Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Mananap test

Currently 26 users online.

You will now be tested on the Mananap category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

ikog =

māo de húzi
猫的胡子

zhuǎzi
爪子

wěiba
尾巴

zhuǎ
panit =

páxíng dòngwù
爬行动物

páxíng dòngwù
爬行动物zhuǎzi
爪子
kaliskis =

lín

jiānyá
尖牙niǎo, qín
鸟, 禽
busal =

liáoyá
獠牙māo de húzi
猫的胡子

kǒubízi
口鼻子
kuko sa mananap =

yù`érdài
育儿袋

kǒnglóng
恐龙

zhuǎzi
爪子

lín
ilong =

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

qízhuàngzhī
鳍状肢

bízi
鼻子

zōng
kuko, kuko sa mananap =

shòupí
兽皮

lín

niǎo, qín
鸟, 禽

zhǎo
mananap, hayop =

māo de húzi
猫的胡子

kǒnglóng
恐龙

dòngwù
动物

lín
bungot =

bízi
鼻子

māo de húzi
猫的胡子

kǒubízi
口鼻子


bulsa =

kǒnglóng
恐龙

qízhuàngzhī
鳍状肢

yù`érdài
育儿袋

shòupí
兽皮
tuhak, fuhik, sungo =

niǎozuǐ
鸟嘴

jiānyá
尖牙

yù`érdài
育儿袋

bízi
鼻子
busal =

zhuǎzi
爪子

niǎo, qín
鸟, 禽

kǒubízi
口鼻子

māo de húzi
猫的胡子
kuko sa langgam =

zhuǎ

māo de húzi
猫的胡子

dòngwù
动物


isda =

māo de húzi
猫的胡子

línbízi
鼻子
lambungay =

wěiba
尾巴

zōng

māo de húzi
猫的胡子

jiānyá
尖牙
mammal =

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

liáoyá
獠牙

lín

zōng
pangil, bangkil, tango =

wěiba
尾巴

liáoyá
獠牙

kǒnglóng
恐龙

māo de húzi
猫的胡子
bangil =

niǎo, qín
鸟, 禽

zhǎo

jiānyá
尖牙

shòupí
兽皮
panit sa mananap =

shòupí
兽皮

niǎozuǐ
鸟嘴

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

jiānyá
尖牙
sungo =

zōng

jiānyá
尖牙

niǎohuì
鸟喙

zhuǎzi
爪子
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles