Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 34 users online.

You will now be tested on the Fish category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

scallop =

shānhú jiāo
珊瑚礁

lǐyú
鲤鱼

shànbèi
扇贝

shānhú jiāo
珊瑚礁
coral =

ruǎntǐ dòngwù
软体动物

niánfǎng mù
鲇形目

xiǎoxiā
小虾

shānhú
珊瑚
mollusk =

qīng

ténghú
藤壶

shàn, màn
鳝, 鳗

ruǎntǐ dòngwù
软体动物
conger eel =

jiǎkégāng dòngwù
甲壳纲动物

hǎi mán, kāng jí mán
海鳗, 康吉鳗

jīng shā
鲸鲨

biān yú
蝙鱼
bream =biān yú
蝙鱼

xiǎoxiā
小虾

ténghú
藤壶
lobster =

lóngxiā
龙虾

hǎi shàn
海鳝shànbèi
扇贝
skate =

gǒuyú
狗鱼

yáo kē
鳐科

qīng

xiǎo wú xū xuě
小无须鳕
plaice =

hēixiànxuě
黑线鳕

yáo mù
鳐目

dié


whale shark =

yáo mù
鳐目

huáng diāo yú
黄貂鱼jīng shā
鲸鲨
cod =

yáo kē
鳐科

ténghú
藤壶

xuě

yóuyú
鱿鱼
carp =

xiè

lǐyú
鲤鱼

shānhú
珊瑚

yáo kē
鳐科
hammer head shark =

shuāng jì shā
双髻鲨

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

jiǎkégāng dòngwù
甲壳纲动物

ruǎntǐ dòngwù
软体动物
coral reef =

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

fēiyú
鲱鱼

tiáo yú (yī zhǒng xiǎo dàn shuǐ yú)
鲦鱼(一种小淡水鱼)

shānhú jiāo
珊瑚礁
stingray =

qīng

shānhú jiāo
珊瑚礁

zhāngyú
章鱼

huáng diāo yú
黄貂鱼
trout =

lǐyú
鲤鱼

jīng shā
鲸鲨

zūnyú
鳟鱼

shāyú
鲨鱼
perch =

jīnyú
金鱼

ténghú
藤壶

jīng shā
鲸鲨


barnacle =

bǐmùyú
大比目鱼

ténghú
藤壶

zūnyú
鳟鱼

dié
shellfish =

yǒuqiàode shuǐshēng dòngwù
有壳的水生动物

shuāng jì shā
双髻鲨

zūnyú
鳟鱼

huáng diāo yú
黄貂鱼
moray eel =

yáo kē
鳐科

shānhú jiāo
珊瑚礁

hǎi shàn
海鳝

dàbǐmùyú
大比目鱼
flounder =hǎi shàn
海鳝

ténghú
藤壶

bǐmùyú
大比目鱼
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles