Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 37 users online.

You will now be tested on the Office category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

pencil sharpener =

bàn gōng shì
办公室

xiàng pí
橡皮

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

huí xíng zhēn
回形针
board eraser =

chōu tì
抽屉

hēi bǎn cā
黑板擦

hēi bǎn
黑板

gāng bǐ
钢笔
computer =

bǐ jì běn
笔记本

wén jiàn hé
文件盒

diàn nǎo
电脑

wén jiàn hé
文件盒
filing cabinet =

yǐ zi
椅子

dǎng àn guì
档案柜

bàn gōng zhuō
办公桌

bǐ jì běn
笔记本
desk =

bǐ jì běn
笔记本

hēi bǎn
黑板

bàn gōng zhuō
办公桌

xìn fēng
信封
telephone number =

xìn fēng
信封

wén jiàn hé
文件盒

xiàng pí
橡皮

diàn huà hào mǎ
电话号码
envelope =

zhǐ zhāng
纸张

diàn huà hào mǎ
电话号码

dìng shū jī
订书机

xìn fēng
信封
stapler =

qiān bǐ
铅笔

bàn gōng shì
办公室

dìng shū jī
订书机

xìn fēng
信封
chair =

dǎng àn guì
档案柜

xiàng pí
橡皮

bǐ jì běn
笔记本

yǐ zi
椅子
paper clip =

bàn gōng zhuō
办公桌

diàn huà
电话

diàn nǎo
电脑

huí xíng zhēn
回形针
pencil =

shōu wén lán
收文篮

gāng bǐ
钢笔

qiān bǐ
铅笔

bǐ jì běn
笔记本
eraser =

dǎng àn guì
档案柜

yǐ zi
椅子

huí xíng zhēn
回形针

xiàng pí
橡皮
office =

dǎng àn guì
档案柜

jì shì běn
记事本

bàn gōng shì
办公室

shōu wén lán
收文篮
telephone book =

bàn gōng zhuō
办公桌

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

xiàng pí
橡皮

xìn fēng
信封
in tray =

yǐ zi
椅子

dǎng àn guì
档案柜

shōu wén lán
收文篮

xiàng pí
橡皮
blackboard =

hēi bǎn
黑板

xìn fēng
信封

diàn huà
电话

chōu tì
抽屉
notebook =

yǐ zi
椅子

xìn fēng
信封

bǐ jì běn
笔记本

shōu wén lán
收文篮
telephone =

zhǐ zhāng
纸张

xìn fēng
信封

diàn huà
电话

dìng shū jī
订书机
paper =

shōu wén lán
收文篮

zhǐ zhāng
纸张

bàn gōng zhuō
办公桌

gāng bǐ
钢笔
pen =

gāng bǐ
钢笔

diàn nǎo
电脑

jì shì běn
记事本

zhǐ zhāng
纸张
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles