Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Porma test

Currently 42 users online.

You will now be tested on the Porma category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

kubo =

lìfāngtǐ
立方体

luóxuánxíng
螺旋形
baliko, likoan =

qǔxiàn
曲线

yuánzhuītǐ
圆锥体

luǎnxíng
卵形

píng
porma =

yuánzhùtǐ
圆柱体

chángfāngxíng
长方形

yuán dǐng xíng
圆顶状

xíngzhuàng
形状
kono =

yuánzhùtǐ
圆柱体

yuánzhùtǐ
圆柱体

yuán

yuánzhuītǐ
圆锥体
piramide =

jiǎozhuītǐ
角锥体

yuánzhuītǐ
圆锥体luǎnxíng
卵形
lingin =

yuán

jiǎozhuītǐ
角锥体

jiǎozhuītǐ
角锥体

xíngzhuàng
形状
tubo =

luóxuánxíng
螺旋形

qiútǐ
球体

sānjiǎoxíng
三角形

guān zhàng
管状
patag =

píng

zhèngfāngxíng
正方形

qǔxiàn
曲线

jiǎozhuītǐ
角锥体
kahon =

luóxuánxíng
螺旋形

chángfāngxíng
长方形

zhèngfāngxíng
正方形

jiǎozhuītǐ
角锥体
lingin =

zhèngfāngxíng
正方形

jiǎozhuītǐ
角锥体

yuán dǐng xíng
圆顶状

qiútǐ
球体
triyanggulo =

sānjiǎoxíng
三角形

luǎnxíng
卵形

yuánzhuītǐ
圆锥体

qiútǐ
球体
rolyo =

yuán

zhèngfāngxíng
正方形

luóxuánxíng
螺旋形

xiàn
线
badlit =

píngmiàn
平面

píng

lìfāngtǐ
立方体

xiàn
线
malinging atop =

sānjiǎoxíng
三角形

zhèngfāngxíng
正方形

yuán dǐng xíng
圆顶状

xíngzhuàng
形状
rektanggulo =

chángfāngxíng
长方形

luóxuánxíng
螺旋形

zhèngfāngxíng
正方形

jiǎozhuītǐ
角锥体
iskinado =

xiàn
线

guān zhàng
管状

yuánzhùtǐ
圆柱体

zhèngfāngxíng
正方形
sipilya =

xiàn
线

guān zhàng
管状

píngmiàn
平面

qǔxiàn
曲线
initlog =

lìfāngtǐ
立方体

guān zhàng
管状

píngmiàn
平面

luǎnxíng
卵形
silindro =

guān zhàng
管状

zhèngfāngxíng
正方形

luóxuánxíng
螺旋形

yuánzhùtǐ
圆柱体
arko, arke =

sānjiǎoxíng
三角形lìfāngtǐ
立方体

qǔxiàn
曲线
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles