Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Mananap test

Currently 22 users online.

You will now be tested on the Mananap category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

busal =

zhǎo

zōng

kǒubízi
口鼻子


kuko, kuko sa mananap =

zhǎo

zhuǎ

shòupí
兽皮

kǒubízi
口鼻子
kuko sa mananap =

zhuǎzi
爪子

wěiba
尾巴

kǒubízi
口鼻子

páxíng dòngwù
爬行动物
kapay =

kǒubízi
口鼻子

zhuǎzi
爪子

qízhuàngzhī
鳍状肢

zōng
ilong =

dòngwù
动物

bízi
鼻子
bungot =

shòupí
兽皮māo de húzi
猫的胡子

wěiba
尾巴
tuhak, fuhik, sungo =

niǎozuǐ
鸟嘴

dòngwù
动物

kǒubízi
口鼻子

yù`érdài
育儿袋
panit =

yù`érdài
育儿袋

páxíng dòngwù
爬行动物

páxíng dòngwù
爬行动物


sungo =

kǒubízi
口鼻子niǎohuì
鸟喙

kǒnglóng
恐龙
ikog =

wěiba
尾巴

niǎozuǐ
鸟嘴niǎozuǐ
鸟嘴
panit sa mananap =

jiānyá
尖牙

shòupí
兽皮

zōng


lambungay =

zōng

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物
kaliskis =

māo de húzi
猫的胡子

niǎozuǐ
鸟嘴

zhuǎzi
爪子

lín
isda =dòngwù
动物

kǒnglóng
恐龙

niǎo, qín
鸟, 禽
langgam =zōng

niǎohuì
鸟喙

niǎo, qín
鸟, 禽
pangil, bangkil, tango =

dòngwù
动物

niǎohuì
鸟喙

kǒnglóng
恐龙

liáoyá
獠牙
mammal =

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

bízi
鼻子

shòupí
兽皮

lín
busal =

bízi
鼻子

kǒubízi
口鼻子

páxíng dòngwù
爬行动物


mananap, hayop =dòngwù
动物

yù`érdài
育儿袋

kǒubízi
口鼻子
bangil =

wěiba
尾巴

línjiānyá
尖牙
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles