Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 30 users online.

You will now be tested on the Cosmetics category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

facial cosmetics =

huà zhuāng pǐn
化妆品

liǎn bù huà zhuāng pǐn
脸部化妆品

xiān tǐ àn mó
纤体按摩

kǒu hóng; chún gāo
口红; 唇膏
lip gloss =

yǎn jīng
眼睛

rùn chún gāo
润唇膏

wǎn shuāng
晚霜

chún xiàn bǐ
唇线笔
eye liner =

yǎn xiàn gāo
眼线膏

jié máo gāo
睫毛膏

rì shuāng
日霜

shēn tǐ rǔ yè
身体乳液
facial sunblock =

xiān tǐ shuāng
纤体霜

zhē xiá yòng fěn tiáo; zhē xiá gāo
遮瑕用粉条; 遮瑕膏

rùn chún gāo
润唇膏

liǎn bù fáng shài shuāng
脸部防晒霜
nail growth booster =

zhē xiá yòng fěn tiáo; zhē xiá gāo
遮瑕用粉条; 遮瑕膏

liǎn bù fáng shài shuāng
脸部防晒霜

fěn pū
粉扑

zhǐ jiǎ zēng zhǎng yè
指甲增长液
powder puff =

xū hòu rùn fū lù
须后润肤露

fěn pū
粉扑

bái sè zhǐ yuán xiū shì bǐ
白色指缘修饰笔

yǎn xiàn yè
眼线液
day cream =

rì shuāng
日霜

xiāng shuǐ
香水

yǎn xiàn gāo
眼线膏

yǎn yǐng
眼影
anti-cellulite cream =

wǎn shuāng
晚霜

rì shuāng
日霜

xiān tǐ shuāng
纤体霜

sāi hóng
腮红
eyes =

yǎn jīng
眼睛

huà zhuāng pǐn
化妆品

shēn tǐ
身体

jié miàn zào
洁面皂
cleansing bar =

xiāng shuǐ
香水

jié miàn zào
洁面皂

xū hòu rùn fū lù
须后润肤露

xū hòu rùn fū lù
须后润肤露
shave balm =

xū hòu rùn fū lù
须后润肤露

liǎn bù fáng shài shuāng
脸部防晒霜

yǎn yǐng
眼影

zhē xiá yòng fěn tiáo; zhē xiá gāo
遮瑕用粉条; 遮瑕膏
cosmetics =

huà zhuāng pǐn
化妆品

fěn

kǒu hóng; chún gāo
口红; 唇膏

kǒu hóng; chún gāo
口红; 唇膏
nail white pencil =

bái sè zhǐ yuán xiū shì bǐ
白色指缘修饰笔

tì xū hòu
剃须后

zhǐ jiǎ zēng zhǎng yè
指甲增长液

sāi hóng
腮红
mascara =

zuǐ chún
嘴唇

zuǐ chún
嘴唇

jié máo gāo
睫毛膏

fěn
lipstick =

zhē xiá yòng fěn tiáo; zhē xiá gāo
遮瑕用粉条; 遮瑕膏

zhē xiá yòng fěn tiáo; zhē xiá gāo
遮瑕用粉条; 遮瑕膏

kǒu hóng; chún gāo
口红; 唇膏

xū hòu rùn fū lù
须后润肤露
body =

tì xū hòu
剃须后

shēn tǐ
身体

xū hòu rùn fū lù
须后润肤露

tì xū hòu
剃须后
lip liner, lip definer =

xì zhì gàn fěn bǐng
细致干粉饼

yǎn jīng
眼睛

sāi hóng
腮红

chún xiàn bǐ
唇线笔
ink liner =

yǎn xiàn yè
眼线液

yǎn xiàn gāo
眼线膏

zhǐ jiǎ zēng zhǎng yè
指甲增长液

tì xū pào mò
剃须泡沫
powder =

fěn

xū hòu rùn fū lù
须后润肤露

méi bǐ
眉笔

zhǐ jiǎ zēng zhǎng yè
指甲增长液
shaving foam =

bái sè zhǐ yuán xiū shì bǐ
白色指缘修饰笔

xū hòu rùn fū lù
须后润肤露

tì xū pào mò
剃须泡沫

jié miàn zào
洁面皂
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles