Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 15 users online.

You will now be tested on the Birds category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

dotterel =

yá shā yàn
崖砂燕

xiǎo zuǐ héng
小嘴鸻

sōngjī
松鸡

dì qǐ é
帝企鹅
dove =

huǒjī
火鸡hǎi'ōu
海鸥

tíhú
鹈鹕
hoopoe =

hǎi yàn
海燕

tíhú
鹈鹕

dài shèng niǎo
戴胜鸟

sōng yā
松鸦
shag =

hóng fù bīn yù
红腹滨鹬zhǎng bí lú cí
长鼻鸬鹚

huǒlièniǎo
火烈鸟
chicken =

jiāoliáo
鹪鹩

yá shā yàn
崖砂燕

xiǎojī
小鸡

jí líng
鹡鸰
dipper =

sōng yā
松鸦

hé niǎo
河鸟

tuóniǎo
鸵鸟

sēn lín yún què
森林云雀
merlin =

míngqín
鸣禽

yīngwǔ
鹦鹉

huī bèi sǔn
灰背隼

huàméiniǎo
画眉鸟
shearwater =

hǎi ōu; hǎi ōu lèi fēi niǎo
海鸥; 海鸥类飞鸟

é

tiān`é
天鹅

máquè
麻雀
cormorant =

máquè
麻雀

má yā
麻鸦

què

lú cí
鸬鹚
grey starling =

è

(xióng)liú sū yù
(雄)流苏鹬

huī liáng niǎo
灰椋鸟

xiào ōu
笑鸥
pigeon =

ōuliángniǎo
欧椋鸟

hēi shuǐ jī; cí hóng sōng jī
黑水鸡; 雌红松鸡

gēzi
鸽子

qián niǎo
潜鸟
northern gannet =

běi fāng táng é; běi jiān niǎo
北方塘鹅; 北鲣鸟

kǒngquè
孔雀

máquè
麻雀

má què
麻雀
woodpecker =

hēi yā
黑鸭

hēi yā
黑鸭

yànzi
燕子

zhuómùniǎo
啄木鸟
ruff =

(xióng)liú sū yù
(雄)流苏鹬

shuǐ liù
水鹨dì qǐ é
帝企鹅
sparrow =

máquè
麻雀

běi jí yàn ōu
北极燕鸥

niǎo

māotóuyīng
猫头鹰
lapwing =

shānchún
山鹑

wūdōng
乌鸫

cāng yīng
苍鹰

niǎo tóu mài jī; tián fú
鸟头麦鸡; 田凫
swift =

zhì

bái jí líng
白鹡鸰

yǔyàn
雨燕

hóng zuǐ ōu; hēi tóu ōu
红嘴鸥; 黑头鸥
gannet =

hēi yā
黑鸭

tíhú
鹈鹕

yīngwǔ
鹦鹉

táng é
塘鹅
white pelican =

qiū yù
丘鹬

běi fāng táng é; běi jiān niǎo
北方塘鹅; 北鲣鸟

huáng yīng; jīn huáng lí
黄莺; 金黄鹂

bái tí hú
白鹈鹕
black headed gull (hooded gull) =

tiān`é
天鹅

míngqín
鸣禽

tíhú
鹈鹕

hóng zuǐ ōu; hēi tóu ōu
红嘴鸥; 黑头鸥
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles