Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 40 users online.

You will now be tested on the Birds category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

peacock =

sōngjī
松鸡

kǒngquè
孔雀

dài shèng niǎo
戴胜鸟

yànzi
燕子
nightingale =

é

má què
麻雀

yèyīng
夜莺

hēi yā
黑鸭
dunlin =

sōng yā
松鸦

tíhú
鹈鹕

yǔyàn
雨燕

hēi fù bīn yù
黑腹滨鹬
duck =

éqiū yù
丘鹬

yàn sǔn
燕隼
godwit =

cuì niǎo
翠鸟

hán yā; xué niǎo
寒鸦; 穴鸟

sān zhǐ yù
三趾鹬

hēi wěi yù
黑尾豫
parrot =

hēi wěi ōu
黑尾鸥

kǒngquè
孔雀

shí què yīng; yào
食雀鹰; 鹞

yīngwǔ
鹦鹉
plover =

qiān niǎo; héng kē niǎo
千鸟; 珩科鸟

yèyīng
夜莺

chángwěi yīngwǔ
长尾鹦鹉

jiāoliáo
鹪鹩
arctic tern =

yànzi
燕子

é

huǒlièniǎo
火烈鸟

běi jí yàn ōu
北极燕鸥
grouse =

sōngjī
松鸡

qīng shān què
青山雀

yàn sǔn
燕隼


whimbrel =

é

què

sháo yù
杓鹬

huà méi, gē dōng
画眉, 歌鸫
avocet =

yàn sǔn
燕隼

què

fǎn zuǐ yù
反嘴鹬

huī bèi sǔn
灰背隼
white pelican =

sōng jī
松鸡

bái tí hú
白鹈鹕

cāng tóu yàn què
苍头燕雀

yuān
grouse =

sōngjī
松鸡

sōng yā
松鸦

duǎn yì de lú cí
短翼的鸬鹚

huǒjī
火鸡
sparrow =

lì yù
蛎鹬

máquè
麻雀

guǎn bí huò (hǎi yàn de yī zhǒng)
管鼻藿(海燕的一种)

dà bái lù
大白鹭
crane =

tuóniǎo
鸵鸟

érmiáo
鸸鹋xiào ōu
笑鸥
ruff =

yīng

(xióng)liú sū yù
(雄)流苏鹬wūdōng
乌鸫
lapwing =

niǎo tóu mài jī; tián fú
鸟头麦鸡; 田凫

měngqín
猛禽

zhǎng bí lú cí
长鼻鸬鹚

kǒngquè
孔雀
woodpidgeon =

ōuliángniǎo
欧椋鸟

lián què
连雀
sandpiper =

ōuhēi yā
黑鸭

xìntiānwēng
信天翁
seagull =

hǎi'ōu
海鸥

zéi ōu
贼鸥

hǎi yàn
海燕

yīng
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles