Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

English-Chinese Dictionary

Currently 22 users online.

You will now be tested on the Bathroom category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

bath =sāizi
塞子

chōngxǐ
冲洗

sāizi
塞子
bath-tub =

lóngtóu
龙头

línyù
淋浴

yágāo
牙膏

yùgāng
浴缸
toilet roll =

yùshì
浴室

wèishēng zhǐ
卫生纸

wèishēng juǎnzhǐ
卫生卷纸

yágāo
牙膏
towel =

chōngxǐ
冲洗

sāizi
塞子

línyù
淋浴

máojīn
毛巾
toothbrush =

lóngtóu
龙头

yùyī
浴衣

féizào
肥皂

yáshuā
牙刷
to flush =

chōngxǐ
冲洗

máojīn
毛巾

línyù
淋浴

shū
comb =

guànxǐshì
盥洗室

shùkǒujì
漱口剂

shū

línyù
淋浴
mirror =

jìng

féizào
肥皂

xǐfàjì
洗发剂

xǐfàjì
洗发剂
mouthwash =

guànxǐshì
盥洗室shùkǒujì
漱口剂

lóngtóu
龙头
toothpaste =

guànxǐshì
盥洗室

máojīn
毛巾

yágāo
牙膏

yùshì
浴室
bathrobe =

jìng

yùyī
浴衣

shū

yùgāng
浴缸
soap =

jìng

féizào
肥皂

línyù
淋浴

chōngxǐ
冲洗
shower =

máojīn
毛巾

línyù
淋浴
sink =

xǐdícáo
洗涤槽

wèishēng juǎnzhǐ
卫生卷纸

línyù
淋浴

wèishēng zhǐ
卫生纸
hairbrush =

guànxǐshì
盥洗室

guànxǐshì
盥洗室

sāizi
塞子

fàshuā
发刷
bathroom =

wèishēng juǎnzhǐ
卫生卷纸

yùshì
浴室

máojīn
毛巾


tap =

lóngtóu
龙头

yùgāng
浴缸

yágāo
牙膏

féizào
肥皂
plug =

yùshì
浴室

sāizi
塞子

féizào
肥皂


shampoo =

guànxǐshì
盥洗室

xǐfàjì
洗发剂

jìng

línyù
淋浴
toilet =

yùyī
浴衣

yùshì
浴室

guànxǐshì
盥洗室


Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles