Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 33 users online.

You will now be tested on the Bathroom category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

tap =

guànxǐshì
盥洗室lóngtóu
龙头

yùyī
浴衣
shampoo =

xǐfàjì
洗发剂

fàshuā
发刷

jìng

féizào
肥皂
mouthwash =

shùkǒujì
漱口剂

yùgāng
浴缸línyù
淋浴
comb =

chōngxǐ
冲洗

fàshuā
发刷

máojīn
毛巾

shū
toothbrush =

yáshuā
牙刷

yùgāng
浴缸

sāizi
塞子

guànxǐshì
盥洗室
bath-tub =

yùgāng
浴缸

yágāo
牙膏

línyù
淋浴

wèishēng zhǐ
卫生纸
shower =

lóngtóu
龙头

línyù
淋浴

féizào
肥皂

chōngxǐ
冲洗
mirror =

línyù
淋浴

fàshuā
发刷

jìng

fàshuā
发刷
toilet roll =

jìng

yùgāng
浴缸

wèishēng juǎnzhǐ
卫生卷纸

shùkǒujì
漱口剂
sink =

xǐdícáo
洗涤槽

yùshì
浴室

lóngtóu
龙头

guànxǐshì
盥洗室
towel =

guànxǐshì
盥洗室

xǐdícáo
洗涤槽

máojīn
毛巾

chōngxǐ
冲洗
toothpaste =

yágāo
牙膏

yùshì
浴室

yùyī
浴衣

sāizi
塞子
hairbrush =

línyù
淋浴

féizào
肥皂

fàshuā
发刷

sāizi
塞子
bathrobe =

yáshuā
牙刷

chōngxǐ
冲洗

yùyī
浴衣

féizào
肥皂
toilet paper =

lóngtóu
龙头

yùshì
浴室

wèishēng juǎnzhǐ
卫生卷纸

wèishēng zhǐ
卫生纸
soap =

wèishēng zhǐ
卫生纸

xǐfàjì
洗发剂

féizào
肥皂

wèishēng juǎnzhǐ
卫生卷纸
toilet =

guànxǐshì
盥洗室

lóngtóu
龙头

yùgāng
浴缸

yáshuā
牙刷
bath =

féizào
肥皂

máojīn
毛巾jìng
bathroom =

yùshì
浴室

wèishēng juǎnzhǐ
卫生卷纸

yáshuā
牙刷

sāizi
塞子
plug =

xǐfàjì
洗发剂

guànxǐshì
盥洗室

xǐfàjì
洗发剂

sāizi
塞子
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles