Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 21 users online.

You will now be tested on the Language category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

comic =

zhǐ zhāng
纸张

yàn yǔ; yán lùn
谚语; 言论

jiù …ér lùn, jiàn yú
就…而论, 鉴于

lián huán màn huà
连环漫画
horror =

làng màn gù shì, chuán qí
浪漫故事, 传奇

rì yīng zì diǎn
日英字典

kǒng bù de
恐怖的

xìn jiàn
信件
number (mathematical) =

fù cí
副词

dǎ zì
打字

shěng luè fú hào
省略符号

shù zì
数字
magazine =

xiǎo shuō
小说

cuò cí
措词

dǎ zì
打字

zá zhì
杂志
to write =

xiě zuò; chuàng zuò
写作; 创作

huà huà
画画

shēng míng; chén shù
声明; 陈述

dà xiě zì mǔ
大写字母
document =

lián huán màn huà
连环漫画

jù zi
句子

cuò cí
措词

wén jiàn
文件
pen =

tán huà
谈话

zhēng lùn
争论

gāng bǐ
钢笔

dà xiě zì mǔ
大写字母
to print =

fēn hào
分号

qiān bǐ
铅笔

dǎ yìn
打印

huà huà
画画
upper case, capital =

fù cí
副词

zì mǔ biǎo, zì mǔ xì tǒng
字母表, 字母系统

dà xiě zì mǔ
大写字母

dòu hào
逗号
poem =

bào zhǐ
报纸

yàn yǔ, gé yán
谚语, 格言

shī gē
诗歌

duǎn piān xiǎo shuō
短篇小说
comma =

biàn lùn
辩论

shī gē
诗歌

shū jí
书籍

dòu hào
逗号
pronoun =

dài cí
代词

jiāng lái wán chéng shí
将来完成时

huà huà
画画

yàn yǔ, gé yán
谚语, 格言
japanese-english dictionary =

jiāng lái shí tài
将来时态

lián huán màn huà
连环漫画

rì yīng zì diǎn
日英字典

shěng luè fú hào
省略符号
report =

dān cí
单词

bào gào
报告

wén xué
文学

guò qù shì
过去式
number (quantity) =

yǔ yán
语言

qiān bǐ
铅笔

shí tài
时态

shù liàng
数量
argument =

wén jù; xìn zhǐ
文具; 信纸

pīn xiě
拼写

zhēng lùn
争论

shū xiě
书写
spelling =

shuō huà
说话

zì tǐ; zì xíng
字体; 字形

jiāng lái wán chéng shí
将来完成时

pīn xiě; pīn zì
拼写; 拼字
type =

dǎ zì
打字

xiǎo xiě zì mǔ
小写字母

xiàn zài wán chéng shì
现在完成式

jù hào
句号
present perfect tense =

wén běn; kè wén
文本; 课文

kē huàn xiǎo shuō
科幻小说

xiàn zài wán chéng shì
现在完成式

hào mǎ
号码
leaflet =

yǔ fǎ
语法

yīng rì zì diǎn
英日字典

zǐ jù
子句

chuán dān
传单
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles