Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 25 users online.

You will now be tested on the Office category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

eraser =

jì shì běn
记事本

xìn fēng
信封

xiàng pí
橡皮

huí xíng zhēn
回形针
pen =

gāng bǐ
钢笔

chōu tì
抽屉

dìng shū jī
订书机

huí xíng zhēn
回形针
filing cabinet =

dǎng àn guì
档案柜

xiàng pí
橡皮

hēi bǎn
黑板

hēi bǎn
黑板
chair =

hēi bǎn
黑板

yǐ zi
椅子

hēi bǎn cā
黑板擦

diàn huà
电话
board eraser =

bàn gōng shì
办公室

xiàng pí
橡皮

hēi bǎn cā
黑板擦

bàn gōng shì
办公室
telephone book =

shōu wén lán
收文篮

gāng bǐ
钢笔

zhǐ zhāng
纸张

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本
paper clip =

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

bàn gōng shì
办公室

huí xíng zhēn
回形针

juǎn bǐ dāo
卷笔刀
envelope =

xiàng pí
橡皮

shōu wén lán
收文篮

chōu tì
抽屉

xìn fēng
信封
telephone number =

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

hēi bǎn
黑板

xiàng pí
橡皮

diàn huà hào mǎ
电话号码
drawer =

wén jiàn hé
文件盒

dìng shū jī
订书机

dìng shū jī
订书机

chōu tì
抽屉
desk =

dìng shū jī
订书机

shōu wén lán
收文篮

bàn gōng zhuō
办公桌

juǎn bǐ dāo
卷笔刀
out tray =

jì shì běn
记事本

diàn huà hào mǎ
电话号码

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

wén jiàn hé
文件盒
notebook =

bǐ jì běn
笔记本

huí xíng zhēn
回形针

diàn nǎo
电脑

diàn huà
电话
pencil =

diàn huà
电话

wén jiàn hé
文件盒

chōu tì
抽屉

qiān bǐ
铅笔
in tray =

shōu wén lán
收文篮

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

wén jiàn hé
文件盒

chōu tì
抽屉
office =

huí xíng zhēn
回形针

zhǐ zhāng
纸张

bàn gōng shì
办公室

huí xíng zhēn
回形针
telephone =

shōu wén lán
收文篮

dìng shū jī
订书机

xìn fēng
信封

diàn huà
电话
paper =

shōu wén lán
收文篮

bǐ jì běn
笔记本

qiān bǐ
铅笔

zhǐ zhāng
纸张
notepad =

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

shōu wén lán
收文篮

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

jì shì běn
记事本
computer =

diàn nǎo
电脑

bǐ jì běn
笔记本

dǎng àn guì
档案柜

hēi bǎn cā
黑板擦
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles