Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 28 users online.

You will now be tested on the Office category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

chair =

hēi bǎn
黑板

yǐ zi
椅子

huí xíng zhēn
回形针

gāng bǐ
钢笔
notebook =

shōu wén lán
收文篮

hēi bǎn
黑板

bǐ jì běn
笔记本

gāng bǐ
钢笔
stapler =

dìng shū jī
订书机

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

wén jiàn hé
文件盒

zhǐ zhāng
纸张
pencil sharpener =

wén jiàn hé
文件盒

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

bǐ jì běn
笔记本

shōu wén lán
收文篮
paper =

zhǐ zhāng
纸张

dìng shū jī
订书机

diàn huà
电话

bǐ jì běn
笔记本
office =

hēi bǎn
黑板

wén jiàn hé
文件盒

bàn gōng shì
办公室

wén jiàn hé
文件盒
pencil =

qiān bǐ
铅笔

wén jiàn hé
文件盒

bàn gōng zhuō
办公桌

hēi bǎn cā
黑板擦
blackboard =

hēi bǎn
黑板

bǐ jì běn
笔记本

shōu wén lán
收文篮

bǐ jì běn
笔记本
telephone number =

jì shì běn
记事本

bàn gōng zhuō
办公桌

yǐ zi
椅子

diàn huà hào mǎ
电话号码
telephone book =

diàn huà hào mǎ
电话号码

zhǐ zhāng
纸张

yǐ zi
椅子

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本
in tray =

yǐ zi
椅子

hēi bǎn
黑板

shōu wén lán
收文篮

hēi bǎn cā
黑板擦
eraser =

dǎng àn guì
档案柜

xiàng pí
橡皮

shōu wén lán
收文篮

bàn gōng zhuō
办公桌
envelope =

xìn fēng
信封

hēi bǎn cā
黑板擦

shōu wén lán
收文篮

chōu tì
抽屉
telephone =

huí xíng zhēn
回形针

jì shì běn
记事本

diàn huà
电话

bǐ jì běn
笔记本
pen =

bǐ jì běn
笔记本

gāng bǐ
钢笔

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

zhǐ zhāng
纸张
paper clip =

xìn fēng
信封

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

huí xíng zhēn
回形针

hēi bǎn cā
黑板擦
notepad =

gāng bǐ
钢笔

jì shì běn
记事本

hēi bǎn
黑板

wén jiàn hé
文件盒
board eraser =

dǎng àn guì
档案柜

zhǐ zhāng
纸张

qiān bǐ
铅笔

hēi bǎn cā
黑板擦
computer =

dìng shū jī
订书机

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

yǐ zi
椅子

diàn nǎo
电脑
filing cabinet =

dǎng àn guì
档案柜

hēi bǎn cā
黑板擦

dìng shū jī
订书机

shōu wén lán
收文篮
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles