Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 24 users online.

You will now be tested on the Herbs category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

chives =

yuèguì
月桂

xìfāncōng
细番葱

yuèguì
月桂

xiǎohuífāntóu
小茴香头
basil =

yuánxiédāngguī
圆叶当归

shān luó bo
山萝卜

luōle
罗勒

lónghāo
龙蒿
aniseed =

huángchūnjú
黄春菊

wànshòujú
万寿菊

yáng huí xiāng
洋茴香

zǐ cǎo
紫草
marjoram =

niúzhì
牛至

dāng guī
当归

yuān wěi cǎo
鸢尾草

yuánxiédāngguī
圆叶当归
thyme =

ōuqín
欧芹

chē yè cǎo
车叶草

cǎoběn zhíwù
草本植物

bǎilǐxiāng
百里相
borage =

niúzhì
牛至

zǐ cǎo
紫草

ài jú
艾菊

ōuqín
欧芹
sweet cicely =

dāng guī
当归

xiāng gēn qín
香根芹

xiāng fēng cǎo
香蜂草

kǔ ài cǎo
苦艾草
rue =

làgēn
辣根

yún xiāng
芸香

lónghāo
龙蒿

xiāng fēng cǎo
香蜂草
chervil =

shān luó bo
山萝卜

wànshòujú
万寿菊

xiǎohuífāntóu
小茴香头

mí dié xiāng
迷迭香
alecost =

dāng guī
当归

ài jú
艾菊

bǎilǐxiāng
百里相

mí dié xiāng
迷迭香
fennel =

xiǎohuífāntóu
小茴香头

bǎilǐxiāng
百里相

bǎilǐxiāng
百里相

yáng huí xiāng
洋茴香
mint =

bòhe
薄荷

dāng guī
当归

xìfāncōng
细番葱

yún xiāng
芸香
parsley =

xiǎohuífān
小茴香

xiǎohuífān
小茴香

ōuqín
欧芹

lónghāo
龙蒿
rosemary =

níng méng mǎ biān cǎo
柠檬马鞭草

xiāng gēn qín
香根芹

mí dié xiāng
迷迭香

yuān wěi cǎo
鸢尾草
sorrel =

zǐ cǎo
紫草

zhǎng yè dà huáng
掌叶大黄

lónghāo
龙蒿

ōuqín
欧芹
orris =

yuān wěi cǎo
鸢尾草

qīng hāo
青蒿

yě gān jú, xiǎo bái jú, jú kē zhí wù
野甘菊, 小白菊, 菊科植物

wànshòujú
万寿菊
lavender =

yuān wěi cǎo
鸢尾草

cǎoběn zhíwù
草本植物

xūnyīcāo
薰衣草

xìfāncōng
细番葱
lovage =

yuánxiédāngguī
圆叶当归

ōuqín
欧芹

shǔwěicǎo
鼠尾草

zǐ cǎo
紫草
woodruff =

chē yè cǎo
车叶草

bǎilǐxiāng
百里相

ōuqín
欧芹

làgēn
辣根
marigold =

huángchūnjú
黄春菊

wànshòujú
万寿菊

lónghāo
龙蒿

kǔ ài cǎo
苦艾草
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles