Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 19 users online.

You will now be tested on the Day, Month, Year category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

August =

jiǔyuè
九月

wǔyuè
五月

sānyuè
三月

bāyuè
八月
December =

sìyuè
四月

xiàjì
夏季

shí`èryuè
十二月

xīngqī
星期
Wednesday =

nián

yīyuè
一月

xīngqīsì
星期四

xīngqīsān
星期三
Autumn =

chūnjì
春季

qiūjì
秋季

yīyuè
一月

yuè
Spring =

xīngqī
星期

chūnjì
春季

wǔyuè
五月

xīngqī`èr
星期二
March =

qiūjì
秋季

chūnjì
春季

sānyuè
三月

qīyuè
七月
September =

xīngqī`èr
星期二

xiàjì
夏季

jiǔyuè
九月

xīngqīrì
星期日
Winter =

dōngjì
冬季

jiǔyuè
九月

xiàjì
夏季

jìjié
季节
July =

qīyuè
七月

yīyuè
一月

dōngjì
冬季

jìjié
季节
Week =

yuè

xīngqī
星期

xīngqī`èr
星期二

wǔyuè
五月
Tuesday =

xīngqī`èr
星期二

bāyuè
八月

xīngqīwǔ
星期五

wǔyuè
五月
May =

xīngqīyī
星期一

wǔyuè
五月

shí`èryuè
十二月

shíyīyuè
十一月
October =

yīyuè
一月

shíyuè
十月

shíyīyuè
十一月

xīngqīwǔ
星期五
Thursday =

jiǔyuè
九月

xīngqīsì
星期四

nián

xīngqī`èr
星期二
Fall (autumn) =

qiūjì
秋季

jìjié
季节

qīyuè
七月

xīngqīyī
星期一
Monday =

nián

xīngqīyī
星期一

shíyuè
十月

xīngqīrì
星期日
Saturday =

yīyuè
一月

jìjié
季节

liùyuè
六月

xīngqīliù
星期六
February =

èryuè
二月

xīngqīsì
星期四

wǔyuè
五月

shíyīyuè
十一月
Year =

xīngqī
星期

nián

jìjié
季节

sìyuè
四月
November =

wǔyuè
五月

shíyīyuè
十一月

qiūjì
秋季

qiūjì
秋季
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles