Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 29 users online.

You will now be tested on the Bathroom category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

mouthwash =

shùkǒujì
漱口剂

shū

yùgāng
浴缸

lóngtóu
龙头
shower =

yùgāng
浴缸

línyù
淋浴

shū

wèishēng juǎnzhǐ
卫生卷纸
bathroom =

yáshuā
牙刷

guànxǐshì
盥洗室

xǐfàjì
洗发剂

yùshì
浴室
toilet paper =

yáshuā
牙刷

yùshì
浴室

wèishēng zhǐ
卫生纸

yùyī
浴衣
comb =

shū

yùyī
浴衣

yùgāng
浴缸

wèishēng juǎnzhǐ
卫生卷纸
to flush =

xǐdícáo
洗涤槽

yáshuā
牙刷

shū

chōngxǐ
冲洗
toothpaste =

yágāo
牙膏

guànxǐshì
盥洗室

jìng

yáshuā
牙刷
plug =

yùyī
浴衣yágāo
牙膏

sāizi
塞子
bath-tub =

jìng

xǐfàjì
洗发剂

shùkǒujì
漱口剂

yùgāng
浴缸
toilet =

xǐdícáo
洗涤槽

sāizi
塞子

wèishēng zhǐ
卫生纸

guànxǐshì
盥洗室
toothbrush =

chōngxǐ
冲洗

chōngxǐ
冲洗

wèishēng zhǐ
卫生纸

yáshuā
牙刷
shampoo =

yùshì
浴室

wèishēng zhǐ
卫生纸xǐfàjì
洗发剂
towel =

lóngtóu
龙头

shū

yùshì
浴室

máojīn
毛巾
toilet roll =

féizào
肥皂

wèishēng juǎnzhǐ
卫生卷纸

máojīn
毛巾

guànxǐshì
盥洗室
mirror =

jìng

yùgāng
浴缸

fàshuā
发刷

sāizi
塞子
bath =sāizi
塞子

chōngxǐ
冲洗

chōngxǐ
冲洗
soap =

línyù
淋浴

wèishēng juǎnzhǐ
卫生卷纸féizào
肥皂
sink =

xǐfàjì
洗发剂

xǐdícáo
洗涤槽

yáshuā
牙刷

yágāo
牙膏
hairbrush =

wèishēng juǎnzhǐ
卫生卷纸

wèishēng juǎnzhǐ
卫生卷纸

yùgāng
浴缸

fàshuā
发刷
bathrobe =

línyù
淋浴

guànxǐshì
盥洗室

yùyī
浴衣

wèishēng zhǐ
卫生纸
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles