English-Chinese Dictionary Drinks test
Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 7 users online.

You will now be tested on the Drinks category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

gin =

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

lǜ chá
绿茶

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒
squash =

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

jiǔ

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

guǒ zhī yǐn liào
果汁饮料
cordial =

jīwěijiǔ
鸡尾酒

nǎixī
奶昔

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒

píngguǒjiǔ
苹果酒
brandy =

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

báilándì
白兰地

fútèjiā
伏特加
vodka =

fútèjiā
伏特加

júzi qìshuǐ
橘子汽水

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒

píngguǒjiǔ
苹果酒
water =

júzi qìshuǐ
橘子汽水

shuǐ

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒

kǔ ài jiǔ
苦艾酒
whisky =

chá

shuǐ

júzizhī
橘子汁

wēishìjì jiǔ
威士忌酒
sherry =

xuělìjiǔ
雪梨酒

nǎixī
奶昔

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒

jiǔjīng
酒精
orange juice =

júzizhī
橘子汁

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

júzi qìshuǐ
橘子汽水

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒
cocktail =

jīwěijiǔ
鸡尾酒

kǔ ài jiǔ
苦艾酒

júzi qìshuǐ
橘子汽水

júzi qìshuǐ
橘子汽水
drink =

júzi qìshuǐ
橘子汽水

píngguǒjiǔ
苹果酒

yǐnliào
饮料

báilándì
白兰地
wine =

báilándì
白兰地

guǒ zhī yǐn liào
果汁饮料

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

júzizhī
橘子汁
milkshake =

jīwěijiǔ
鸡尾酒

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

júzizhī
橘子汁

nǎixī
奶昔
alcohol =

shuǐ

fútèjiā
伏特加

jiǔjīng
酒精

nǎixī
奶昔
lemonade =

qìshuǐ
汽水

níngméng qìshuǐ
柠檬汽水

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒
cider =

shuǐ

báilándì
白兰地

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒

píngguǒjiǔ
苹果酒
vermouth =

nǎi

júzi qìshuǐ
橘子汽水

fútèjiā
伏特加

kǔ ài jiǔ
苦艾酒
milk =

píjiǔ
啤酒

chá

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒

nǎi
alcoholic drink =

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒

guǒ zhī yǐn liào
果汁饮料

jiǔ

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒
beer =

guǒ zhī yǐn liào
果汁饮料

píjiǔ
啤酒

báilándì
白兰地

píngguǒjiǔ
苹果酒
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles