Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 28 users online.

You will now be tested on the Directions category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

north-east =

dōngběi
东北

duìmiàn
对面

zài xiàmiàn
在下面

lǐmiàn
里面
below =

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

zhèlǐ
这里

zài nǎ
在那

xiàmiàn
下面
front =

běi

zhèngmiàn
正面

zài xiàmiàn
在下面

zài nǎ
在那
south =

wàimiàn
外面

zài nǎ
在那

xiàng xià de
向下的

nán
near =

dōngběi
东北

jìn

wàimiàn
外面

dōngnán
东南
Directions =

miànjì
面积

dōngběi
东北

dōngnán
东南

shuōmíng
说明
east =

hòumiàn
后面

zài nǎ
在那

dōng

zài xiàmiàn
在下面
far =

jìn

zuǒbiān
左边

yuǎn

jìn
behind =

xīběi
西北

hòumiàn
后面

yuǎn

shàngmiàn
上面
where? =

jìn

zài nǎ
在那

zài xiàmiàn
在下面

xiàngshàngde
向上的
there =

dōngnán
东南

jìn

fùjìn
附近

wǎng nàlǐ
往哪里
west =

běi

běi


西

shàngmiàn
上面
upwards =

miànjì
面积

yuǎn

xiàngshàngde
向上的

línjìn
邻近
next to =

dōngnán
东南

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

zài xiàmiàn
在下面

lǐmiàn
里面
beneath =

zài xiàmiàn
在下面

shuōmíng
说明

xiàng xià de
向下的

lǐmiàn
里面
here =

zhèngmiàn
正面

jìn

zhèlǐ
这里

shuōmíng
说明
north-west =

jìn

xiàmiàn
下面

miànjì
面积

xīběi
西北
outside =

wàimiàn
外面

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

zuǒbiān
左边

xiàng xià de
向下的
above =

běi

zài nǎ
在那

běi

shàngmiàn
上面
over there =

fùjìn
附近

wàimiàn
外面

zài nà biān
在那边

wǎng nàlǐ
往哪里
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles