Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Opisina test

Currently 10 users online.

You will now be tested on the Opisina category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

opisina =

diàn huà
电话

jì shì běn
记事本

wén jiàn hé
文件盒

bàn gōng shì
办公室
pisara =

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

qiān bǐ
铅笔

hēi bǎn
黑板
libro sa telepono =

xiàng pí
橡皮

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

zhǐ zhāng
纸张

dǎng àn guì
档案柜
estaplir =

diàn huà
电话

xìn fēng
信封

dìng shū jī
订书机

yǐ zi
椅子
numero sa telepono =

hēi bǎn
黑板

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

huí xíng zhēn
回形针

diàn huà hào mǎ
电话号码
kwaderno =

chōu tì
抽屉

yǐ zi
椅子

xìn fēng
信封

jì shì běn
记事本
telepono =

xìn fēng
信封

hēi bǎn
黑板

diàn huà
电话

dǎng àn guì
档案柜
hunos =

dǎng àn guì
档案柜

chōu tì
抽屉

gāng bǐ
钢笔

juǎn bǐ dāo
卷笔刀
kwaderno =

bàn gōng zhuō
办公桌

bǐ jì běn
笔记本

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

diàn huà
电话
sulod sa bandeha =

chōu tì
抽屉

chōu tì
抽屉

hēi bǎn cā
黑板擦

shōu wén lán
收文篮
kompyuter =

hēi bǎn cā
黑板擦

chōu tì
抽屉

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

diàn nǎo
电脑
sudlanan nga kabinet =

xiàng pí
橡皮

dǎng àn guì
档案柜

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

bǐ jì běn
笔记本
tahal =

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

diàn huà hào mǎ
电话号码

wén jiàn hé
文件盒

diàn huà
电话
ipit sa papel =

diàn nǎo
电脑

huí xíng zhēn
回形针

bàn gōng shì
办公室

gāng bǐ
钢笔
lingkuranan =

yǐ zi
椅子

xiàng pí
橡皮

bàn gōng zhuō
办公桌

shōu wén lán
收文篮
papel =

huí xíng zhēn
回形针

bàn gōng shì
办公室

gāng bǐ
钢笔

zhǐ zhāng
纸张
enbelop =

xìn fēng
信封

diàn huà hào mǎ
电话号码

huí xíng zhēn
回形针

dìng shū jī
订书机
lapis =

diàn huà hào mǎ
电话号码

bàn gōng shì
办公室

hēi bǎn
黑板

qiān bǐ
铅笔
bulpin =

gāng bǐ
钢笔

xìn fēng
信封

diàn nǎo
电脑

dìng shū jī
订书机
pambura =

zhǐ zhāng
纸张

xiàng pí
橡皮

diàn nǎo
电脑

gāng bǐ
钢笔
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles