Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 28 users online.

You will now be tested on the Plants category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

bud =shuǐguǒ
水果

shùzhī
树枝

huāè
花萼
stalk =

jīng

huā sī
花丝

huāè
花萼

huāfěn
花粉
fruit =jīng

yè piàn
叶片

shuǐguǒ
水果
flower =shuǐguǒ
水果

huā

xiānrénzhǎng
仙人掌
petal =

shùzhī
树枝

huābàn
花瓣

qiújìng
球茎

xiānrénzhǎng
仙人掌
lenticel =

pí kǒng
皮孔

zhíwù
植物

huābàn
花瓣

huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄
lamina (blade) =

shuǐguǒ
水果

fèn niè; xīn yá; nèn miáo; yòu shù
分蘖; 新芽; 嫩苗; 幼树

jīng

yè piàn
叶片
bark =

shù, mù
树, 木

shùpí
树皮

huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄

huā fěn náng, huā yào
花粉囊, 花药
fern =

juélèi
蕨类

shù, mù
树, 木

jīng

huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄
ovary =

huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄

zǐ fáng
子房

cǎoběn zhíwù
草本植物


sepal =

huāè
花萼

fèn niè; xīn yá; nèn miáo; yòu shù
分蘖; 新芽; 嫩苗; 幼树zǐ fáng
子房
thorn =

huābàn
花瓣pí kǒng
皮孔

shùzhī
树枝
stamen =

xióng ruǐ
雄蕊

yè piàn
叶片

huā

huā sī
花丝
tree =

xiānrénzhǎng
仙人掌

shù, mù
树, 木

zhíwù
植物

shuǐguǒ
水果
branch =

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

cǎoběn zhíwù
草本植物

shù, mù
树, 木

shùzhī
树枝
leaf =

pí kǒng
皮孔huā guàn
花冠

huāè
花萼
petiole (stalk) =

huā sī
花丝

yè bǐng; bǐng bù, (zhí wù de) jīng, gǎn; (zhī chí yè zǐ, guǒ shí hé huā de) gěng, bǐng
叶柄; 柄部, (植物的) 茎, 秆; (支持叶子, 果实和花的) 梗, 柄

xiānrénzhǎng
仙人掌


petiole =

jīng

huā

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

huā guàn
花冠
filament =

huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄

pí kǒng
皮孔

jīng

huā sī
花丝
cactus =

xiānrénzhǎng
仙人掌

huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄

huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄

jīng
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles