Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 31 users online.

You will now be tested on the Mammals category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

humpback whale =

mí hóu
猕猴

qún hǎibào
群海豹

chái

zuò tóu jīng, tuó bèi jīng
座头鲸, 驼背鲸
otter =

zuò tóu jīng, tuó bèi jīng
座头鲸, 驼背鲸

língyáng deyīzhǒng
羚羊的一种

gōngyětù
公野兔

shuǐtǎ
水獭
herd of elk =

chái

mí hóu
猕猴

qún xīniú
群犀牛

qún mí
群麋
kangaroo =

jiā chù
家畜

fēi zhōu xiàng
非洲象

dàishǔ
袋鼠

qún hǎibào
群海豹
anteater =

shíyǐshòu
食蚁兽

xióng

xiǎoyáng
小羊

língyáng
羚羊
leveret =

qún hélí
群河狸

shǔ

xiǎoyětù
小野兔

mǔniú
母牛
tigress =

shùdàixióng
树袋熊

shīzi
狮子

xiǎomǎ
小马

mǔhǔ
母虎
herd of elephants =

qún yězhū
群野猪

qúnxiàng
群象

qún cìwèi
群刺猬

fēi zhōu xiàng
非洲象
bull =

běi měi huī sè dà sōng shǔ
北美灰色大松鼠

běijíxióng
北极熊

zuò tóu jīng, tuó bèi jīng
座头鲸, 驼背鲸

gōngxiàng
公象
orangutan =

língyáng deyīzhǒng
羚羊的一种

xīngxīng
猩猩

fèifèi
狒狒


buck =

xiǎoshī
小狮

gōngyětù
公野兔

sōngshǔ
松鼠

háozhū
豪猪
walrus =

jīngyú
鲸鱼

hǎixiàng
海象

yìn dù xiàng, yà zhōu xiàng
印度象, 亚洲象

shīzi
狮子
squirrel =

záshí dòngwù
杂食动物

liègǒu
鬣狗

sōngshǔ
松鼠

hǎibào
海豹
goat =

chángjǐnglù
长颈路

xiǎohǔ
小虎

shānyáng
山羊

cìwèi
刺猬
pig =

hàn tǎ, tǔ bō shǔ
旱獭, 土拨鼠

gōngyáng
公羊

zhū

fēi zhōu xiàng
非洲象
drove =

lèirényuán
类人猿

qún lǘ
群驴

shùdàixióng
树袋熊


vole =

shícǎo dòngwù
食草动物

xiǎoshī
小狮

língyáng deyīzhǒng
羚羊的一种

yě shǔ
野鼠
porcupine =

mǔmǎ
母马

túnshǔ
豚鼠

háozhū
豪猪

xīngxīng
猩猩
mammal =

xióngmǎ
雄马

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

xiǎohǔ
小虎

bānmǎ
斑马
zebra =

xiǎomǎ
小马

qú jīng
鼩鼱

záshí dòngwù
杂食动物

bānmǎ
斑马
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles