Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 16 users online.

You will now be tested on the Directions category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

there =

shàngmiàn
上面

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

wǎng nàlǐ
往哪里

miànjì
面积
south-west =


西

xīnán
西南

dōngnán
东南

běi
behind =

zhèlǐ
这里

xiàmiàn
下面

dōngnán
东南

hòumiàn
后面
beside =

miànjì
面积

xīběi
西北

jìn

zài ... pángbiān
在 ... 旁边
east =

dōng

duìmiàn
对面

zài nǎ
在那

xiàng xià de
向下的
inside =

dōngběi
东北

zài nǎ
在那

xīběi
西北

lǐmiàn
里面
over there =

zài nà biān
在那边

xīběi
西北

běi

dōngnán
东南
north-east =

shàngmiàn
上面

xīběi
西北

dōngběi
东北

wàimiàn
外面
west =

gōngzhèng
公正


西

gōngzhèng
公正

fāngxiàng
方向
south-east =

zuǒbiān
左边

miànjì
面积

dōngnán
东南

fāngxiàng
方向
downwards =

xiàng xià de
向下的

shàngmiàn
上面

xiàmiàn
下面

xiàmiàn
下面
far =

xiàngshàngde
向上的

yuǎn


西

zhèngmiàn
正面
below =

xiàmiàn
下面

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

xīběi
西北

xīběi
西北
where? =

zài nǎ
在那

xiàng xià de
向下的

wǎng nàlǐ
往哪里

xīběi
西北
here =

xīběi
西北

wǎng nàlǐ
往哪里

zhèlǐ
这里

zài ... pángbiān
在 ... 旁边
beneath =

miànjì
面积

shàngmiàn
上面

xīnán
西南

zài xiàmiàn
在下面
over =

xīnán
西南

shuōmíng
说明

shàngmiàn
上面

lǐmiàn
里面
upwards =

nán

xiàmiàn
下面

xīnán
西南

xiàngshàngde
向上的
north =

zài xiàmiàn
在下面

běi

dōngnán
东南

zài ... pángbiān
在 ... 旁边
above =

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

shàngmiàn
上面

zuǒbiān
左边

dōngnán
东南
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles