Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 18 users online.

You will now be tested on the Flowers category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

pelargonium =

dùjuān
杜鹃

dǎo guà jīn zhōng
倒挂金钟

tiān zhú kuí
天竺葵

sháo yào
芍药
cowslip =

huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huā
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花

dǎo guà jīn zhōng
倒挂金钟

dīngxiāng
丁香

xiānkèlái
仙客来
lupine =

yīyèlán
一叶兰chújú
雏菊

yǔshàndòu
羽扇豆
nasturtium =júhuā
菊花

hànjīnlián
旱金莲

lián
geranium =

lánhuā
兰花

sháo yào
芍药

tiānzhúkuí
天竺葵

xuělián
雪莲
tulip =

yùjīnxiāng
郁金香

jiàn lán
剑兰

dàlìjú
大麗菊

bǎihé
百合
magnolia =

lián

huā

lián

mù lán
木兰
petunia =

fēi yàn cǎo
飞燕草

shèxiāng shízhú
麝香石竹

ǎi qiān niú huā
矮牵牛花

xūnyīcǎo
薰衣草
gladiolus =

huā

júhuā
菊花

jiàn lán
剑兰

fēi yàn cǎo
飞燕草
hyacinth =

púgōngyīng
蒲公英

sháo yào
芍药

xiàngrìkuí
向日葵

fēngxìnzǐ
风信子
gillyflower =

fēngxìnzǐ
风信子

zǐ luó lán huā, kāng nǎi xīn
紫罗兰花, 康乃馨

fēi yàn cǎo
飞燕草

fēngxìnzǐ
风信子
begonia =

huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huā
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花

rěndōngshǔ
忍冬属

qiūhǎitángshǔ
秋海棠属

sháo yào
芍药
lilac =

xiùqiúhuā
绣球花

dà yán tóng
大岩桐

dīngxiāng
丁香

xiàngrìkuí
向日葵
flower =

xiùqiúhuā
绣球花

huā

yě fēng xìn zǐ
野风信子

dùjuān
杜鹃
delphinium =

yǔshàndòu
羽扇豆

yě fēng xìn zǐ
野风信子

fēi yàn cǎo
飞燕草

yě fēng xìn zǐ
野风信子
rose =

méiguì
玫瑰

zǐ luó lán huā, kāng nǎi xīn
紫罗兰花, 康乃馨

xiàngrìkuí
向日葵

sháo yào
芍药
fuchsia =

jīnzhǎnhuā
金盏花

púgōngyīng
蒲公英

dǎo guà jīn zhōng
倒挂金钟

hànjīnlián
旱金莲
marigold =

tiān zhú kuí
天竺葵

púgōngyīng
蒲公英

jīnzhǎnhuā
金盏花

yùjīnxiāng
郁金香
iris =

rěndōngshǔ
忍冬属

xuělián
雪莲yuānwěi
鸢尾
lily =

bǎihé
百合

jīnzhǎnhuā
金盏花

dǎo guà jīn zhōng
倒挂金钟

dàlìjú
大麗菊
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles