Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 32 users online.

You will now be tested on the Nature category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

stream =

léishēng
雷声

xiǎohé
小河

nán huíguīxiàn
南回归线

bàofēngyǔ
暴风雨
geyser =

pēnchū pēn zhù de wēnquán
喷出喷注的温泉

cháo

yún

hé`àn
河岸
subterranean =

léi

dìxiàde
地下的

cháoshuǐ
潮水

xièhú, jiāohú
泻湖, 礁湖
limestone =

shíhuīyán
石灰岩

dàfēng
大风

hǎixiào
海啸

shāyán
沙岩
altocumulus =

gāo jī yún
高积云

jīngdù
经度

dàqì, kōngqì
大气, 空气

yǔdī, yǔdiǎn
雨滴,雨点
lagoon =

bīngzhù
冰柱

báobào
雹暴

xièhú, jiāohú
泻湖, 礁湖

sānjiǎozhōu
三角洲
northern hemisphere =

cǎihōng
彩虹dìxīn, dìhé
地心, 地核

běi bànquí
北半球
seashore =

hǎibīn
海滨

huǒshānkǒu
火山口

hétào
河套

tàiyáng
太阳
coastline =

shíhuīyán
石灰岩

hǎibīn
海滨

cháo

hǎi`ànxiàn
海岸线
wave =

làng

quán

dàfēng
大风

yún
stalactite =

zhōng rǔ shí
钟乳石

làng

hǎi`ànxiàn
海岸线

bīng
sun =

tàiyáng
太阳

tǔdì
土地

dìgōu
地沟

běi bànquí
北半球
soil =

běi bànquí
北半球

làngtāo
浪涛

nítǔ, tǔrǎng
泥土, 土壤

cháoshuǐ
潮水
rock (boulder) =

héchuáng
河床

cháoshuǐ
潮水

luǎnshí, xiǎoyuánshí
卵石, 小圆石

yánshí, dàshí
岩石, 大石
tropic of cancer =

hǎixiá
海峡

jùfēng
飓风

běi huíguīxiàn
北回归线

chìdào
赤道
equator =

juàn jī yún
卷积云

dà shāndòng
大山洞

yǔdī, yǔdiǎn
雨滴,雨点

chìdào
赤道
rain =

táifēng
台风

xuánwō
旋涡

shuǐkù
水库


squall =

jùlì
巨砾

dàfēng
大风

nítǔ, tǔrǎng
泥土, 土壤

dì qiào gòu zào bǎn kuài
地壳构造板块
river bed =

shuǐkēng
水坑

héchuáng
河床

shuǐtáng
水塘

dìgōu
地沟
atmosphere =

dàqì, kōngqì
大气, 空气

shuǐtáng
水塘

fǔshí
腐蚀

léishēng
雷声
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles