Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 21 users online.

You will now be tested on the Mammals category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

indian elephant =

māxiāngjīng
抹香鲸

yìn dù xiàng, yà zhōu xiàng
印度象, 亚洲象

xiǎoshī
小狮

nièchǐmù dòngwù
啮齿目动物
husk of hares =

hǎibào
海豹

yǎnshǔ
鼹鼠

gōngyáng
公羊

qún yětù
群野兔
boar =

yězhū
野猪

hélí
河狸

hǎibào
海豹

qún luòtuo
群骆驼
wildebeast (type of antelope) =

língyáng deyīzhǒng
羚羊的一种

qún mí
群麋

dàshǔ
大鼠

běi měi huī sè dà sōng shǔ
北美灰色大松鼠
elephant =

gōngzhū
公猪


鹿

xiàng

xiǎohǔ
小虎
dolphin =

hǎitún
海豚

xiǎoyáng
小羊

qún yětù
群野兔

shānyáng
山羊
african elephant =

shuāng fēng tuó
双峰驼

gōngzhū
公猪

fēi zhōu xiàng
非洲象

měi zhōu tuó, wú fēng tuó
美洲驼, 无峰驼
drove =

běi měi huī sè dà sōng shǔ
北美灰色大松鼠

qún lǘ
群驴

liègǒu
鬣狗

shíchóng dòngwù
食虫动物
beaver =

yǎnshǔ
鼹鼠

língzhǎngmù dòngwù
灵长目动物

hélí
河狸

shíyǐshòu
食蚁兽
goat =

lèirényuán
类人猿

xiǎoniú
小牛


鹿

shānyáng
山羊
wolf =láng

cìwèi
刺猬

shā shǔ
沙鼠
pack of seals =

shíchóng dòngwù
食虫动物

yězhū
野猪

xīngxīng
猩猩

qún hǎibào
群海豹
racoon =

hǎibào
海豹

huàn xióng
浣熊

qún luòtuo
群骆驼

shā shǔ
沙鼠
buck =

bào

gōngyětù
公野兔

dàshǔ
大鼠

qún cìwèi
群刺猬
primate =

xiàng

língzhǎngmù dòngwù
灵长目动物

qú jīng
鼩鼱

hémǎ
河马
marmot =

hēibào
黑豹

hàn tǎ, tǔ bō shǔ
旱獭, 土拨鼠

fù shǔ
负鼠

shùdàixióng
树袋熊
walrus =

fēi zhōu xiàng
非洲象

qún luòtuo
群骆驼

hǎixiàng
海象

měizhōuhǔ, měizhōubào
美洲虎, 美洲豹
giraffe =

hélí
河狸

qún hú
群狐

qún hélí
群河狸

chángjǐnglù
长颈路
caravan of camels =

huān

láng

qún luòtuo
群骆驼

qún hú
群狐
fox =

yětù
野兔

qún yězhū
群野猪xióngmǎ
雄马
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles