Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 16 users online.

You will now be tested on the Food category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

pudding =guǒ xiànbǐng
果馅饼

tángguǒ
糖果

bīngqílín
冰淇淋
margarine =

wèi zhǔguò de
未煮过的

càiyáo
菜肴

zhìwú, shūcài
植物, 蔬菜

rénzào huángyóu
人造黄油
vinegar =

xì yuán miàntiáo
细圆面条

xì yuán miàntiáo
细圆面条xiāngliào
香料
cannelloni =

pèiliào
配料

dùn ròu
炖肉

hújiāofěn
胡椒粉

yì dà lì ròu juàn
意大利肉卷
penne =

tōng xīn fěn
通心粉

yì dà lì kǎo miàn tiáo jiā gàn lào shā sī
意大利烤面条加干酪沙司

bīngqílín
冰淇淋

sōnggāo
松糕
stew =

yì dà lì biǎn miàn tiáo
意大利扁面条

dùn ròu
炖肉

yì dà lì biǎn miàn tiáo
意大利扁面条

règǒu
热狗
tortellini =(yì dà lì shì )jiǎo zǐ
(意大利式)饺子

xiāngliào
香料

zhìwú, shūcài
植物, 蔬菜
to boil =

zhǔ

ròutāng
肉汤

rénzào huángyóu
人造黄油

xiāngliào
香料
dishes =

càiyáo
菜肴

wēi

gālí
咖喱

yì dà lì gān miàn tiáo
意大利干面条
ice cream =

sōnggāo
松糕

lèi zhuàng tōng xīn fěn
肋状通心粉

bīngqílín
冰淇淋

huángyóu
黄油
sandwich =

pēngtiáo
烹调

sānmíngzhì
三明治

yì dà lì luè yǒu xiàn de shuǐ jiǎo
意大利略有馅的水饺

zhǔ
linguine =

yì dà lì biǎn miàn tiáo
意大利扁面条bǐsàbǐng
比萨饼

tōng xīn fěn
通心粉
macaroni =

yì shì kuān miàn
意式宽面

shíwù
食物

tōng xīn fěn
通心粉

tiáowèipǐn
调味品
food =

wēi

tāng, gēng
汤, 羹

tāng, gēng
汤, 羹

shíwù
食物
cake =

tángguǒ
糖果

bǐng, gāo
饼, 糕

yì dà lì biǎn miàn tiáo
意大利扁面条

kǎo
pasta =

Yìdàlì miànshí
意大利面食

xì yuán miàntiáo
细圆面条

tōng xīn fěn
通心粉

tiánshí
甜食
pancake =

guǒ xiànbǐng
果馅饼

pēngtiáo
烹调

cǎoběn zhíwù, yàocǎo
草本植物, 药草

làobǐng
烙饼
wine =

pútaojiū
葡萄酒

yì shì kuān miàn
意式宽面

huángyóu
黄油

bǐsàbǐng
比萨饼
ravioli =

zuòfàn
做饭

tiánshí
甜食

yì dà lì luè yǒu xiàn de shuǐ jiǎo
意大利略有馅的水饺

bīngqílín
冰淇淋
carbonara =yì dà lì kǎo miàn tiáo jiā gàn lào shā sī
意大利烤面条加干酪沙司

wēi

zhǔ
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles