Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 13 users online.

You will now be tested on the Kitchen category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

salt cellar =

xiǎo yánpíng
小盐瓶

cānchí
餐匙

kǎoxiāng
烤箱

cādiébù
擦碟布
saucer =

chádié
茶碟

hùnhézhě
混合着

hùnhézhě
混合着

tuōpán
托盘
container =

bīngguì
冰柜

xǐdícáo
洗涤槽

huǒlú
火炉

chú guì
橱柜
washing machine =

diǎnxīnchí
点心匙点心吃

cānchí
餐匙

pánzi
盘子

xǐyījī
洗衣机
table mat (for plate) =

zhuōdiàn
桌垫

tāngchí
汤匙

bōlibēi
玻璃被

huǒlú
火炉
table mat (for hot dish) =

chádié
茶碟

pándiàn
盘垫

chádié
茶碟

wǎn
freezer =

wǎn

xǐdícáo
洗涤槽

huǒlú
火炉

bīngguì
冰柜
toaster =

xǐyījī
洗衣机

diǎnxīnchí
点心匙点心吃

kǎo miànbāo qì
烤面包器

zhuōdiàn
桌垫
hob =

chú guì
橱柜

zhuōdiàn
桌垫guìchú
柜橱
chair =

yǐzi
椅子

huǒlú
火炉

cānchí
餐匙

kǎo miànbāo qì
烤面包器
carving knife =

chú guì
橱柜

shuǐhú
水壶

qiēròudāo
切肉刀

bīngxiāng
冰箱
grater =

kǎojià
烤架

mósuìqì
磨碎器

kuàizi
筷子

kǎo miànbāo qì
烤面包器
teaspoon =

pánzi
盘子

lājīxiāng
垃圾箱

cháchí
茶匙

bīngxiāng
冰箱
bin =

chōutì
抽屉

chúfáng
厨房

yǐzi
椅子

lājīxiāng
垃圾箱
cooker =

pándiàn
盘垫

dāo

mósuìqì
磨碎器

huǒlú
火炉
table =

kuàizi
筷子

xiǎo hujiaopíng
小胡椒瓶

zhuōzi
桌子

hùnhézhě
混合着
kitchen sink =

wǎn

xiǎo hujiaopíng
小胡椒瓶

chúfáng
厨房洗涤槽

zhuōdiàn
桌垫
plug =

chú guì
橱柜

sāizi
塞子

xǐdícáo
洗涤槽

dāo
mixer =

chōutì
抽屉

zhuōdiàn
桌垫

hùnhézhě
混合着

zhuōdiàn
桌垫
glass =

lóngtóu
龙头

mósuìqì
磨碎器

sāizi
塞子

bōlibēi
玻璃被
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles