Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Pinulongan test

Currently 35 users online.

You will now be tested on the Pinulongan category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

anib =

yǔ yán
语言

zhāng, huí
章, 回

dài cí
代词

tán huà
谈话
balak =

zì diǎn; cí diǎn
字典; 词典

xiǎo shuō
小说

shī gē
诗歌

cā chú; qīng chú
擦除; 清除
sugilambong =

xiǎo shuō
小说

dǎ zì
打字

yuè lǎn
阅览

dǎ zì
打字
symbolo =

xún wèn; yào qiú
询问; 要求

xiàng zhēng; fú hào; biāo zhì
象征; 符号; 标志

bào zhǐ
报纸

lián zì hào
连字号
salita =

shēng míng; chén shù
声明; 陈述

gāng bǐ
钢笔

yǔ fǎ
语法

jù zi
句子
basahon =

jiù …ér lùn, jiàn yú
就…而论, 鉴于

zì mǔ
字母

zá zhì
杂志

xíng róng cí
形容词
karon =

xiàn zài shì shí tài
现在式时态

dòng cí
动词

dǎ yìn
打印

lián zì hào
连字号
tinta =

dòng cí
动词

mò shuǐ
墨水

yuè lǎn
阅览

làng màn gù shì, chuán qí
浪漫故事, 传奇
lantugi =

dài cí
代词

shū jí
书籍

zhēng lùn
争论

dài cí
代词
suwat =

bào gào
报告

xiě zuò; chuàng zuò
写作; 创作

duǎn piān xiǎo shuō
短篇小说

shī gē
诗歌
gramatika, pulonglaan =

zì mǔ
字母

dǎ zì
打字

xiě zuò; chuàng zuò
写作; 创作

yǔ fǎ
语法
pluma =

lián huán màn huà
连环漫画

tǎo lùn
讨论

shū jí
书籍

gāng bǐ
钢笔
giyon =

lián zì hào
连字号

shū xiě
书写

xǐ jù
喜剧

kǒng bù de
恐怖的
kalisang, kuyaw =

kǒng bù de
恐怖的

dǎ zì
打字

shī gē
诗歌

jiǎng huà; shuō qǐ
讲话; 说起
basa =

xiě zuò; chuàng zuò
写作; 创作

pīn xiě; pīn zì
拼写; 拼字

yuè lǎn
阅览

zá zhì
杂志
pahayag =

zhǐ zhāng
纸张

shēng míng; chén shù
声明; 陈述

zì diǎn; cí diǎn
字典; 词典

dǎ zì
打字
pulingalan =

wèn tí, yí wèn
问题, 疑问

bào zhǐ
报纸

duàn luò
段落

dài cí
代词
diksyonaryo =

xiǎo shuō
小说

fù cí
副词

zhāng, huí
章, 回

zì diǎn; cí diǎn
字典; 词典
balita =

shēng míng; chén shù
声明; 陈述

shěng luè fú hào
省略符号

dǎ yìn
打印

bào gào
报告
udlot =

wén běn; kè wén
文本; 课文

dài cí
代词

zì mǔ biǎo, zì mǔ xì tǒng
字母表, 字母系统

chuán dān
传单
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles