Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 29 users online.

You will now be tested on the Force and Energy category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

centrifugal force =

lí xīn lì; dì xīn yǐn lì
离心力; 地心引力

cí lì
磁力

jí xìng; liǎng jí
极性; 两极

jīnglì
精力
frequency =

pín lǜ
频率

zhì dòng qì, shā chē, zhá
制动器, 刹车, 闸

fēng zhí
峰值

shēng bō
声波
energy =

āi kè sī shè xiàn
X射线

jiǎn sù dù
减速度

guāng

jīnglì
精力
positive =

lí xīn lì de
离心力的

kě jiàn guāng
可见光

āi kè sī shè xiàn
X射线

zhèng de
正的
deceleration =

diàn cí tǐ
电磁体

jiǎn sù dù
减速度

tuī jìn lì
推进力

chǎng lì xiàn
场力线
electromagnet =

guāng

zǔ lì
阻力

zhí liú diàn
直流电

diàn cí tǐ
电磁体
ultraviolet =

pín lǜ
频率

cícháng
磁场

lì liàng
力量

zǐ wài xiàn
紫外线
sound barrier =

āi kè sī shè xiàn
X射线

shēng zhàng
声障hóng wài xiàn
红外线
path =

xī yǐn lì
吸引力

jì xiàn
迹线

nán jí
南极


cycle (of electric waveforms) =

diàn dòng bō xíng
电动波形

zhèng de
正的

yīn bō
音波

diàn liú
电流
south pole =

guǐ dào, guǐ xiàn
轨道, 轨线

nán jí
南极

tuī lì
推力

lí xīn lì; dì xīn yǐn lì
离心力; 地心引力
voltage =

cí lì
磁力

diàn yā
电压

diàn liú
电流

shēng bō
声波
sonic =

jīnglì
精力

yīn bō
音波

zǐ wài xiàn
紫外线

lí xīn lì; dì xīn yǐn lì
离心力; 地心引力
field line =

fǎn guāng
反光

diàn cí tǐ
电磁体

jí xìng; liǎng jí
极性; 两极

chǎng lì xiàn
场力线
spectrum (of light) =

cícháng
磁场

guāng pǔ
光谱

diàn liú
电流

chì lì
斥力
speed of sound =

chǎng lì xiàn
场力线

shēng sù
声速

yùn dòng
运动


wavelength =

shēng zhàng
声障

bō cháng
波长

jì xiàn
迹线

kě shì xiàn
可视线
repulsion =

cícháng
磁场

shēng yīn
声音

chì lì
斥力

fú shè
辐射
sound wave =

fú shè
辐射

diàn cí de
电磁的

jì xiàn
迹线

shēng bō
声波
X-ray =

yīn bō
音波

hóng wài xiàn
红外线

āi kè sī shè xiàn
X射线

chāo shēng; chāo yīn bō
超声; 超音波
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles