Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 22 users online.

You will now be tested on the Directions category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

front =

lǐmiàn
里面

xiàmiàn
下面

zhèngmiàn
正面

xīběi
西北
behind =

dōng

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

fùjìn
附近

hòumiàn
后面
outside =

miànjì
面积

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

wàimiàn
外面


西
around =

fùjìn
附近

fāngxiàng
方向

shàngmiàn
上面

zhèngmiàn
正面
south =


西

línjìn
邻近

nán

jìn
there =

wǎng nàlǐ
往哪里

fāngxiàng
方向

dōngběi
东北

línjìn
邻近
over there =

zài nà biān
在那边

gōngzhèng
公正

yuǎn

shàngmiàn
上面
next to =

zhèngmiàn
正面

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

xīnán
西南

shàngmiàn
上面
beneath =

hòumiàn
后面

shàngmiàn
上面

zài xiàmiàn
在下面

wǎng nàlǐ
往哪里
north-east =

dōngběi
东北

lǐmiàn
里面

fāngxiàng
方向

fāngxiàng
方向
east =

lǐmiàn
里面

jìn

xiàng xià de
向下的

dōng
far =

miànjì
面积

miànjì
面积

yuǎn

zài xiàmiàn
在下面
near =

jìn

hòumiàn
后面

shàngmiàn
上面

zhèngmiàn
正面
right =

jìn

xiàngshàngde
向上的

zuǒbiān
左边

gōngzhèng
公正
above =

xiàngshàngde
向上的

yuǎn

shàngmiàn
上面

xīběi
西北
left =

zuǒbiān
左边

xiàmiàn
下面

línjìn
邻近

duìmiàn
对面
south-west =

nán

xīnán
西南

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

zhèngmiàn
正面
south-east =

dōngnán
东南

hòumiàn
后面

fùjìn
附近

běi
north =

zuǒbiān
左边

fùjìn
附近

běi

lǐmiàn
里面
downwards =

shàngmiàn
上面


西

xiàng xià de
向下的

gōngzhèng
公正
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles