Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 34 users online.

You will now be tested on the Fish category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

lobster =

dié

shāyú
鲨鱼

lóngxiā
龙虾

qīng
flounder =

tiáo yú (yī zhǒng xiǎo dàn shuǐ yú)
鲦鱼(一种小淡水鱼)

tiáo yú (yī zhǒng xiǎo dàn shuǐ yú)
鲦鱼(一种小淡水鱼)

bǐmùyú
大比目鱼

shuǐmǔ, hǎizhé
水母, 海蜇
salmon =

shuāng jì shā
双髻鲨

hǎi shàn
海鳝

guī

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎
sea anemones =

shāyú
鲨鱼

yáo kē
鳐科

hǎikuí
海葵

hǎi shàn
海鳝
octopus =

ténghú
藤壶

qīng

zhāngyú
章鱼

qīng
clam =guī

hēixiànxuě
黑线鳕

shuāng jì shā
双髻鲨
plaice =

dié

ténghú
藤壶

bǐmùyú
大比目鱼

jīnyú
金鱼
whiting =

xiǎo wú xū xuě
小无须鳕

shāyú
鲨鱼

yáo mù
鳐目

yǒuqiàode shuǐshēng dòngwù
有壳的水生动物
coral reef =

cìbāo dòngwù
刺胞动物

shānhú jiāo
珊瑚礁

jīng shā
鲸鲨

shànbèi
扇贝
tuna =

lóngxiā
龙虾

tiáo yú (yī zhǒng xiǎo dàn shuǐ yú)
鲦鱼(一种小淡水鱼)

xuě

jīnqiāngyú
金枪鱼
eel =

shuāng jì shā
双髻鲨

shàn, màn
鳝, 鳗

shāyú
鲨鱼

xuě
crustacean =

niánfǎng mù
鲇形目

dàbǐmùyú
大比目鱼

shuǐmǔ, hǎizhé
水母, 海蜇

jiǎkégāng dòngwù
甲壳纲动物
squid =

guī

xuě

yóuyú
鱿鱼

niánfǎng mù
鲇形目
carp =

jīng shā
鲸鲨

shàn, màn
鳝, 鳗

xiǎo wú xū xuě
小无须鳕

lǐyú
鲤鱼
whale shark =

niánfǎng mù
鲇形目

jīng shā
鲸鲨

yóuyú
鱿鱼

shuāng jì shā
双髻鲨
scallop =

shāyú
鲨鱼

shànbèi
扇贝

hēixiànxuě
黑线鳕

hēixiànxuě
黑线鳕
pike =

bǐmùyú
大比目鱼

jiǎkégāng dòngwù
甲壳纲动物

hēixiànxuě
黑线鳕

gǒuyú
狗鱼
conger eel =

hǎi mán, kāng jí mán
海鳗, 康吉鳗

shànbèi
扇贝

ruǎntǐ dòngwù
软体动物

lǐyú
鲤鱼
coral =

xiǎo wú xū xuě
小无须鳕

hǎi shàn
海鳝

lóngxiā
龙虾

shānhú
珊瑚
shellfish =

xuě

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

yǒuqiàode shuǐshēng dòngwù
有壳的水生动物

hǎi mán, kāng jí mán
海鳗, 康吉鳗
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles