Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 26 users online.

You will now be tested on the Dinosaurs category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

velociraptor =

dà yǎn yú lóng
大眼鱼龙

líng dào lóng
伶盗龙

nán yì lóng
南翼龙

fù zhì lóng
副栉龙
quetzalcoatlus =

báo piàn lóng
薄片龙

fēng shén yì lóng
风神翼龙

jiàn lóng
剑龙

bāo tóu lóng
包头龙
brachiosaurus =

huá chǐ lóng
滑齿龙

wàn lóng
腕龙

kǒng è
恐鳄

nán yì lóng
南翼龙
giganotosaurus =

wú chǐ yì lóng
无齿翼龙

bāo tóu lóng
包头龙

nán fāng jù shòu lóng
南方巨兽龙

dà yǎn yú lóng
大眼鱼龙
icarosaurus =

gē sī lā lóng
哥斯拉龙

翼手龙
翼手龙

báo piàn lóng
薄片龙

yī kǎ luò xī
依卡洛蜥
spinosaurus =

fù zhì lóng
副栉龙

jí lóng
棘龙

báo piàn lóng
薄片龙

fù zhì lóng
副栉龙
deinosuchus =

fēng shén yì lóng
风神翼龙

kǒng è
恐鳄

gē sī lā lóng
哥斯拉龙

jiàn lóng
剑龙
elasmosaurus =

líng dào lóng
伶盗龙

báo piàn lóng
薄片龙

rì běn lóng
日本龙

kǒng è
恐鳄
ophthalmosaurus =

dà yǎn yú lóng
大眼鱼龙

líng dào lóng
伶盗龙

mí huò lóng
迷惑龙

zhòng lóng
重龙
caudipteryx =

mí huò lóng
迷惑龙

wěi yǔ lóng
尾羽龙

bāo tóu lóng
包头龙

nán yì lóng
南翼龙
apatosaurus =

wěi yǔ lóng
尾羽龙

jiàn lóng
剑龙

mí huò lóng
迷惑龙

gē sī lā lóng
哥斯拉龙
pteradactylus =

dùn jiǎ lóng
盾甲龙

jiàn lóng
剑龙

翼手龙
翼手龙

wěi yǔ lóng
尾羽龙
tyrannosaurus =

rì běn lóng
日本龙

nán fāng jù shòu lóng
南方巨兽龙

zhōng lóng
中龙

bào lóng
暴龙
baryonyx =

kǒng è
恐鳄

fēng shén yì lóng
风神翼龙

kǒng lóng
恐龙

jiān zhǎo lóng
坚爪龙
stegosaurus =

kǒng è
恐鳄

shé jǐng lóng
蛇颈龙

翼手龙
翼手龙

jiàn lóng
剑龙
pachycephalosaurus =

zhǒng tóu lóng
肿头龙

měi hé lóng
美颌龙

翼手龙
翼手龙

měi hé lóng
美颌龙
pteranodon =

wú chǐ yì lóng
无齿翼龙

yì tè lóng
异特龙

jiàn lóng
剑龙

翼手龙
翼手龙
archelon =

kǒng è
恐鳄

jí lóng
棘龙

jù tài lóng
巨太龙

gǔ jù guī
古巨龟
compsognathus =

měi hé lóng
美颌龙

gē sī lā lóng
哥斯拉龙

翼手龙
翼手龙

bào lóng
暴龙
plesiosaurus =

shé jǐng lóng
蛇颈龙

sān jiǎo lóng
三角龙

qín lóng
禽龙

měi hé lóng
美颌龙
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles