Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 13 users online.

You will now be tested on the Living Room category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

drawer =

jìsuànjī
计算机

zhàopiàn
照片

chōutì
抽屉

xiǎo dìtǎn
小地毯
television =

shōuyīnjī
收音机

diànshì
电视

huìhuà
绘画

zhàopiàn
照片
cupboard =

yángshēngqì
扬声器

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

zhàopiàn
照片

guìchú
柜橱
carpet =

diànshì
电视

dìtǎn
地毯

yóuhuà
油画

yángshēngqì
扬声器
remote control =

yǐzi
椅子

yáokòngqì
遥控器

dìtǎn
地毯

jìsuànjī
计算机
radio =

shōuyīnjī
收音机

yáokòngqì
遥控器

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

yǐzi
椅子
photograph =

shāfā
沙发

dēng

yáokòngqì
遥控器

zhàopiàn
照片
table =

yáokòngqì
遥控器

dēng

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备

zhuōzi
桌子
rug =

xiǎo dìtǎn
小地毯

diànshì
电视

huìhuà
绘画

guìchú
柜橱
hifi =

zhàopiàn
照片

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备

bìlú
壁炉
painting =

zhàopiàn
照片

dìtǎn
地毯

dēng

huìhuà
绘画
living room =

yóuhuà
油画

yǐzi
椅子

dìtǎn
地毯

qǐjūshì
起居室
hearth =

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

yángshēngqì
扬声器

zhuōzi
桌子

pínggāng
屏冈
chair =

huìhuà
绘画

yáokòngqì
遥控器

yǐzi
椅子

xiǎo dìtǎn
小地毯
speaker =

pínggāng
屏冈

bìlú
壁炉

lùxiàngjī
录象机

yángshēngqì
扬声器
video =

lùxiàngjī
录象机

zhàopiàn
照片

zhàopiàn
照片

jìsuànjī
计算机
oil painting =

zhàopiàn
照片

guìchú
柜橱

yóuhuà
油画

yángshēngqì
扬声器
lamp =

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备

diànshì
电视

dēng
sofa =

diànshì
电视

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

dēng

shāfā
沙发
fireplace =

bìlú
壁炉

zhuōzi
桌子

xiǎo dìtǎn
小地毯

dēng
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles