Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 22 users online.

You will now be tested on the Drinks category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

coffee =

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

qìshuǐ
汽水

guǒ zhī yǐn liào
果汁饮料

kāfēidòu
咖啡豆
stout =

píjiǔ
啤酒

chá

nǎixī
奶昔

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒
whisky =

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

níngméng qìshuǐ
柠檬汽水

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

jiǔjīng
酒精
squash =

píjiǔ
啤酒

níngméng qìshuǐ
柠檬汽水

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒

guǒ zhī yǐn liào
果汁饮料
tea =

qìshuǐ
汽水

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒

chá

lǜ chá
绿茶
beer =

júzizhī
橘子汁

píngguǒjiǔ
苹果酒

júzizhī
橘子汁

píjiǔ
啤酒
lemonade =

júzi qìshuǐ
橘子汽水

shuǐ

níngméng qìshuǐ
柠檬汽水

júzizhī
橘子汁
wine =

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

lǜ chá
绿茶

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒
green tea =

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

lǜ chá
绿茶

guǒzhī
果汁

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒
alcoholic drink =

jiǔ

níngméng qìshuǐ
柠檬汽水

shuǐ

kǔ ài jiǔ
苦艾酒
orangeade =

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

nǎi

lǜ chá
绿茶

júzi qìshuǐ
橘子汽水
water =

yǐnliào
饮料

guǒzhī
果汁

píngguǒjiǔ
苹果酒

shuǐ
alcohol =

chá

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒

jiǔjīng
酒精

píjiǔ
啤酒
milk =

lǜ chá
绿茶

nǎi

júzizhī
橘子汁

nǎixī
奶昔
orange juice =

jiǔjīng
酒精

júzizhī
橘子汁

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

qìshuǐ
汽水
pop =

júzi qìshuǐ
橘子汽水

qìshuǐ
汽水

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

júzizhī
橘子汁
cocktail =

kǔ ài jiǔ
苦艾酒

jīwěijiǔ
鸡尾酒

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

guǒ zhī yǐn liào
果汁饮料
hot chocolate =

júzizhī
橘子汁

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

nǎixī
奶昔

wēishìjì jiǔ
威士忌酒
vermouth =

kǔ ài jiǔ
苦艾酒

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

yǐnliào
饮料

guǒzhī
果汁
brandy =

guǒzhī
果汁

báilándì
白兰地

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

xiāngbīnjiǔ
香槟酒
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles