Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Porma test

Currently 26 users online.

You will now be tested on the Porma category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

piramide =

píngmiàn
平面

lìfāngtǐ
立方体

jiǎozhuītǐ
角锥体

yuán
baliko, likoan =

zhèngfāngxíng
正方形

qǔxiàn
曲线

lìfāngtǐ
立方体

luǎnxíng
卵形
triyanggulo =

lìfāngtǐ
立方体

sānjiǎoxíng
三角形

zhèngfāngxíng
正方形

yuán
kono =

chángfāngxíng
长方形

guān zhàng
管状

yuánzhuītǐ
圆锥体


kahon =

zhèngfāngxíng
正方形

jiǎozhuītǐ
角锥体

yuánzhuītǐ
圆锥体

qǔxiàn
曲线
initlog =

luǎnxíng
卵形

yuánzhuītǐ
圆锥体

qiútǐ
球体

chángfāngxíng
长方形
kubo =

luóxuánxíng
螺旋形

luóxuánxíng
螺旋形

luóxuánxíng
螺旋形

lìfāngtǐ
立方体
lingin =

lìfāngtǐ
立方体

qǔxiàn
曲线

guān zhàng
管状

qiútǐ
球体
rolyo =

luóxuánxíng
螺旋形

xíngzhuàng
形状

lìfāngtǐ
立方体

jiǎozhuītǐ
角锥体
lingin =

xíngzhuàng
形状

yuán dǐng xíng
圆顶状

qǔxiàn
曲线

yuán
silindro =

píng

luóxuánxíng
螺旋形

yuánzhùtǐ
圆柱体

qǔxiàn
曲线
sipilya =

píngmiàn
平面luóxuánxíng
螺旋形

qǔxiàn
曲线
rektanggulo =

chángfāngxíng
长方形

yuánzhùtǐ
圆柱体

zhèngfāngxíng
正方形

luóxuánxíng
螺旋形
arko, arke =

luóxuánxíng
螺旋形zhèngfāngxíng
正方形

jiǎozhuītǐ
角锥体
malinging atop =

píngmiàn
平面

guān zhàng
管状

yuán dǐng xíng
圆顶状

yuán
badlit =

xiàn
线

yuán

yuán

yuán dǐng xíng
圆顶状
iskinado =

zhèngfāngxíng
正方形

píngmiàn
平面

qiútǐ
球体

luǎnxíng
卵形
porma =

zhèngfāngxíng
正方形

xíngzhuàng
形状

píngmiàn
平面

yuánzhuītǐ
圆锥体
patag =

zhèngfāngxíng
正方形

qǔxiàn
曲线

qiútǐ
球体

píng
tubo =

guān zhàng
管状

píng

píng

zhèngfāngxíng
正方形
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles