Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 18 users online.

You will now be tested on the Force and Energy category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

direct current =

tuī jìn lì
推进力

zǐ wài xiàn
紫外线

diàn dòng bō xíng
电动波形

zhí liú diàn
直流电
wavelength =

bō cháng
波长

fēng zhí
峰值

tuī lì
推力

zǐ wài xiàn
紫外线
positive =

diàn yā
电压

cí lì
磁力

zhèng de
正的

cí lì
磁力
motion =

cí lì
磁力

zǐ wài xiàn
紫外线

yùn dòng
运动

běi jí
北极
peak =

tuī jìn lì
推进力

yùn dòng
运动

fēng zhí
峰值

jí xìng; liǎng jí
极性; 两极
centrifugal =

fǎn guāng
反光

jí xìng; liǎng jí
极性; 两极

guāng pǔ
光谱

lí xīn lì de
离心力的
brake =

hóng wài xiàn
红外线

diàn liú
电流

zhì dòng qì, shā chē, zhá
制动器, 刹车, 闸

diàn cí de
电磁的
visible =

tuī lì
推力

gā mǎ shè xiàn
伽马射线

kě shì xiàn
可视线

gōng lǜ
功率
sound =

shēng yīn
声音

yùn dòng
运动

zhèng xián bō
正弦波

chǎng lì xiàn
场力线
field line =

chǎng lì xiàn
场力线

diàn yā
电压

fù de, yīn xìng de
负的, 阴性的

jiā sù dù
加速度
path =

kě shì xiàn
可视线

jì xiàn
迹线

zǔ lì
阻力

chǎng lì xiàn
场力线
propulsion =

wǎ tè
瓦特

shēng pǔ
声谱

zǐ wài xiàn
紫外线

tuī jìn lì
推进力
electromagnetic =

shēng bō
声波

diàn cí de
电磁的

gōng lǜ
功率

hóng wài xiàn
红外线
voltage =

āi kè sī shè xiàn
X射线

kě shì xiàn
可视线

diàn yā
电压

中性线
中性线
spectrum (of light) =

āi kè sī shè xiàn
X射线

guāng

jiā sù dù
加速度

guāng pǔ
光谱
ultraviolet =

diàn liú
电流

cícháng
磁场

zǐ wài xiàn
紫外线

lì liàng
力量
sound wave =

nán jí
南极

shēng bō
声波

nán jí
南极

diàn yā
电压
ultrasound =

zhèng de
正的

chāo shēng; chāo yīn bō
超声; 超音波

zǐ wài xiàn
紫外线

diàn yā
电压
power =

zǔ lì
阻力

diàn cí tǐ
电磁体

zhì dòng qì, shā chē, zhá
制动器, 刹车, 闸

gōng lǜ
功率
orbit =

kě shì xiàn
可视线

guǐ dào
轨道

chǎng lì xiàn
场力线

cí lì
磁力
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles