Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 28 users online.

You will now be tested on the Directions category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

north =

zài nǎ
在那

shàngmiàn
上面

běi

zài ... pángbiān
在 ... 旁边
where? =

shàngmiàn
上面

zài nǎ
在那

lǐmiàn
里面

fùjìn
附近
south =

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

shuōmíng
说明

nán

běi
north-west =

wàimiàn
外面

xīběi
西北

wǎng nàlǐ
往哪里

zài nǎ
在那
upwards =

zuǒbiān
左边

xiàngshàngde
向上的


西

dōng
south-west =

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

zhèlǐ
这里

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

xīnán
西南
east =

wàimiàn
外面

dōng

zài nà biān
在那边

zài ... pángbiān
在 ... 旁边
there =

běi

línjìn
邻近

xiàmiàn
下面

wǎng nàlǐ
往哪里
direction =

fāngxiàng
方向

shuōmíng
说明

dōng

wǎng nàlǐ
往哪里
behind =

xīběi
西北

xiàng xià de
向下的

hòumiàn
后面

fāngxiàng
方向
beneath =

zhèngmiàn
正面

zhèlǐ
这里

zài xiàmiàn
在下面

miànjì
面积
south-east =

wàimiàn
外面

fùjìn
附近

dōngnán
东南

nán
below =

xiàmiàn
下面

fāngxiàng
方向

wàimiàn
外面

fāngxiàng
方向
vicinity =

línjìn
邻近

shàngmiàn
上面

fāngxiàng
方向

hòumiàn
后面
north-east =

dōngběi
东北

fùjìn
附近

zài nà biān
在那边

xīběi
西北
west =


西

nán

fùjìn
附近

hòumiàn
后面
front =

zuǒbiān
左边

zhèngmiàn
正面

jìn

dōngběi
东北
above =

xīběi
西北

shuōmíng
说明

shàngmiàn
上面

zhèngmiàn
正面
Directions =

shuōmíng
说明

gōngzhèng
公正

xīnán
西南

miànjì
面积
inside =

dōngnán
东南

xiàmiàn
下面

lǐmiàn
里面

duìmiàn
对面
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles