Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 31 users online.

You will now be tested on the Nature category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

raindrop =

hóngshuǐ
洪水

niántǔ, nítǔ
黏土, 泥土

hǎijiǎo
海角

yǔdī, yǔdiǎn
雨滴,雨点
swell =

sānjiǎozhōu
三角洲

yǔjiāxuě
雨夹雪

dìqiào
地壳

làngtāo
浪涛
reservoir =

yúnwù
云雾

báobào
雹暴

shuǐkù
水库

xuánwō
旋涡
limestone =

shíhuīyán
石灰岩

xuánwō
旋涡

xīgǔ, shāngǔ
溪谷, 山谷

dàlù, dàzhōu
大陆, 大洲
nature =

zìránjiè
自然界

xuěduī
雪堆

shānfēng
山峰

shuǐjīng
水晶
stream =

shāyán
沙岩

xiǎohé
小河

léishēng
雷声

suì yǔ yún
碎雨云
ravine =

kuàngquán
矿泉

bàofēngyǔ
暴风雨

cháoshuǐ
潮水

shēngǔ
深谷
tremor =

liányī
涟漪

zhèndòng
震动

bīngchuān, bīnghé
冰川, 冰河

bīngzhù
冰柱
typhoon =

dìxiàde
地下的

táifēng
台风

chítáng
池塘

xuányá, qiàobì
悬崖, 峭壁
erosion =fǔshí
腐蚀

hé`àn
河岸

bànquí
半球
waterfall =

fǔshí
腐蚀

xuě

shān, shānyuè
山, 山岳

pùbù
瀑布
glacier =

shāqiū
沙丘

bàofēngyǔ
暴风雨

bīngchuān, bīnghé
冰川, 冰河

luǎnshí, xiǎoyuánshí
卵石, 小圆石
northern hemisphere =

jiàn xíe quán
间歇泉

bīngchuān, bīnghé
冰川, 冰河

jùlì
巨砾

běi bànquí
北半球
cape =

chítáng
池塘

xiǎohé
小河

bīngbáo, báozì
冰雹, 雹子

hǎijiǎo
海角
core (earth`s) =

shuǐtáng
水塘

xuě

dìxīn, dìhé
地心, 地核

cháo
cave =

shāndòng
山洞

léi

suì jī yún
碎积云

hétào
河套
cirrocumulus =

yǔshuǐ
雨水

dàqì, kōngqì
大气, 空气

juàn jī yún
卷积云

gāo céng yún
高层云
tidewater =

dìzhèn
地震cháoshuǐ
潮水

hǎidǐ
海底
equator =

chìdào
赤道

shāndòng
山洞

hǎijiǎo
海角

céng yún
层云
strata =

juàn céng yún
卷层云

dìcéng, yáncéng
地层, 岩层

cǎihōng
彩虹

lùzhōu
绿洲
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles