Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 18 users online.

You will now be tested on the Herbs category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

aniseed =

xūnyīcāo
薰衣草

zhǎng yè dà huáng
掌叶大黄

yáng huí xiāng
洋茴香

bòhe
薄荷
peppermint =

dāng guī
当归

xiāng gēn qín
香根芹

huángchūnjú
黄春菊

bòhe
薄荷
horseradish =

shǔwěicǎo
鼠尾草

qīng hāo
青蒿

làgēn
辣根

xiāng gēn qín
香根芹
southernwood =

qīng hāo
青蒿

shān luó bo
山萝卜

yuèguì
月桂

fó shǒu gān
佛手柑
rue =

zǐ cǎo
紫草

bòhe
薄荷

zhǎng yè dà huáng
掌叶大黄

yún xiāng
芸香
dill =

bòhe
薄荷

shì luó
莳萝

xiǎohuífān
小茴香

dāng guī
当归
angelica =

dāng guī
当归

bǎilǐxiāng
百里相

zǐ cǎo
紫草

niúzhì
牛至
rosemary =

kǔ ài cǎo
苦艾草

xiǎohuífān
小茴香

xiǎohuífān
小茴香

mí dié xiāng
迷迭香
orris =

xiǎohuífāntóu
小茴香头

chē yè cǎo
车叶草

qīng hāo
青蒿

yuān wěi cǎo
鸢尾草
bay =

bòhe
薄荷

yuān wěi cǎo
鸢尾草

yuèguì
月桂

yě gān jú, xiǎo bái jú, jú kē zhí wù
野甘菊, 小白菊, 菊科植物
fennel =

wànshòujú
万寿菊

ōuqín
欧芹

bòhe
薄荷

xiǎohuífāntóu
小茴香头
borage =

chē yè cǎo
车叶草

niú xī cǎo, hǎi suǒ cǎo
牛膝草, 海索草

shǔwěicǎo
鼠尾草

zǐ cǎo
紫草
lovage =

yuánxiédāngguī
圆叶当归

qīng hāo
青蒿

wànshòujú
万寿菊

làgēn
辣根
sweet cicely =

xiǎohuífāntóu
小茴香头

xiāng gēn qín
香根芹

xūnyīcāo
薰衣草

xiǎohuífān
小茴香
bergamot =

mí dié xiāng
迷迭香

fó shǒu gān
佛手柑

wànshòujú
万寿菊

ōuqín
欧芹
lemon verbena =

shì luó
莳萝

wànshòujú
万寿菊

bòhe
薄荷

níng méng mǎ biān cǎo
柠檬马鞭草
feverfew =

zhǎng yè dà huáng
掌叶大黄

yě gān jú, xiǎo bái jú, jú kē zhí wù
野甘菊, 小白菊, 菊科植物

ōuqín
欧芹

bǎilǐxiāng
百里相
lemon balm =

wànshòujú
万寿菊

xiāng fēng cǎo
香蜂草

yuān wěi cǎo
鸢尾草

bòhe
薄荷
chervil =

shān luó bo
山萝卜

fó shǒu gān
佛手柑

zǐ cǎo
紫草

dāng guī
当归
chives =

xūnyīcāo
薰衣草

ài jú
艾菊

xìfāncōng
细番葱

xiǎohuífān
小茴香
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles