Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Porma test

Currently 27 users online.

You will now be tested on the Porma category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

initlog =

guān zhàng
管状

qiútǐ
球体

yuán dǐng xíng
圆顶状

luǎnxíng
卵形
piramide =

lìfāngtǐ
立方体

sānjiǎoxíng
三角形

zhèngfāngxíng
正方形

jiǎozhuītǐ
角锥体
triyanggulo =

píng

yuánzhùtǐ
圆柱体

zhèngfāngxíng
正方形

sānjiǎoxíng
三角形
lingin =

qiútǐ
球体

yuán dǐng xíng
圆顶状

chángfāngxíng
长方形

yuánzhùtǐ
圆柱体
lingin =

píngmiàn
平面

qǔxiàn
曲线

jiǎozhuītǐ
角锥体

yuán
iskinado =

chángfāngxíng
长方形

zhèngfāngxíng
正方形

qǔxiàn
曲线

luǎnxíng
卵形
silindro =

guān zhàng
管状

qiútǐ
球体

yuán dǐng xíng
圆顶状

yuánzhùtǐ
圆柱体
tubo =

yuán

qiútǐ
球体guān zhàng
管状
arko, arke =

yuánzhuītǐ
圆锥体jiǎozhuītǐ
角锥体

píng
malinging atop =

xiàn
线

yuán dǐng xíng
圆顶状

qǔxiàn
曲线

xíngzhuàng
形状
kubo =

lìfāngtǐ
立方体

yuánzhuītǐ
圆锥体

zhèngfāngxíng
正方形

yuán
baliko, likoan =

sānjiǎoxíng
三角形

zhèngfāngxíng
正方形

píngmiàn
平面

qǔxiàn
曲线
porma =

xíngzhuàng
形状

zhèngfāngxíng
正方形

yuánzhùtǐ
圆柱体

xiàn
线
badlit =

luǎnxíng
卵形

yuánzhùtǐ
圆柱体

píngmiàn
平面

xiàn
线
rektanggulo =

jiǎozhuītǐ
角锥体

qiútǐ
球体

yuán dǐng xíng
圆顶状

chángfāngxíng
长方形
patag =

xiàn
线

píng

luǎnxíng
卵形

guān zhàng
管状
rolyo =

chángfāngxíng
长方形

luóxuánxíng
螺旋形

jiǎozhuītǐ
角锥体


kono =

píng

yuánzhuītǐ
圆锥体

qǔxiàn
曲线

píngmiàn
平面
kahon =

yuánzhùtǐ
圆柱体

luǎnxíng
卵形

zhèngfāngxíng
正方形

luǎnxíng
卵形
sipilya =

píngmiàn
平面

yuánzhùtǐ
圆柱体

chángfāngxíng
长方形


Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles