English-Chinese Dictionary Bathroom test
Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 4 users online.

You will now be tested on the Bathroom category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

toilet roll =xǐfàjì
洗发剂

máojīn
毛巾

wèishēng juǎnzhǐ
卫生卷纸
mouthwash =

yágāo
牙膏

shùkǒujì
漱口剂

yùyī
浴衣

guànxǐshì
盥洗室
comb =

jìng

fàshuā
发刷

féizào
肥皂

shū
shower =

wèishēng juǎnzhǐ
卫生卷纸

línyù
淋浴

yágāo
牙膏

sāizi
塞子
soap =

shùkǒujì
漱口剂

yáshuā
牙刷

shùkǒujì
漱口剂

féizào
肥皂
bath =féizào
肥皂

chōngxǐ
冲洗

yùshì
浴室
tap =

wèishēng juǎnzhǐ
卫生卷纸

lóngtóu
龙头

línyù
淋浴

yáshuā
牙刷
to flush =

yágāo
牙膏

chōngxǐ
冲洗

yùyī
浴衣

shùkǒujì
漱口剂
toilet =

guànxǐshì
盥洗室

yùyī
浴衣

línyù
淋浴

yùshì
浴室
sink =

féizào
肥皂

línyù
淋浴

yùyī
浴衣

xǐdícáo
洗涤槽
bath-tub =

yùgāng
浴缸

jìng

xǐdícáo
洗涤槽

línyù
淋浴
toilet paper =

línyù
淋浴

fàshuā
发刷

wèishēng zhǐ
卫生纸

yùshì
浴室
shampoo =

xǐfàjì
洗发剂

yáshuā
牙刷

máojīn
毛巾

féizào
肥皂
towel =

wèishēng juǎnzhǐ
卫生卷纸

máojīn
毛巾

yáshuā
牙刷

shùkǒujì
漱口剂
bathrobe =

yùyī
浴衣

chōngxǐ
冲洗

yáshuā
牙刷

yùshì
浴室
hairbrush =

wèishēng zhǐ
卫生纸

yáshuā
牙刷

fàshuā
发刷

yùyī
浴衣
toothbrush =

sāizi
塞子

yáshuā
牙刷
mirror =

jìng

sāizi
塞子

chōngxǐ
冲洗

máojīn
毛巾
toothpaste =

yùyī
浴衣

yágāo
牙膏

xǐfàjì
洗发剂

yùshì
浴室
bathroom =

yágāo
牙膏

yùgāng
浴缸

xǐdícáo
洗涤槽

yùshì
浴室
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles