Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Astronomiya test

Currently 34 users online.

You will now be tested on the Astronomiya category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Mercury =

yuèqiú
月球

xíngxīng
行星

shuǐxīng
水星

xīng
comet =

huìxīng
彗星

yǔzhòu
宇宙

xiǎoxíngxīng
小行星

xíngxīng
行星
bulalakaw =

liúxīng
流星

shuǐxīng
水星

tǔxīng
土星

míngwángxīng
冥王星
galaxiya =

mùxīng
木星

xíngxīng
行星

tàiyáng
太阳

xīngxì
星系
Pluto =

liúxīng
流星

dìqiú
地球

tiānwángxīng
天王星

míngwángxīng
冥王星
planeta =

yínhéxì
银河系

xīng

xíngxīng
行星

huìxīng
彗星
adlaw =

shuǐxīng
水星

tàiyáng
太阳

huǒxīng
火星

huìxīng
彗星
Venus =

jīnxīng
金星

tǔxīng
土星

yínhéxì
银河系

shuǐxīng
水星
Kalibutan =

yuèqiú
月球

huìxīng
彗星

dìqiú
地球

liúxīngyǔ
流星雨
Mars =

yuèqiú
月球

xíngxīng
行星

huǒxīng
火星

liúxīng
流星
Neptune =

hǎiwángxīng
海王星

yǔzhòu
宇宙

mùxīng
木星

xíngxīng
行星
pag-uwan og bulalakaw =

liúxīngyǔ
流星雨

tàiyáng
太阳

yǔzhòu
宇宙

yuèqiú
月球
Planeta =

dìqiú
地球

xíngxīng
行星

tiānwénxué
天文学

huìxīng
彗星
Milky Way =

xiǎoxíngxīng
小行星

xīng

yínhéxì
银河系

huǒxīng
火星
bulan =

tiānwángxīng
天王星

yínhéxì
银河系

míngwángxīng
冥王星

yuèqiú
月球
bulan, buwan =

xíngxīng
行星

xíngxīng
行星

yuèqiú
月球

xíngxīng
行星
tibuok kalibutan =

mùxīng
木星

yǔzhòu
宇宙

xíngxīng
行星

tǔxīng
土星
bitoon =

dìqiú
地球

xīng

xīngxì
星系

tǔxīng
土星
Jupiter =

mùxīng
木星

jīnxīng
金星

huìxīng
彗星

tiānwángxīng
天王星
Astronomiya =

xiǎoxíngxīng
小行星

huìxīng
彗星

mùxīng
木星

tiānwénxué
天文学
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles