Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 34 users online.

You will now be tested on the Drinks category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

pop =

kāfēidòu
咖啡豆

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

qìshuǐ
汽水

jiǔ
green tea =

nǎi

báilándì
白兰地

júzi qìshuǐ
橘子汽水

lǜ chá
绿茶
fruit juice =

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

níngméng qìshuǐ
柠檬汽水

guǒzhī
果汁

píngguǒjiǔ
苹果酒
sherry =

níngméng qìshuǐ
柠檬汽水

yǐnliào
饮料

xuělìjiǔ
雪梨酒

chá
milk =

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

nǎi

níngméng qìshuǐ
柠檬汽水

lǜ chá
绿茶
orangeade =

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

júzi qìshuǐ
橘子汽水

nǎixī
奶昔

jiǔjīng
酒精
orange juice =

júzizhī
橘子汁

júzi qìshuǐ
橘子汽水

shuǐ

guǒ zhī yǐn liào
果汁饮料
alcoholic drink =

guǒzhī
果汁

jiǔjīng
酒精

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

jiǔ
vodka =

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

qìshuǐ
汽水

fútèjiā
伏特加
champagne =

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

fútèjiā
伏特加

yǐnliào
饮料
alcohol =

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

jiǔjīng
酒精

fútèjiā
伏特加

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒
coffee =

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒

kāfēidòu
咖啡豆

júzi qìshuǐ
橘子汽水
milkshake =

níngméng qìshuǐ
柠檬汽水

jīwěijiǔ
鸡尾酒

lǜ chá
绿茶

nǎixī
奶昔
vermouth =

níngméng qìshuǐ
柠檬汽水

guǒzhī
果汁

jīwěijiǔ
鸡尾酒

kǔ ài jiǔ
苦艾酒
drink =

níngméng qìshuǐ
柠檬汽水

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

yǐnliào
饮料

nǎixī
奶昔
wine =

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

kāfēidòu
咖啡豆

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

nǎi
lemonade =

júzizhī
橘子汁

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒

níngméng qìshuǐ
柠檬汽水

nǎi
brandy =

níngméng qìshuǐ
柠檬汽水

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒

báilándì
白兰地
stout =

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒

nǎi

fútèjiā
伏特加
cordial =

guǒ zhī yǐn liào
果汁饮料

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒

jiǔ

xiāngbīnjiǔ
香槟酒
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles