Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 33 users online.

You will now be tested on the Drinks category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

champagne =

chá

kāfēidòu
咖啡豆

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

jiǔjīng
酒精
cider =

shuǐ

píngguǒjiǔ
苹果酒

xuělìjiǔ
雪梨酒

wēishìjì jiǔ
威士忌酒
alcoholic drink =

jiǔ

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

báilándì
白兰地

yǐnliào
饮料
lemonade =

kāfēidòu
咖啡豆

níngméng qìshuǐ
柠檬汽水

píjiǔ
啤酒

lǜ chá
绿茶
hot chocolate =

lǜ chá
绿茶

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

jiǔjīng
酒精
wine =

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

qìshuǐ
汽水

jiǔjīng
酒精

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒
whisky =

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

wēishìjì jiǔ
威士忌酒
orange juice =

xuělìjiǔ
雪梨酒

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

júzizhī
橘子汁

jiǔjīng
酒精
stout =

xuělìjiǔ
雪梨酒

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

jiǔjīng
酒精

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒
milk =

nǎixī
奶昔

kāfēidòu
咖啡豆

jiǔjīng
酒精

nǎi
sherry =

jiǔjīng
酒精

nǎixī
奶昔

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒

xuělìjiǔ
雪梨酒
vermouth =

kǔ ài jiǔ
苦艾酒

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

chá

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒
cordial =

báilándì
白兰地

xuělìjiǔ
雪梨酒

jiǔjīng
酒精

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒
gin =

jiǔjīng
酒精

guǒzhī
果汁

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

júzizhī
橘子汁
water =

guǒzhī
果汁

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒

guǒzhī
果汁

shuǐ
cocktail =

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒

júzi qìshuǐ
橘子汽水

jīwěijiǔ
鸡尾酒

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮
tea =

jiǔ

chá

guǒzhī
果汁

xuělìjiǔ
雪梨酒
fruit juice =

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

guǒzhī
果汁

píjiǔ
啤酒
green tea =

nǎi

lǜ chá
绿茶

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒
alcohol =

nǎixī
奶昔

jiǔjīng
酒精

guǒ zhī yǐn liào
果汁饮料

nǎixī
奶昔
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles