulb =

zǐ fáng
子房

cǎoqiújìng
球茎
petiole =

cǎoběn zhíwù
草本植物

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部jīng
corolla =

huā

huā

huā guàn
花冠

cǎo
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles