Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 28 users online.

You will now be tested on the Language category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

paragraph =

xìn jiàn
信件

duàn luò
段落

tán huà
谈话

chuán dān
传单
subject =

gù shì, xiǎo shuō
故事, 小说

fēn hào
分号

zhǔ tí
主题

fù cí
副词
to type =

xìn jiàn
信件

dǎ zì
打字

zá zhì
杂志

dòu hào
逗号
future perfect tense =

jiāng lái wán chéng shí
将来完成时

tán huà
谈话

yǔ yán zì diǎn
语言字典

zì mǔ
字母
word =

shù zì
数字

dān cí
单词

jù zi
句子

zǐ jù
子句
reading =

dǎ zì
打字

cā chú; qīng chú
擦除; 清除

tǎo lùn
讨论

yuè dú, lǎng dú
阅读, 朗读
horror =

wán chéng shì
完成式

wén xué
文学

mò shuǐ
墨水

kǒng bù de
恐怖的
typeface =

guò qù wán chéng shí
过去完成时

zhāng, huí
章, 回

xiàng zhēng; fú hào; biāo zhì
象征; 符号; 标志

zì xíng
字型
font =

zì tǐ; zì xíng
字体; 字形

wén jù; xìn zhǐ
文具; 信纸

dà xiě zì mǔ
大写字母

zhuàn jì
传记
object =

dà xiě zì mǔ
大写字母

zì mǔ biǎo, zì mǔ xì tǒng
字母表, 字母系统

mù biāo
目标

wén xué
文学
dictionary =

zì diǎn; cí diǎn
字典; 词典

fù cí
副词

cuò cí
措词

kē huàn xiǎo shuō
科幻小说
leaflet =

duǎn yǔ
短语

chuán dān
传单

wén xué
文学

cuò cí
措词
story =

wén jù; xìn zhǐ
文具; 信纸

gù shì, xiǎo shuō
故事, 小说

cuò cí
措词

xiàn zài shì shí tài
现在式时态
chapter =

zì diǎn; cí diǎn
字典; 词典

zhāng, huí
章, 回

pīn xiě
拼写

dān cí
单词
type =

zì xíng
字型

xíng róng cí
形容词

dǎ zì
打字

xiǎo shuō
小说
phrase (language) =

wèn tí, yí wèn
问题, 疑问

duàn luò
段落

duǎn yǔ
短语

zǐ jù
子句
biography =

shí tài
时态

jiāng lái wán chéng shí
将来完成时

zhuàn jì
传记

dǎ yìn
打印
present tense =

dòu hào
逗号

wèn tí, yí wèn
问题, 疑问

mào hào
冒号

xiàn zài shì shí tài
现在式时态
to spell =

xìn jiàn
信件

xiǎo cè zǐ
小册子

pīn xiě
拼写

zì diǎn; cí diǎn
字典; 词典
gossip =

cā chú; qīng chú
擦除; 清除

yàn yǔ; yán lùn
谚语; 言论

yǔ fǎ shū
语法书

liú yán fēi yǔ
流言蜚语
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles