Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 16 users online.

You will now be tested on the Language category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Literature =

yǔ fǎ
语法

zì mǔ biǎo, zì mǔ xì tǒng
字母表, 字母系统

pīn xiě
拼写

wén xué
文学
phrase (language) =

xiǎo shuō
小说

duǎn yǔ
短语

yǔ fǎ
语法

bào gào
报告
gossip =

yīng rì zì diǎn
英日字典

liú yán fēi yǔ
流言蜚语

yuè lǎn
阅览

zhǐ zhāng
纸张
letter =

fēn hào
分号

xìn jiàn
信件

hào mǎ
号码

wèn tí, yí wèn
问题, 疑问
comedy =

duàn luò
段落

wán chéng shì
完成式

zì tǐ; zì xíng
字体; 字形

xǐ jù
喜剧
grammar (language) =

yuè lǎn
阅览

yǔ fǎ
语法

yuè lǎn
阅览

zǐ jù
子句
story =

dān cí
单词

zhǐ zhāng
纸张

yǔ yán
语言

gù shì, xiǎo shuō
故事, 小说
report =

rì yīng zì diǎn
日英字典

yīng rì zì diǎn
英日字典

shù zì
数字

bào gào
报告
comic =

zhǔ tí
主题

tǎo lùn
讨论

lián huán màn huà
连环漫画

yàn yǔ; yán lùn
谚语; 言论
writing =

dǎ zì
打字

shū xiě
书写

shū jí
书籍

zì tǐ; zì xíng
字体; 字形
newspaper =

cuò cí
措词

duǎn yǔ
短语

zhǔ tí
主题

bào zhǐ
报纸
symbol =

dà xiě zì mǔ
大写字母

míng cí
名词

xiàng zhēng; fú hào; biāo zhì
象征; 符号; 标志

zì mǔ
字母
to type =

jù hào
句号

dǎ zì
打字

cā chú; qīng chú
擦除; 清除

wén xué
文学
romance =

làng màn gù shì, chuán qí
浪漫故事, 传奇

dǎ yìn
打印

dǎ zì
打字

yǔ fǎ
语法
conversation =

kē huàn xiǎo shuō
科幻小说

guò qù shì
过去式

tán huà
谈话

dān cí
单词
adverb =

fù cí
副词

xún wèn; yào qiú
询问; 要求

dǎ yìn
打印

cā chú; qīng chú
擦除; 清除
to ask =

zhǐ zhāng
纸张

rì yīng zì diǎn
日英字典

xún wèn; yào qiú
询问; 要求

guò qù shì
过去式
to draw =

huà huà
画画

shuō huà
说话

xiǎo shuō
小说

zì tǐ; zì xíng
字体; 字形
english-japanese dictionary =

yīng rì zì diǎn
英日字典

tǎo lùn
讨论

yǔ yán zì diǎn
语言字典

yǔ fǎ shū
语法书
talk =

mò shuǐ
墨水

jù zi
句子

guò qù shì
过去式

shuō huà
说话
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles