Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 32 users online.

You will now be tested on the Birds category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

jackdaw =

yúnquè
云雀

qǐ`é
企鹅

hán yā; xué niǎo
寒鸦; 穴鸟

wūdōng
乌鸫
woodlark =

sān zhǐ yù
三趾鹬

sēn lín yún què
森林云雀

xìntiānwēng
信天翁

hǎiyīng
海鹦
house sparrow =

yīng

wūdōng
乌鸫

huī bèi sǔn
灰背隼

má què
麻雀
goshawk =

dài shèng niǎo
戴胜鸟

cāng yīng
苍鹰

māotóuyīng
猫头鹰

má yù
麻鹬
nightjar =

shí què yīng; yào
食雀鹰; 鹞

ōu yè yīng; wén mǔ yīng
欧夜鹰; 蚊母鹰

huī liáng niǎo
灰椋鸟

míngqín
鸣禽
northern gannet =

běi fāng táng é; běi jiān niǎo
北方塘鹅; 北鲣鸟

hǎi què lèi; yī zhǒng jiān zuǐ niǎo
海雀类; 一种尖嘴鸟

hóngsǔn
红隼

zhuómùniǎo
啄木鸟
water pipit =

tuóniǎo
鸵鸟

shuǐ liù
水鹨

tūbí wūyā
秃鼻乌鸦


sparrow hawk =

xiǎo zuǐ héng
小嘴鸻

hēi wěi ōu
黑尾鸥

dài shèng niǎo
戴胜鸟

shí què yīng; yào
食雀鹰; 鹞
pigeon =

yīng

huǒjī
火鸡

cāng tóu yàn què
苍头燕雀

gēzi
鸽子
whimbrel =

sháo yù
杓鹬

lú cí
鸬鹚

má què
麻雀

ān chún
鹌鹑
golden oriole =

huáng yīng; jīn huáng lí
黄莺; 金黄鹂

dà bái lù
大白鹭

hóngsǔn
红隼

yànzi
燕子
harrier =

quèkē míngqín
雀科鸣禽

hēi wěi ōu
黑尾鸥

hǎi què
海雀

yào shǔ, xiǎo yīng
鹞属, 小鹰
skua =

zéi ōu
贼鸥

kǒngquè
孔雀

shí què yīng; yào
食雀鹰; 鹞

qīng shān què
青山雀
ptarmigan =

léi niǎo; sōng jī lèi
雷鸟; 松鸡类

míngqín
鸣禽

hǎi yàn
海燕

fǎn zuǐ yù
反嘴鹬
grey starling =ōu

huī liáng niǎo
灰椋鸟

é
parrot =

yīngwǔ
鹦鹉

hóngsǔn
红隼

jí líng
鹡鸰

tuóniǎo
鸵鸟
plover =

qián niǎo
潜鸟

qiū yù
丘鹬

yuān

qiān niǎo; héng kē niǎo
千鸟; 珩科鸟
hobby =

yàn sǔn
燕隼

yúnquè
云雀

gēzi
鸽子

yǔyàn
雨燕
bird =

běi jí yàn ōu
北极燕鸥

hán yā; xué niǎo
寒鸦; 穴鸟

niǎo

hǎi'ōu
海鸥
black headed gull (hooded gull) =

hóng zuǐ ōu; hēi tóu ōu
红嘴鸥; 黑头鸥

guǎn bí huò (hǎi yàn de yī zhǒng)
管鼻藿(海燕的一种)

yànzi
燕子


Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles