Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 29 users online.

You will now be tested on the Herbs category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

rosemary =

mí dié xiāng
迷迭香

zhǎng yè dà huáng
掌叶大黄

yuèguì
月桂

yún xiāng
芸香
chervil =

cǎoběn zhíwù
草本植物

shǔwěicǎo
鼠尾草

ài jú
艾菊

shān luó bo
山萝卜
horseradish =

shǔwěicǎo
鼠尾草

shǔwěicǎo
鼠尾草

làgēn
辣根

ōuqín
欧芹
lavender =

bòhe
薄荷

xūnyīcāo
薰衣草

niúzhì
牛至

yuánxiédāngguī
圆叶当归
dill =

fó shǒu gān
佛手柑

cǎoběn zhíwù
草本植物

shì luó
莳萝

bòhe
薄荷
chives =

luōle
罗勒

lónghāo
龙蒿

xìfāncōng
细番葱

kǔ ài cǎo
苦艾草
bay =

xiāng fēng cǎo
香蜂草

bǎilǐxiāng
百里相

shǔwěicǎo
鼠尾草

yuèguì
月桂
feverfew =

kǔ ài cǎo
苦艾草

mí dié xiāng
迷迭香

yě gān jú, xiǎo bái jú, jú kē zhí wù
野甘菊, 小白菊, 菊科植物

zhǎng yè dà huáng
掌叶大黄
rue =

dāng guī
当归

yún xiāng
芸香

fó shǒu gān
佛手柑

chē yè cǎo
车叶草
wormwood =

chē yè cǎo
车叶草

niúzhì
牛至

yuèguì
月桂

kǔ ài cǎo
苦艾草
lemon balm =

yuánxiédāngguī
圆叶当归

xiāng fēng cǎo
香蜂草

xìfāncōng
细番葱

shǔwěicǎo
鼠尾草
marigold =

níng méng mǎ biān cǎo
柠檬马鞭草

niú xī cǎo, hǎi suǒ cǎo
牛膝草, 海索草

wànshòujú
万寿菊

bòhe
薄荷
alecost =

ài jú
艾菊

bǎilǐxiāng
百里相

chē yè cǎo
车叶草

lónghāo
龙蒿
basil =

bòhe
薄荷

luōle
罗勒

huángchūnjú
黄春菊

yuèguì
月桂
mint =

bòhe
薄荷

zhǎng yè dà huáng
掌叶大黄

fó shǒu gān
佛手柑

wànshòujú
万寿菊
orris =

níng méng mǎ biān cǎo
柠檬马鞭草

cǎoběn zhíwù
草本植物

yún xiāng
芸香

yuān wěi cǎo
鸢尾草
parsley =

luōle
罗勒

ōuqín
欧芹

gě lǚ zǐ
葛缕子

chē yè cǎo
车叶草
bergamot =

chē yè cǎo
车叶草

fó shǒu gān
佛手柑

dāng guī
当归

chē yè cǎo
车叶草
sage =

xiǎohuífāntóu
小茴香头

dāng guī
当归

kǔ ài cǎo
苦艾草

shǔwěicǎo
鼠尾草
caraway =

gě lǚ zǐ
葛缕子

zhǎng yè dà huáng
掌叶大黄

zhǎng yè dà huáng
掌叶大黄

yě gān jú, xiǎo bái jú, jú kē zhí wù
野甘菊, 小白菊, 菊科植物
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles