Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Bisaya-Insik Diksyonaryo Mananap test

Currently 32 users online.

You will now be tested on the Mananap category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

bulsa =

páxíng dòngwù
爬行动物

yù`érdài
育儿袋

zhuǎ

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物
isda =

zhuǎzi
爪子māo de húzi
猫的胡子

páxíng dòngwù
爬行动物
bangil =

māo de húzi
猫的胡子zhǎo

jiānyá
尖牙
bungot =

niǎohuì
鸟喙

zhǎo

kǒnglóng
恐龙

māo de húzi
猫的胡子
ikog =

liáoyá
獠牙

kǒubízi
口鼻子

wěiba
尾巴

niǎo, qín
鸟, 禽
lambungay =

kǒubízi
口鼻子

shòupí
兽皮

zōng


busal =

liáoyá
獠牙

bízi
鼻子

liáoyá
獠牙

kǒubízi
口鼻子
busal =kǒubízi
口鼻子

lín

zhǎo
kapay =

niǎohuì
鸟喙

liáoyá
獠牙

qízhuàngzhī
鳍状肢

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物
dinosor =

jiānyá
尖牙

zhuǎzi
爪子

jiānyá
尖牙

kǒnglóng
恐龙
kaliskis =

shòupí
兽皮

zhuǎzi
爪子

liáoyá
獠牙

lín
mananap, hayop =

niǎo, qín
鸟, 禽

yù`érdài
育儿袋

dòngwù
动物

yù`érdài
育儿袋
kuko sa mananap =niǎozuǐ
鸟嘴

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

zhuǎzi
爪子
nagkamang =

páxíng dòngwù
爬行动物

qízhuàngzhī
鳍状肢kǒubízi
口鼻子
kuko, kuko sa mananap =

zhǎo

lín

niǎohuì
鸟喙

jiānyá
尖牙
silik, kapay =

māo de húzi
猫的胡子

zhuǎzi
爪子

māo de húzi
猫的胡子


langgam =

niǎo, qín
鸟, 禽

qízhuàngzhī
鳍状肢

kǒubízi
口鼻子

yù`érdài
育儿袋
sungo =

niǎo, qín
鸟, 禽

niǎohuì
鸟喙

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

shòupí
兽皮
kuko sa langgam =

zhuǎliáoyá
獠牙

zōng
panit sa mananap =

páxíng dòngwù
爬行动物

māo de húzi
猫的胡子

shòupí
兽皮

yù`érdài
育儿袋
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles