Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Kinaiya test

Currently 24 users online.

You will now be tested on the Kinaiya category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

deposito sa yuta duol sa baba sa suba =

hǎixiào
海啸

yún

shēngǔ
深谷

sānjiǎozhōu
三角洲
gabon, panganod =

shuǐ

yún

shēngǔ
深谷

sēnlín
森林
taub-huna sa dagat =

cháo

tiānqì
天气shítou
石头
dagat =

shítou
石头

dàlù, dàzhōu
大陆, 大洲

píngchuān
平川

hǎi
dal`og, lugut =

xiǎohé
小河shān, shānyuè
山, 山岳

shēngǔ
深谷
danaw =

xiǎoshān, qiūlíng
小山, 丘陵

sānjiǎozhōu
三角洲hǎi
bagyo =

shēngǔ
深谷táifēng
台风

dìgōu
地沟
lapok =zhèndòng
震动fēngbào
风暴
hanging kusog =

yún

xuànfēng, qìxuán
旋风, 气旋

hǎixiào
海啸

fēng
yuta =

tiānqì
天气

shítou
石头

xiǎohé
小河

niántǔ, nítǔ
黏土, 泥土
bato =

zhèndòng
震动

cónglín, mìlín
丛林, 密林

shítou
石头

xiǎohé, xī
小河, 溪
hubag, hupong =

huǒshān
火山

dìzhèn
地震

làngtāo
浪涛

yǔdī, yǔdiǎn
雨滴,雨点
continental =

dàlù, dàzhōu
大陆, 大洲

yáng, hǎiyáng
洋, 海洋

fēngbào
风暴

xiǎohé, xī
小河, 溪
baha, lunup =

sānjiǎozhōu
三角洲

xuánwō
旋涡

hóngshuǐ
洪水

sēnlín
森林
hangin =

xuánwō
旋涡

xuànfēng
旋风

nítǔ, tǔrǎng
泥土, 土壤

fēng
talisik, tulo sa ulan =

dàfēng
大风

yǔdī, yǔdiǎn
雨滴,雨点shān, shānyuè
山, 山岳
dalogdog, dogdog =

xiǎohé
小河

léi

yǔdī, yǔdiǎn
雨滴,雨点

làng
kadagatan =

shān, shānyuè
山, 山岳

xuànfēng
旋风

yáng, hǎiyáng
洋, 海洋

xuànfēng, qìxuán
旋风, 气旋
linog =léi

xuànfēng, qìxuán
旋风, 气旋

dìzhèn
地震
dakong balod =

niántǔ, nítǔ
黏土, 泥土sānjiǎozhōu
三角洲

hǎixiào
海啸
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles