Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 17 users online.

You will now be tested on the Dinosaurs category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

euoplocephalus =

bāo tóu lóng
包头龙

zhòng lóng
重龙

shé jǐng lóng
蛇颈龙

wàn lóng
腕龙
spinosaurus =

fēng shén yì lóng
风神翼龙

jí lóng
棘龙

zhǒng tóu lóng
肿头龙

liáng lóng
梁龙
mesosaurus =

wěi yǔ lóng
尾羽龙

nán yì lóng
南翼龙

zhōng lóng
中龙

nán yì lóng
南翼龙
quetzalcoatlus =

nán fāng jù shòu lóng
南方巨兽龙

dùn jiǎ lóng
盾甲龙

fēng shén yì lóng
风神翼龙

gǔ jù guī
古巨龟
pteradactylus =

shǐ zǔ niǎo
始祖鸟

huá chǐ lóng
滑齿龙

翼手龙
翼手龙

nán fāng jù shòu lóng
南方巨兽龙
gojirasaurus =

liáng lóng
梁龙

gē sī lā lóng
哥斯拉龙

nán fāng jù shòu lóng
南方巨兽龙

gǔ jù guī
古巨龟
barosaurus =

mí huò lóng
迷惑龙

fēng shén yì lóng
风神翼龙

zhòng lóng
重龙

nán yì lóng
南翼龙
compsognathus =

jí lóng
棘龙

líng dào lóng
伶盗龙

shǐ zǔ niǎo
始祖鸟

měi hé lóng
美颌龙
tyrannosaurus =

shé jǐng lóng
蛇颈龙

huá chǐ lóng
滑齿龙

bào lóng
暴龙

gǔ jù guī
古巨龟
pterodaustro =

qín lóng
禽龙

nán yì lóng
南翼龙

měi hé lóng
美颌龙

zhōng lóng
中龙
allosaurus =

sān jiǎo lóng
三角龙

gē sī lā lóng
哥斯拉龙

yì tè lóng
异特龙

jí lóng
棘龙
liopleurodon =

huá chǐ lóng
滑齿龙

líng dào lóng
伶盗龙

fù zhì lóng
副栉龙

líng dào lóng
伶盗龙
brachiosaurus =

hǎi wáng lóng
海王龙

zhōng lóng
中龙

hǎi wáng lóng
海王龙

wàn lóng
腕龙
gigantasaurus =

jù tài lóng
巨太龙

fēng shén yì lóng
风神翼龙

shé jǐng lóng
蛇颈龙

gē sī lā lóng
哥斯拉龙
tylosaurus =

gǔ jù guī
古巨龟

hǎi wáng lóng
海王龙

dùn jiǎ lóng
盾甲龙

nán fāng jù shòu lóng
南方巨兽龙
ophthalmosaurus =

gē sī lā lóng
哥斯拉龙

wú chǐ yì lóng
无齿翼龙

rì běn lóng
日本龙

dà yǎn yú lóng
大眼鱼龙
desmatosuchus =

liàn è
链鳄

bào lóng
暴龙

jiān zhǎo lóng
坚爪龙

gē sī lā lóng
哥斯拉龙
apatosaurus =

líng dào lóng
伶盗龙

shé jǐng lóng
蛇颈龙

mí huò lóng
迷惑龙

nán fāng jù shòu lóng
南方巨兽龙
scutosaurus =

bāo tóu lóng
包头龙

líng dào lóng
伶盗龙

báo piàn lóng
薄片龙

dùn jiǎ lóng
盾甲龙
icarosaurus =

wěi yǔ lóng
尾羽龙

sān jiǎo lóng
三角龙

bāo tóu lóng
包头龙

yī kǎ luò xī
依卡洛蜥
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles