Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 17 users online.

You will now be tested on the Flowers category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

geranium =

tiānzhúkuí
天竺葵

sānsèjǐn
三色堇

jiàn lán
剑兰

sānsèjǐn
三色堇
chrysanthemum =

chújú
雏菊

júhuā
菊花

hànjīnlián
旱金莲

lián
anemone =

yě jú huā
野菊花

dà yán tóng
大岩桐

yínliánhuā
银莲花属

shuǐxiānshǔ
水仙属
poppy =

yīngsù
罂粟

dīngxiāng
丁香

sháo yào
芍药

bǎi rì cǎo
百日草
gillyflower =

huángshuǐxiān
黄水仙

dàlìjú
大麗菊

zǐ luó lán huā, kāng nǎi xīn
紫罗兰花, 康乃馨

yuānwěi
鸢尾
aspidistra =

jiàn lán
剑兰

huā

yīyèlán
一叶兰

lián
gladiolus =

dà yán tóng
大岩桐jiàn lán
剑兰

yīngsù
罂粟
marigold =

sháo yào
芍药

dàlìjú
大麗菊

méiguì
玫瑰

jīnzhǎnhuā
金盏花
hydrangea =

yě jú huā
野菊花

wàn shòu jú
万寿菊

yínliánhuā
银莲花属

xiùqiúhuā
绣球花
honeysuckle =

fēi yàn cǎo
飞燕草

rěndōngshǔ
忍冬属

jīnzhǎnhuā
金盏花

shèxiāng shízhú
麝香石竹
iris =

huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huā
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花

yuānwěi
鸢尾

rěndōngshǔ
忍冬属

shuǐxiānshǔ
水仙属
pelargonium =

qiūhǎitángshǔ
秋海棠属

yǔshàndòu
羽扇豆

yě jú huā
野菊花

tiān zhú kuí
天竺葵
delphinium =

lián

fēi yàn cǎo
飞燕草

jīnzhǎnhuā
金盏花

júhuā
菊花
flower =

xiānkèlái
仙客来bǎi rì cǎo
百日草

huā
thistle =

fēi yàn cǎo
飞燕草

yínliánhuā
银莲花属

púgōngyīng
蒲公英


petunia =

mù lán
木兰

huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huā
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花

ǎi qiān niú huā
矮牵牛花

dīngxiāng
丁香
daffodil =

xiānkèlái
仙客来

huángshuǐxiān
黄水仙

yīyèlán
一叶兰

xiàngrìkuí
向日葵
nasturtium =

qiūhǎitángshǔ
秋海棠属

zǐ luó lán huā, kāng nǎi xīn
紫罗兰花, 康乃馨

sháo yào
芍药

hànjīnlián
旱金莲
begonia =

wàn shòu jú
万寿菊

huā

zǐwǎn
紫菀

qiūhǎitángshǔ
秋海棠属
aster =

dīngxiāng
丁香

xuělián
雪莲

jiàn lán
剑兰

zǐwǎn
紫菀
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles