Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 15 users online.

You will now be tested on the Fish category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

mollusk =

niánfǎng mù
鲇形目

ruǎntǐ dòngwù
软体动物

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

xiǎoxiā
小虾
pike =shuāng jì shā
双髻鲨

gǒuyú
狗鱼

jīnqiāngyú
金枪鱼
goldfish =

cìbāo dòngwù
刺胞动物

jīnyú
金鱼

hēixiànxuě
黑线鳕

ruǎntǐ dòngwù
软体动物
puffer =

hétún
河豚

shàn, màn
鳝, 鳗

tiáo yú (yī zhǒng xiǎo dàn shuǐ yú)
鲦鱼(一种小淡水鱼)

yóuyú
鱿鱼
moray eel =

jīnyú
金鱼

guīhǎi shàn
海鳝
catfish =

niánfǎng mù
鲇形目

yǒuqiàode shuǐshēng dòngwù
有壳的水生动物

ténghú
藤壶

jīnyú
金鱼
cod =

xuě

biān yú
蝙鱼

dàbǐmùyú
大比目鱼

xiǎo wú xū xuě
小无须鳕
halibut =

zhāngyú
章鱼

xiè

dàbǐmùyú
大比目鱼

jīng shā
鲸鲨
oyster =

jīng shā
鲸鲨

shàn, màn
鳝, 鳗

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

guī
eel =

lǐyú
鲤鱼

shànbèi
扇贝

shàn, màn
鳝, 鳗

bǐmùyú
大比目鱼
coral reef =

shānhú jiāo
珊瑚礁

gǒuyú
狗鱼

yóuyú
鱿鱼

hǎikuí
海葵
crustacean =

hēixiànxuě
黑线鳕

guī

jiǎkégāng dòngwù
甲壳纲动物

yáo mù
鳐目
trout =

zūnyú
鳟鱼

huáng diāo yú
黄貂鱼

xiǎo wú xū xuě
小无须鳕

shàn, màn
鳝, 鳗
clam =

bǐmùyú
大比目鱼

xiǎo wú xū xuě
小无须鳕fēiyú
鲱鱼
squid =

qīng

hǎi mán, kāng jí mán
海鳗, 康吉鳗

yóuyú
鱿鱼

xiǎoxiā
小虾
lobster =

hǎi shàn
海鳝

jīnyú
金鱼

shāyú
鲨鱼

lóngxiā
龙虾
tuna =

shāyú
鲨鱼

yóuyú
鱿鱼

cìbāo dòngwù
刺胞动物

jīnqiāngyú
金枪鱼
fish =ténghú
藤壶

biān yú
蝙鱼

hétún
河豚
cnidaria =

cìbāo dòngwù
刺胞动物

dàbǐmùyú
大比目鱼

dàbǐmùyú
大比目鱼

jīng shā
鲸鲨
carp =

xuě

lǐyú
鲤鱼

dàbǐmùyú
大比目鱼

cìbāo dòngwù
刺胞动物
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles