Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 45 users online.

You will now be tested on the Music category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

mandolin =

màntuólín
曼陀林

shùqín
竖琴

gāo bàn dù yīn de
高半度音的

yīnyuèjiā
音乐家
cornet =

duǎnhào
短号

liù shí sì fēn yīn fú
六十四分音符

fēngdí
风笛

dīyīnjítā
低音吉他
alto clef =

dǎjī yuèqì
打击乐器

sì fēn yīn fú
四分音符

yáogǔnyuè
摇滚乐

zhōng yīn pǔ hào
中音谱号
baritone =

shuō chàng yīn yuè
说唱音乐

juéshìyuè
爵士乐

kǒuqín
口琴

nán zhōng yīn gē shǒu
男中音歌手
viola =

dǎjī yuèqì
打击乐器

gēshǒu
歌手

hàojiǎo
号角

zhōng tíqín
中提琴
bass =

gǔdiǎn yīnyuè
古典音乐

nán dī yīn
男低音dǎjī yuèqì
打击乐器
country and western =

fù diǎn yīn fú; sì fèn yīn fú
附点音符; 四分音符

jiē zòu bù lǔ sī yīn yuè
节奏布鲁斯音乐

hàojiǎo
号角

xiāng cūn hé xī bù yīn yuè
乡村和西部音乐
quaver =

dānhuángguǎn
单簧管

duǎndí
短笛

chánghào
长号

bā fēn yīn fú
八分音符
singer =

gēshǒu
歌手

shí liù fēn yīn fú
十六分音符

yīnyuèjiā
音乐家

shuō chàng yīn yuè
说唱音乐
flute =

gēshǒu
歌手

chángdí
长笛

gāngqín
钢琴

hàojiǎo
号角
bassoon =

yuèduì
乐队

lǎba
喇叭

zhōng tíqín
中提琴

dīyīnguǎn
低音管
organ =

jiē zòu bù lǔ sī yīn yuè
节奏布鲁斯音乐

fēngdí
风笛

fēngqín
风琴

pǔ hào
谱号
saxophone =

yáogǔnyuè
摇滚乐

shuō chàng yīn yuè
说唱音乐

dàtíqín
大提琴

sākèsīguǎn
萨克斯管
singer =

dàtíqín
大提琴

cì gāo yīn pǔ hào
次高音谱号

qítèr qín
齐特儿琴

gē shǒu
歌手
semibreve =

dānhuángguǎn
单簧管

quán yīn fú
全音符

qítèr qín
齐特儿琴

liù shí sì fēn yīn fú
六十四分音符
hemidemisemiquaver =

yuèduì
乐队

cì gāo yīn pǔ hào
次高音谱号

liù shí sì fēn yīn fú
六十四分音符

zhōng yīn pǔ hào
中音谱号
clef =

guǎnxiányuèduì
管弦乐队

nán dī yīn
男低音

nǚ gāo yīn gē shǒu
女高音歌手

pǔ hào
谱号
xylophone =

kǒuqín
口琴

duǎnhào
短号

lè pǔ pǔ
乐谱

mùqín
木琴
bass guitar =

dǎjī yuèqì
打击乐器

qítèr qín
齐特儿琴

dīyīnjítā
低音吉他

shuō chàng yīn yuè
说唱音乐
cello =

dàtíqín
大提琴

fǎguó hào
法国号

línggǔ
铃鼓

xiǎo tíqín
小提琴
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles