Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 21 users online.

You will now be tested on the Office category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

office =

shōu wén lán
收文篮

gāng bǐ
钢笔

bàn gōng shì
办公室

gāng bǐ
钢笔
in tray =

bàn gōng zhuō
办公桌

shōu wén lán
收文篮

xiàng pí
橡皮

dǎng àn guì
档案柜
stapler =

dǎng àn guì
档案柜

shōu wén lán
收文篮

dìng shū jī
订书机

diàn huà
电话
telephone number =

xiàng pí
橡皮

bàn gōng zhuō
办公桌

xìn fēng
信封

diàn huà hào mǎ
电话号码
blackboard =

wén jiàn hé
文件盒

hēi bǎn
黑板

jì shì běn
记事本

gāng bǐ
钢笔
paper =

hēi bǎn cā
黑板擦

zhǐ zhāng
纸张

hēi bǎn
黑板

xiàng pí
橡皮
telephone book =

diàn huà hào mǎ
电话号码

diàn nǎo
电脑

bǐ jì běn
笔记本

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本
board eraser =

xìn fēng
信封

qiān bǐ
铅笔

hēi bǎn cā
黑板擦

bǐ jì běn
笔记本
computer =

chōu tì
抽屉

bàn gōng shì
办公室

diàn huà hào mǎ
电话号码

diàn nǎo
电脑
envelope =

jì shì běn
记事本

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

dìng shū jī
订书机

xìn fēng
信封
out tray =

dìng shū jī
订书机

wén jiàn hé
文件盒

xiàng pí
橡皮

diàn huà
电话
desk =

wén jiàn hé
文件盒

jì shì běn
记事本

bàn gōng zhuō
办公桌

hēi bǎn cā
黑板擦
notebook =

hēi bǎn
黑板

bǐ jì běn
笔记本

gāng bǐ
钢笔

hēi bǎn cā
黑板擦
paper clip =

yǐ zi
椅子

diàn nǎo
电脑

dǎng àn guì
档案柜

huí xíng zhēn
回形针
filing cabinet =

dǎng àn guì
档案柜

huí xíng zhēn
回形针

xiàng pí
橡皮

bàn gōng zhuō
办公桌
pen =

gāng bǐ
钢笔

huí xíng zhēn
回形针

dìng shū jī
订书机

bàn gōng shì
办公室
telephone =

diàn huà
电话

huí xíng zhēn
回形针

dǎng àn guì
档案柜

diàn nǎo
电脑
eraser =

xiàng pí
橡皮

bǐ jì běn
笔记本

diàn huà hào mǎ
电话号码

huí xíng zhēn
回形针
notepad =

hēi bǎn cā
黑板擦

bàn gōng shì
办公室

hēi bǎn cā
黑板擦

jì shì běn
记事本
chair =

yǐ zi
椅子

bàn gōng shì
办公室

zhǐ zhāng
纸张

hēi bǎn cā
黑板擦
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles