Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 25 users online.

You will now be tested on the Jobs category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

therapist =

nǚ jǐng chá, nǚ jǐng guān
女警察, 女警官

(fàn diàn, bīn guǎn de)qián tái fú wù yuán
(饭店, 宾馆的) 前台服务员

lín chuáng yī xué jiā
临床医学家

yīng zhào nǚ láng
应召女郎
serviceman (military) =

jūn rén
军人

jiǔ bā nǚ zhāo dài
酒吧女招待

jì zhě
记者

shōu piào yuán
收票员
masseur =

nán àn mó shī
男按摩师

pí jiǔ zhì zào zhě
啤酒制造者

fèn xiāo shāng
分销商

gōng jiàng, jì gōng
工匠, 技工
jockey =

shè jì shī
设计师

mùyángrén
牧羊人

cāo zuò gōng, jià shǐ yuán, sài mǎ de qí shī
操作工, 驾驶员, 赛马的骑师

nèi zhèng dà chén
内政大臣
ventriloquist =

jù huì huò zhě wǎn cān de zhǔ rén
聚会或者晚餐的主人

kǒu jì yì rén
口技艺人

fēi xíng yuán
飞行员

xiào duì yuán
校对员
ballet dancer =

xiào zhǎng
校长

bā lěi wǔ dǎo jiā
芭蕾舞蹈家

zhū bǎo shāng, zhōng biǎo jiàng, bǎo shí jiàng
珠宝商, 钟表匠, 宝石匠

jiàn zhù xiǎo gōng
建筑小工
teller =

shè yǐng shī
摄影师

yǔ háng yuán
宇航员

yùn dòng yuán
运动员

(měi) chū nà yuán, jiǎng shù zhě, jiǎng gù shì zhě, jì piào yuán
(美)出纳员, 讲述者, 讲故事者, 计票员
social worker =

yán jiū yuán
研究员

bǎo mǔ
保姆

sǐ xíng zhí xíng rén
死刑执行人

shè huì fú wù rén yuán
社会服务人员
stationmaster =

(huǒ chē zhàn) zhàn zhǎng
(火车站)站长

cān yì yuán
参议员

huáng hòu
皇后

xīn lǐ xué jiā, xīn lǐ xué zhě
心理学家, 心理学者
orator =

yǎn shuō zhě, yǎn jiǎng zhě
演说者, 演讲者

chéng dān zhě, chéng bàn rén, bìn yí yè zhě
承担者, 承办人, 殡仪业者

yù yán jiā
预言家

nǚ shòu huò yuán
女售货员
drummer =

gǔ shǒu
鼓手

huà xué jiā
化学家

zhǔ jiào (tiān zhǔ jiào)
主教(天主教)

zhōng biǎo jiàng
钟表匠
impressionist =

guó wáng
国王

xiǎo chǒu
小丑

yìn xiàng zhǔ yì zhě
印象主义者

gāng qín jiā, gāng qín yǎn zòu zhě
钢琴家, 钢琴演奏者
saleswoman =

bào kān jīng xiāo shāng
报刊经销商

nǚ shòu huò yuán
女售货员

dū chá yuán, jǐng dū
督察员, 警督

dòu niú shì
斗牛士
teacher =

pú rén, yòng rén, gōng wù yuán, gù gōng
仆人, 佣人, 公务员, 雇工

mù shī, shén fù, jiào shì
牧师, 神父, 教士

jī zhǎng
机长

jiào shī
教师
foreman =

shàng bān zú
上班族

lǐng bān
领班

bǎo mǔ, nǚ shě jiān
保姆, 女舍监

jīn jiàng
金匠
captain (plane) =

jì nǚ
妓女

kè fáng fú wù yuán
客房服务员

tú fū, guì zǐ shǒu
屠夫, 刽子手

jī zhǎng
机长
sportsman =

xiǎo tí qín jiā
小提琴家

yùn dòng yuán
运动员

zhuān jiā
专家

diāo kè jiā
雕刻家
cosmonaut =

láo gōng
劳工

yǔ háng yuán
宇航员

yú fū
渔夫

shè yǐng shī, zhào xiàng shī
摄影师, 照相师
house keeper =

yín háng bàn shì rén yuán
银行办事人员

mù shī, chuán jiào shì
牧师, 传教士

kè fáng fú wù yuán
客房服务员

měishùjiā
美术家
arch bishop =

diàn tái de yīn yuè jié mù zhǔ chí rén
电台的音乐节目主持人

shù qín shī
竖琴师

dàzhǔjiào
大主教

yóu dì yuán
邮递员
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles