Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 28 users online.

You will now be tested on the Insects category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

bee =

qiūyǐn
蚯蚓

zhāngláng
蟑螂

é

mìfēng
蜜蜂
cricket =

qiūyǐn
蚯蚓

xīshuài
蟋蟀

zhīzhū
蜘蛛

cāngyíng
苍蝇
ladybird =

qiūyǐn
蚯蚓

rùi

piáochóng
瓢虫

qīngtíng
蜻蜓
caterpillar =

jiǎn

rùi

qiūyǐn
蚯蚓

máochóng
毛虫
ant =

jiǎchóng
甲虫

jiǎn

qīngtíng
蜻蜓

máyǐ
蚂蚁
earwig =

rùi

huángfēng
黄蜂

xiǎo kūnchóng
小昆虫

wúgōng
蜈蚣
woodworm =

zhùmùchóng
蛀木虫

máyǐ
蚂蚁

zhàměng
蚱蜢

xiēzi
蝎子
bluebottle =

dàfēng
大蜂

piáochóng
瓢虫

zhāngláng
蟑螂

qīngyíng
青蝇
weevil =

xiàngbíchóng
象鼻虫

jiǎchóng
甲虫

húdié
蝴蝶

rùi
dragonfly =

máochóng
毛虫

qiūyǐn
蚯蚓

qīngtíng
蜻蜓

kūnchóng
昆虫
louse =

rùi

shī

huángfēng
黄蜂

zhàměng
蚱蜢
beetle =

húdié
蝴蝶

wúgōng
蜈蚣

jiǎchóng
甲虫

qīngyíng
青蝇
cockroach =

húdié
蝴蝶

zhāngláng
蟑螂

xiǎo kūnchóng
小昆虫

qiūyǐn
蚯蚓
wasp =

rùi

xiǎo kūnchóng
小昆虫

xiǎo kūnchóng
小昆虫

huángfēng
黄蜂
earthworm =

dàfēng
大蜂

qiūyǐn
蚯蚓

huángfēng
黄蜂

zhīzhū
蜘蛛
bug =

mìfēng
蜜蜂

xiǎo kūnchóng
小昆虫

xiàngbíchóng
象鼻虫

mìfēng
蜜蜂
grasshopper =

zhàměng
蚱蜢

mìfēng
蜜蜂

máochóng
毛虫

wén
cocoon =

mìfēng
蜜蜂

jiǎn

zhàměng
蚱蜢

zhùmùchóng
蛀木虫
fly =

zhùmùchóng
蛀木虫

cāngyíng
苍蝇

mìfēng
蜜蜂

máochóng
毛虫
insect =

húdié
蝴蝶

xiēzi
蝎子

zhīzhū
蜘蛛

kūnchóng
昆虫
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles