Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 21 users online.

You will now be tested on the Flowers category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

peony =

jīnzhǎnhuā
金盏花

lánhuā
兰花

xūnyīcǎo
薰衣草

sháo yào
芍药
thistle =

júhuā
菊花

xūnyīcǎo
薰衣草

xiàngrìkuí
向日葵


pansy =

dīngxiāng
丁香

júhuā
菊花

jīnzhǎnhuā
金盏花

sānsèjǐn
三色堇
zinnia =

júhuā
菊花

zǐ luó lán huā, kāng nǎi xīn
紫罗兰花, 康乃馨

bǎi rì cǎo
百日草

xiùqiúhuā
绣球花
honeysuckle =

jīnzhǎnhuā
金盏花

rěndōngshǔ
忍冬属

dīngxiāng
丁香

yě fēng xìn zǐ
野风信子
daffodil =

mù lán
木兰

dà yán tóng
大岩桐

xiùqiúhuā
绣球花

huángshuǐxiān
黄水仙
lavender =

xūnyīcǎo
薰衣草

xiùqiúhuā
绣球花

rěndōngshǔ
忍冬属

xiàngrìkuí
向日葵
lilac =dīngxiāng
丁香

lián

fēi yàn cǎo
飞燕草
bluebell =

xiùqiúhuā
绣球花

bǎi rì cǎo
百日草

sānsèjǐn
三色堇

yě fēng xìn zǐ
野风信子
aster =

mù lán
木兰

fēi yàn cǎo
飞燕草

zǐwǎn
紫菀

yínliánhuā
银莲花属
chrysanthemum =

yínliánhuā
银莲花属

júhuā
菊花

huā

púgōngyīng
蒲公英
daisy =

zǐ luó lán huā, kāng nǎi xīn
紫罗兰花, 康乃馨

zǐ luó lán huā, kāng nǎi xīn
紫罗兰花, 康乃馨

chújú
雏菊

yīngsù
罂粟
flower =

dǎo guà jīn zhōng
倒挂金钟

huā

dùjuān
杜鹃

yǔshàndòu
羽扇豆
anemone =

qiūhǎitángshǔ
秋海棠属

shèxiāng shízhú
麝香石竹

dǎo guà jīn zhōng
倒挂金钟

yínliánhuā
银莲花属
carnation =

shèxiāng shízhú
麝香石竹

jiàn lán
剑兰

yīyèlán
一叶兰

sháo yào
芍药
wild chrysanthemum =

fēngxìnzǐ
风信子

ǎi qiān niú huā
矮牵牛花

yě jú huā
野菊花

fēi yàn cǎo
飞燕草
gloxinia =

yě fēng xìn zǐ
野风信子

dà yán tóng
大岩桐

huángshuǐxiān
黄水仙

xiùqiúhuā
绣球花
marigold =

shèxiāng shízhú
麝香石竹

méiguì
玫瑰

xiānkèlái
仙客来

jīnzhǎnhuā
金盏花
geranium =

yīyèlán
一叶兰

ǎi qiān niú huā
矮牵牛花

tiānzhúkuí
天竺葵

xiānkèlái
仙客来
gladiolus =

bǎi rì cǎo
百日草

yīngsù
罂粟

jiàn lán
剑兰


Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles