Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Astronomiya test

Currently 22 users online.

You will now be tested on the Astronomiya category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

bulan =

jīnxīng
金星

yuèqiú
月球

huǒxīng
火星

huìxīng
彗星
adlaw =

yuèqiú
月球

liúxīngyǔ
流星雨

tǔxīng
土星

tàiyáng
太阳
bitoon =

huǒxīng
火星

yuèqiú
月球

xīng

liúxīngyǔ
流星雨
Mercury =

huǒxīng
火星

mùxīng
木星

tiānwángxīng
天王星

shuǐxīng
水星
Neptune =

hǎiwángxīng
海王星

tàiyáng
太阳

huìxīng
彗星

míngwángxīng
冥王星
asteroid =

mùxīng
木星

huǒxīng
火星

xiǎoxíngxīng
小行星

dìqiú
地球
Venus =

jīnxīng
金星

yínhéxì
银河系

tiānwángxīng
天王星

mùxīng
木星
Uranus =

liúxīngyǔ
流星雨

míngwángxīng
冥王星

tiānwángxīng
天王星

jīnxīng
金星
bulan, buwan =

tàiyáng
太阳

tǔxīng
土星

xiǎoxíngxīng
小行星

yuèqiú
月球
galaxiya =

tiānwángxīng
天王星

xíngxīng
行星

xīngxì
星系

dìqiú
地球
Saturn =

tǔxīng
土星

xīngxì
星系

hǎiwángxīng
海王星

dìqiú
地球
Milky Way =

huìxīng
彗星

yínhéxì
银河系

tiānwángxīng
天王星

dìqiú
地球
bulalakaw =

liúxīng
流星

yǔzhòu
宇宙

jīnxīng
金星

xīngxì
星系
planeta =

xíngxīng
行星

tiānwénxué
天文学

mùxīng
木星

yuèqiú
月球
Mars =

mùxīng
木星

tiānwángxīng
天王星

huǒxīng
火星

hǎiwángxīng
海王星
Jupiter =

mùxīng
木星

yǔzhòu
宇宙

xíngxīng
行星

hǎiwángxīng
海王星
Pluto =

tǔxīng
土星

mùxīng
木星

huìxīng
彗星

míngwángxīng
冥王星
Kalibutan =

dìqiú
地球

yuèqiú
月球

hǎiwángxīng
海王星

yínhéxì
银河系
comet =

xíngxīng
行星

huìxīng
彗星

xīngxì
星系

tiānwángxīng
天王星
Planeta =

xíngxīng
行星

tàiyáng
太阳

yuèqiú
月球

liúxīng
流星
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles