Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 20 users online.

You will now be tested on the Force and Energy category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

spectrum (of light) =

guāng pǔ
光谱

shēng bō
声波

zǐ wài xiàn
紫外线

gā mǎ shè xiàn
伽马射线
watt =

jiāo liú diàn
交流电

zǐ wài xiàn
紫外线

wǎ tè
瓦特

zǐ wài xiàn
紫外线
magnetic field =

chǎng lì xiàn
场力线

diàn liú
电流

cícháng
磁场

zhèng xián bō
正弦波
X-ray =

āi kè sī shè xiàn
X射线



diàn cí tǐ
电磁体

jīnglì
精力
peak =

jiā sù dù
加速度

lí xīn lì; dì xīn yǐn lì
离心力; 地心引力

fēng zhí
峰值

fǎn guāng
反光
electricity =

chǎng lì xiàn
场力线

diàn lì
电力

gōng lǜ
功率

yùn dòng
运动
magnetism =

fǎn guāng
反光

cí lì
磁力

zhèng de
正的

kě jiàn guāng
可见光
alternating current =

tuī lì
推力

diàn cí tǐ
电磁体

zhèng de
正的

jiāo liú diàn
交流电
force =

tuī lì
推力

lì liàng
力量

zhí liú diàn
直流电

tuī jìn lì
推进力
sound =

fú shè
辐射

nán jí
南极

cícháng
磁场

shēng yīn
声音
polarity =

jí xìng; liǎng jí
极性; 两极

shēng bō
声波

zhèng xián bō
正弦波

chǎng lì xiàn
场力线
visible =

fēng zhí
峰值

gā mǎ shè xiàn
伽马射线

zhí liú diàn
直流电

kě shì xiàn
可视线
motion =

fǎn guāng
反光

shēng yīn
声音

kě shì xiàn
可视线

yùn dòng
运动
north pole =

běi jí
北极

yīn bō
音波

yīn bō
音波

jiǎn sù dù
减速度
reflection =

diàn lì
电力

shēng yīn
声音

fǎn guāng
反光

tuī lì
推力
infra red =

zǐ wài xiàn
紫外线

cí lì
磁力

gōng lǜ
功率

hóng wài xiàn
红外线
sound spectrum =

shēng pǔ
声谱

guāng pǔ
光谱

cí lì
磁力

yùn dòng
运动
positive =

yīn bō
音波

guāng pǔ
光谱

zhèng de
正的


cycle (of electric waveforms) =

fǎn guāng
反光

zhèng de
正的

shēng pǔ
声谱

diàn dòng bō xíng
电动波形
voltage =

zhèng xián bō
正弦波

diàn yā
电压

kě jiàn guāng
可见光

diàn liú
电流
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles