Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 34 users online.

You will now be tested on the Herbs category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

lavender =

gě lǚ zǐ
葛缕子

qīng hāo
青蒿

xūnyīcāo
薰衣草

niú xī cǎo, hǎi suǒ cǎo
牛膝草, 海索草
lemon verbena =

cǎoběn zhíwù
草本植物

níng méng mǎ biān cǎo
柠檬马鞭草

chē yè cǎo
车叶草

xìfāncōng
细番葱
rosemary =

shǔwěicǎo
鼠尾草

làgēn
辣根

qīng hāo
青蒿

mí dié xiāng
迷迭香
tarragon =

chē yè cǎo
车叶草

lónghāo
龙蒿

xiāng fēng cǎo
香蜂草

wànshòujú
万寿菊
peppermint =

bòhe
薄荷

niú xī cǎo, hǎi suǒ cǎo
牛膝草, 海索草

shǔwěicǎo
鼠尾草

mí dié xiāng
迷迭香
herb =

yuèguì
月桂

xiāng gēn qín
香根芹

ài jú
艾菊

cǎoběn zhíwù
草本植物
angelica =

wànshòujú
万寿菊

dāng guī
当归

shǔwěicǎo
鼠尾草

fó shǒu gān
佛手柑
horseradish =

xūnyīcāo
薰衣草

làgēn
辣根

niú xī cǎo, hǎi suǒ cǎo
牛膝草, 海索草

níng méng mǎ biān cǎo
柠檬马鞭草
basil =

luōle
罗勒

mí dié xiāng
迷迭香

ài jú
艾菊

niúzhì
牛至
dill =

shǔwěicǎo
鼠尾草

yuèguì
月桂

niú xī cǎo, hǎi suǒ cǎo
牛膝草, 海索草

shì luó
莳萝
parsley =

ōuqín
欧芹

xiǎohuífāntóu
小茴香头

kǔ ài cǎo
苦艾草

zhǎng yè dà huáng
掌叶大黄
chervil =

qīng hāo
青蒿

xiāng fēng cǎo
香蜂草

shān luó bo
山萝卜

lónghāo
龙蒿
wormwood =

bòhe
薄荷

xiǎohuífāntóu
小茴香头

kǔ ài cǎo
苦艾草

lónghāo
龙蒿
caraway =

niú xī cǎo, hǎi suǒ cǎo
牛膝草, 海索草

níng méng mǎ biān cǎo
柠檬马鞭草

gě lǚ zǐ
葛缕子

yuèguì
月桂
sorrel =

qīng hāo
青蒿

cǎoběn zhíwù
草本植物

yuān wěi cǎo
鸢尾草

zhǎng yè dà huáng
掌叶大黄
rue =

ài jú
艾菊

yě gān jú, xiǎo bái jú, jú kē zhí wù
野甘菊, 小白菊, 菊科植物

qīng hāo
青蒿

yún xiāng
芸香
chives =

huángchūnjú
黄春菊

bǎilǐxiāng
百里相

xìfāncōng
细番葱

fó shǒu gān
佛手柑
bay =

bǎilǐxiāng
百里相

bòhe
薄荷

xiǎohuífān
小茴香

yuèguì
月桂
borage =

yuèguì
月桂

niúzhì
牛至

zǐ cǎo
紫草

yě gān jú, xiǎo bái jú, jú kē zhí wù
野甘菊, 小白菊, 菊科植物
cumin =

yě gān jú, xiǎo bái jú, jú kē zhí wù
野甘菊, 小白菊, 菊科植物

xiǎohuífān
小茴香

fó shǒu gān
佛手柑

xiāng gēn qín
香根芹
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles