Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 30 users online.

You will now be tested on the Nature category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

plain =

shāndǐng
山顶

xuányá, qiàobì
悬崖, 峭壁

píngchuān
平川

bànquí
半球
rock (boulder) =

bàofēngyǔ
暴风雨

xiǎoshān, qiūlíng
小山, 丘陵

dàfēng
大风

yánshí, dàshí
岩石, 大石
cirrostratus =

dì qiào gòu zào bǎn kuài
地壳构造板块

shíhuīyán
石灰岩

dìzhì
地质

juàn céng yún
卷层云
ripple =

hǎi

liányī
涟漪

tǔdì
土地

làngtāo
浪涛
river bed =

héchuáng
河床

shí sǔn
石笋

hóngshuǐ
洪水

shāyán
沙岩
geyser =

kuàngquán
矿泉

yǔdī, yǔdiǎn
雨滴,雨点

jiàn xíe quán
间歇泉

bàofēngxuě
暴风雪
icicle =

bīngzhù
冰柱píngchuān
平川

tiānqì
天气
lagoon =

xuányá, qiàobì
悬崖, 峭壁

dìcéng, yáncéng
地层, 岩层

kuàngquán
矿泉

xièhú, jiāohú
泻湖, 礁湖
weather =

shān, shānyuè
山, 山岳

dìqiú
地球

tiānqì
天气

shuǐkù
水库
pond =

chítáng
池塘

céng yún
层云

dìmàn
地幔

hǎiwān
海湾
climate =qìhòu
气候

bànquí
半球

shí sǔn
石笋
rainfall =

tàiyáng
太阳

shāndòng
山洞

yǔ céng yún
雨层云

yǔshuǐ
雨水
subsidence =

xuěduī
雪堆

fēngbào
风暴

jiàngluò, píngxī
降落, 平息

kuàngquán
矿泉
hot spring =

jùfēng
飓风

nán huíguīxiàn
南回归线

bàofēngyǔ
暴风雨

kuàngquán
矿泉
nature =

yúncéng
云层

shuǐtáng
水塘

dìcéng, yáncéng
地层, 岩层

zìránjiè
自然界
snowstorm =

shāqiū
沙丘

bīngchuān, bīnghé
冰川, 冰河

bàofēngxuě
暴风雪

qìhòu
气候
geyser =pēnchū pēn zhù de wēnquán
喷出喷注的温泉

làng

dàfēng
大风
cave =

shāndòng
山洞

yún

huǒshān
火山

bàofēngyǔ
暴风雨
hemisphere =

hǎiwān
海湾

bīngzhù
冰柱

zhōng rǔ shí
钟乳石

bànquí
半球
sand =

shā

cónglín, mìlín
丛林, 密林

cónglín, mìlín
丛林, 密林

báobào
雹暴
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles