Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 34 users online.

You will now be tested on the Force and Energy category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

visible =

chì lì
斥力

kě shì xiàn
可视线

guāng pǔ
光谱

lí xīn lì; dì xīn yǐn lì
离心力; 地心引力
current =

fú shè
辐射

kě jiàn guāng
可见光

cícháng
磁场

diàn liú
电流
sound spectrum =

yùn dòng
运动

cí lì
磁力

jiāo liú diàn
交流电

shēng pǔ
声谱
ultraviolet =

shēng yīn
声音

āi kè sī shè xiàn
X射线

zǐ wài xiàn
紫外线

shēng pǔ
声谱
sound barrier =

guǐ dào
轨道

běi jí
北极

fù de, yīn xìng de
负的, 阴性的

shēng zhàng
声障
cycle (of electric waveforms) =

zhí liú diàn
直流电

diàn dòng bō xíng
电动波形

xī yǐn lì
吸引力

lí xīn lì de
离心力的
radiation =

xī yǐn lì
吸引力

diàn liú
电流

fú shè
辐射

gā mǎ shè xiàn
伽马射线
north pole =

zǐ wài xiàn
紫外线

zǐ wài xiàn
紫外线

kě jiàn guāng
可见光

běi jí
北极
sonic =

shēng pǔ
声谱

zǐ wài xiàn
紫外线

lì liàng
力量

yīn bō
音波
infra red =

jīnglì
精力

zhèng xián bō
正弦波

hóng wài xiàn
红外线

diàn liú
电流
electromagnetic =

lí xīn lì de
离心力的

tuī jìn lì
推进力

hóng wài xiàn
红外线

diàn cí de
电磁的
sound wave =

guāng

shēng bō
声波

tuī jìn lì
推进力

chōnglì
重力
light =

shēng sù
声速

guāng

fǎn guāng
反光

fēng zhí
峰值
acceleration =

jiā sù dù
加速度

wǎ tè
瓦特

chì lì
斥力

cí lì
磁力
energy =

pín lǜ
频率

chāo shēng; chāo yīn bō
超声; 超音波

jīnglì
精力

guāng
south pole =

zhì dòng qì, shā chē, zhá
制动器, 刹车, 闸

nán jí
南极

guāng pǔ
光谱

guǐ dào, guǐ xiàn
轨道, 轨线
thrust =

gā mǎ shè xiàn
伽马射线

guāng pǔ
光谱

zǐ wài xiàn
紫外线

tuī lì
推力
magnet =

cítiě
磁铁

shēng zhàng
声障

shēng bō
声波

nán jí
南极
magnetism =

gā mǎ shè xiàn
伽马射线

āi kè sī shè xiàn
X射线

āi kè sī shè xiàn
X射线

cí lì
磁力
ultraviolet =

chǎng lì xiàn
场力线

shēng pǔ
声谱

zǐ wài xiàn
紫外线

fù de, yīn xìng de
负的, 阴性的
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles