Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 23 users online.

You will now be tested on the Nature category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

typhoon =

qìhòu
气候

dìcéng, yáncéng
地层, 岩层

táifēng
台风

sēnlín
森林
nimbostratus =

bīngshān, liúbīng
冰山, 流冰

dìzhèn
地震

yǔ céng yún
雨层云

dàfēng
大风
stalactite =

zhōng rǔ shí
钟乳石

hétào
河套

shēngǔ
深谷

bīngshān, liúbīng
冰山, 流冰
cape =

hǎiwān
海湾

dìcéng, yáncéng
地层, 岩层

báobào
雹暴

hǎijiǎo
海角
nimbus =

shānfēng
山峰

dìzhèn
地震

zìránjiè
自然界

yǔ yún
雨云
river =yǔ yún
雨云

huǒshān
火山

dàfēng
大风
snowflake =

zhōng rǔ shí
钟乳石

xuě huā
雪花

shānbēng, dìhuá
山崩, 地滑

xuànfēng, qìxuán
旋风, 气旋
sleet =

yǔjiāxuě
雨夹雪

xuánwō
旋涡

jīngdù
经度

hǎidǐ
海底
ravine =

shēngǔ
深谷

céng yún
层云

shāmò
沙漠

cháo
clay =

hǎixiào
海啸

lùzhōu
绿洲

niántǔ, nítǔ
黏土, 泥土

hǎi
gale =

dàfēng
大风

kuàngquán
矿泉

shuǐbà
水坝

nítǔ, tǔrǎng
泥土, 土壤
mantle =

dìmàn
地幔

dìxiàde
地下的

shuǐbà
水坝

suì jī yún
碎积云
fog =

xuěduī
雪堆dì qiào gòu zào bǎn kuài
地壳构造板块

hǎidǐ
海底
snowdrift =

wēifēng
微风

shuǐ

xuěduī
雪堆

dàfēng
大风
storm =

suì jī yún
碎积云

suì céng yún
碎层云

huǒshānkǒu
火山口

fēngbào
风暴
ripple =

tǔdì
土地

liányī
涟漪

xuànfēng
旋风

bīng
beach =

bīngchuān, bīnghé
冰川, 冰河

xièhú, jiāohú
泻湖, 礁湖

hǎitān
海滩

hǎi
mist =

shānbēng, dìhuá
山崩, 地滑

yúnwù
云雾

yǔ yún
雨云

gāo céng yún
高层云
waterfall =bīngzhù
冰柱

léi

pùbù
瀑布
landslide =

yǔjiāxuě
雨夹雪

xuě

nánjí
南极

shānbēng, dìhuá
山崩, 地滑
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles